Lượt xem: 141 | Mã: NTD0002105 | Ngày làm mới: 14/08/2022

Jangwonjeong

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

봉제 (Manager~Assistant Manager) (Thiết kế Thời trang may mặc-Phụ kiện)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

장원정

Họ tên

장원정

Giới tính

Nữ  - 16/08/1986 (38 tuổi)

Địa chỉ

Iris garden CT1A, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

Tổng kinh nghiệm: 15 Năm 9 Tháng Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2002/2 - 2005/7

THPT

연변대학부속고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

15 Năm 9 Tháng

Điểm mạnh của bạn


Thời gian Thông tin công việc

2020/1

2022/7

Công ty

URI COMPANY INTERNATIONAL INC

Bộ phận

URI COMPANY INTERNATIONAL INC

Khu vực làm việc

Chức danh

OFFICE MANAGER

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động
Mô tả về công việc 사 무 실 전 체 MR Team 관 리
오더 받기 위한 developing , Costing 위 주로 업 무 를 진행하나 Order place 후의 전반적인 Order 관리를 위한 MR Team 감독 및 사무실 전반적인 업 무 전체 총괄GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

글로벌 시대에 여러 나라들과의 협력이 필요한 봉제쪽 일에 있어 중국어, 한국어, 영어
삼개국어를 자유롭게 구사할수 있다는 부분이 분명 남들에 비해 장점이 될수 있다 생각합니다.

강한 성격으로 인해 다소 남들 눈에 강압적인 리더쉽을 가진 관리자로 비춰질수도 있지만
그 누구보다 변혁적 리더쉽을 가진 리더라 생각합니다.
팀원 개개인의 업무 능력 능력, 역동성 및 환경을 고려하여 단지 주어진 업무 완수를
목적으로 그치지 않고 개인의 잠재력을 최대한 끌어내여 발전할수 있도록 이끌어
주었습니다. 완벽한 리더라고 말할순 없지만 지금까지 함께 일했던 팀원들이 팀을 떠난
지금까지도 꾸준히 조언을 구하는 등 지속적으로 좋은 관계를 유지하고 있으며
회사 및 팀원들한테 좋은 리더로 평가 받고 있습니다.

성장과정

어릴 적부터 저는 자유롭고 독립적인 아이가 되도록 키우겠다는 부모님의 가정교육
철학대로 모든 주어진 일은 혼자의 힘으로 해결하고 무조건 남한테 의지하고 기대는 것을
부끄러워하는 아이로 자랐습니다.

학창시절 학급임원으로 지낸 경험이 일찍이 일에 대한 책임감과 추진력 사람들을
이끄는 통솔력들을 키워냈고 이 역시 회사생활에서도 작지만 팀장이라는 직책을
수행하는데 있어 큰 밑거름이 되었습니다.

물론 남들 다 나오는 4년제 대학이라는 과정을 끝까지 마치고 못하고 개인적인 사유로
중도에 그만두게 되었지만 배움에 대한 열정은 그 누구보다 크다 자부합니다.
사람에게 있어 더 중요한 것은 지식보다 지혜라는 부모님의 가르침에 한번도 대학중퇴
를 후회한적이 없으며 배움을 게을리 하지도 않았습니다. 되려 배로 독서량도 늘이고
관심 있는 분야의 학습에 매진했습니다. 또 친구들이 대학이라는 울타리 안에서 지식을
쌓고 스펙을 쌓을 때 저 역시 사회라는 큰 배움의 터전에서 많은 것을 공부했고 배워
나갔습니다. 물론 그 배움은 지금도 현재 진행형입니다.

성격 및 장단점

지나치게 긍정적인 성격이 자칫 단점이 될 수도 있겠지만 매사 좋은 방향으로 생각하고
이끌어 나가려 하는 모습은 회사생활에 있어 더없이 중요하다 합니다. 이러한 긍정적인
에너지는 같이 일하는 동료들한테도 전파되어 업무 진행에 있어 시너지 효과도 얻어 낼
수 있다 생각합니다.

일은 빨리 하는 것보다 잘하는 것이 중요하다는 첫 회사 사장님의 가르침을 잊지 않고
빠른 시간 내에 업무를 완성하여 업무효율을 높이려함과 동시에 항상 침착함과 신중함
그리고 섬세함을 잃지 않으려 노력하고 있습니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 34 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 44 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 25 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 41 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 20 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 30 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 52 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 49 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ