CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

JOBPRO Co., Ltd. ( sau đây gọi là “công ty”) sẽ tuân thủ quy định bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin online của thành viên. Bằng việc sử dụng website JOBPRO, thành viên đồng ý với chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được giải thích trong chính sách này. Vì chính sách này có thể thường xuyên bị thay đổi nên hãy kiểm tra định kì. Chính sách xử lí thông tim cá nhân này được áp dụng đối với những dịch vụ mà công ty cung cấp và bao gồm những nội dung như sau:

1.Tình trạng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

2.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

3.Ủy thác xử lí thông tin cá nhân

4.Chính sách và phương pháp hủy thông tin cá nhân

5. Quyền lợi và phương pháp sử dụng của  người dùng

6.Thông tin cá nhân tự động được thu thập và nội dung liên quan đến việc từ chối

7.Người có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc của trung tâm chăm sóc khách hàn

8. Khác

1. Tình trạng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty thu thập thông tin cá nhân dựa trên sự đồng ý của người dùng trong phạm vi nhỏ nhất để cung cấp dịch vụ và tất cả thông tin cá nhân đã thu thập chỉ được sử dụng trong phạm vi mục đích được thông báo. Ngoài ra, dịch vụ cung cấp (như cung cấp thông tin tuyển dụng) không cho phép gia nhập thành viên đối với người dưới 16 tuổi theo Luật lao động Việt Nam. Chúng tôi đang thu thập, sử dụng, lưu trữ và xóa bỏ thông tin cá nhân theo các loại hình dịch vụ công ty cung cấp như sau: 

Thu thập, sử dụng, xóa thông tin cá nhân

Phân loại

Phương pháp thu thập

Loại

Nội dung thu thập

Mục đích thu thập và sử dụng

Thời hạn lưu trữ và sử dụng

Thành viên cá nhân

Gia nhập thành viên

bắt buộc

ID, Mật khẩu, tên, điện thoại, ngày tháng năm sinh, email

 

Gia nhập và quản lí trang cá nhân của thành viên, xử lí thắc mắc, cung cấp tin tuyển dụng phù hợp với thành viên (như tin phù hợp, tìm kiếm thông minh)

Bị xóa bỏ ngay khi hủy tư cách thành viên

lựa chọn

Thông tin xác nhận thành viên hoặc  giới tính, địa chỉ, đồng ý nhận thông tin quảng cáo (email. SMS, MMS, App push)

 

Xác nhận thành viên theo việc sử dụng dịch vụ, hướng dẫn dịch vụ mới, quà tặng, cung cấp thông tin quảng cáo, các sự kiện

 

Đăng nhập dễ dàng
(liên kết với tài khoản mạng xã hội)

bắt buộc

ID tài khoản mạng xã hội (email)

Cung cấp dịch vụ thành viên cá nhân thông qua đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội ( mạng xã hội JOBPRO)

Gia nhập thành viên bằng tài khoản mạng xã hội

bắt buộc

Thông tin được cài đặt công khai trên tài khoản

Gia nhập và quản lí trang cá nhân của thành viên, xử lí thắc mắc, cung cấp tin tuyển dụng phù hợp với thành viên (như tin phù hợp, tìm kiếm thông min

lựa chọn

 

Thông tin đã nhập trên trang sửa chữa thông tin cá nhân(ngoại trừ thông tin được cài đặt là công khai trên tài khoản mạng xã hội),  Thông tin xác nhận thành viên, đồng ý nhận thông tin quảng cáo (email. SMS, MMS, App push)

Xác nhận thành viên theo việc sử dụng dịch vụ, hướng dẫn dịch vụ mới, quà tặng, cung cấp thông tin quảng cáo, các sự kiện

Soạn hồ sơ

Thành viên cá nhân

①nội dung thông tin cá nhân được thu thập ( tham khảo đính kèm)

Cung cấp dịch vụ hoạt động xin việc như ứng tuyển thông qua đăng kí hồ sơ

Thành viên thàm gia mạng xã hội

Sử dụng dịch vụ mất phí

② nội dung thông tin các nhân được thu thập(tham khảo đính kèm)

Tính toán chi phí khi mua và sử dụng dịch vụ mất phí

5năm (theo luật bảo vệ người tiêu dùng của luật thương mại điện tử)

Thành viên doanh nghiệp

Gia nhập thành viên và đăng tin

bắt buộc

Thông tin xác nhận, ID, mật khẩu, mã số đăng kí kinh doanh, tên công ty, tên người đại diện, địa chỉ, thông tin người phụ trách doanh nghiệp(tên, điện thoại, email)

Xác nhận thông tin theo việc sử dụng dịch vụ, gia nhập và quản lí trang cá nhân, xử lí thắc mắc, truyền đạt tin tuyển dụng và khuynh hướng việc làm

 

Xóa bỏ ngay khi hủy tư cách thành viên và đồng ý mục đích sử dụng

lựa chọn

Đồng ý nhận thông tin marketing(email, SMS/MMS, App push)

Hướng dẫn dịch vụ mới, quà tặng, cung cấp thông tin các sự kiện, quảng cáo, marketing

Sử dụng dịch vụ mất phí

③ nội dung thông tin các nhân được thu thập(tham khảo đính kèm)

Tính toán chi phí khi mua và sử dụng dịch vụ mất phí

5năm (theo luật bảo vệ người tiêu dùng của luật thương mại điện tử)

Chung

Sử dụng dịch vụ

Tự động hình thành và thu thập

 

Cookie, lịch sử sử dụng dịch vụ (ngày đăng nhập, IP. Lỗi)

Quản lí kết nối, cung cấp môi trường sử dụng cho từng người dùng, phản ánh thông tin hoạt động, xác nhận thống kê khuyến mãi và sự kiện

bị xóa bỏ ngay khi hủy bỏ tư cách thành viên

 

※ Tuy nhiên, IP được lưu trong vòng 3 tháng theo Luật bảo vệ bí mật thông tin

Khách hàng có thể từ chối việc không đăng thông tin cá nhân hoặc không đồng ý đối với thông tin mà công ty chúng tôi thu thập ở tên. Tuy nhiên khi đó những dịch vụ cung cấp đến thành viên sẽ bị hạn chế.

※ CHÚ Ý:

  Các mục thông tin cá nhân thu thập khi đăng kí thành viên của JOBPRO

  1. bắt buộc:

- tên, số điện thoại, địa chỉ email

- lĩnh vực ứng tuyển, mức lương mong muốn, giới tính

- Học lực (thời gian học, tên trường, chuyên ngành)

- Kinh nghiệm ( tổng kinh nghiệm, tên công ty đã làm việc, chức vụ..)

- kinh nghiệm làm việc nước ngoài ( tên nước, thời gian làm việc, tên công ty, chức vụ)

 

  1. Lựa chọn

- Ảnh

- Điện thoại cố định

- website

- Học lực ( điểm, học vị)

- Kinh nghiệm ( điểm mạnh, kinh nghiệp chi tiết theo từng thời điểm, bảng khai kinh nghiệm

- kinh nghiệm hoạt động xã hội ( thời gian hoạt động, cơ quan, tổ chức, nội dung hoạt động

- Kinh nghiệm và nghiên cứu nước ngoài (thời gian hoạt động, tên nước, tên cơ quan, nội dung hoạt động

- Nội dung đào tạo các khóa học khác (tên khóa học, thời gian, tên cơ sở đào tạo, nội dung đào tạo)

- Bằng cấp, giấy chứng nhận (cơ quan cấp, xếp loại, ngày cấp)

- Ngoại ngữ (ngoại ngữ, chứng nhận, điểm, ngày cấp)

- Năng lực tin học văn phòng

- Năng lực khác

- Thông tin cá nhân (tình trạng hôn nhân, sở thích)

- khen thưởng (tên giải thưởng, cơ quan cấp, ngày cấp)

- Một số giấy tờ khác

Nội dung thông tin cá nhân thu thập khi thành viên cá nhân sử dụng các dịch vụ mất phí (bắt buộc)

Thông tin thanh toán thẻ (tên chủ thẻ, số thẻ, thời gian có hiệu lực), chuyển khoản trực tiếp (tên ngân hàng, số tài khoản)

※ Thông tin thanh toán chỉ lưu trong doang nghiệp tiến hành thanh toán (thẻ, ngân hàng) vá đương sự không lưu và quản lí

Nội dung thông tin cá nhân thu thập khi thành viên doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ mất phí (bắt buộc)

Thông tin xác nhận,  thông tin người phụ trách doanh nghiệp(tên,bộ phận, điện thoại, email), Thông tin thanh toán thẻ (tên chủ thẻ, số thẻ, thời gian có hiệu lực), chuyển khoản trực tiếp (tên ngân hàng, số tài khoản), nộp tiền vào tài khoản ( tên ngân hàng, tên người nộp), thông tin phát hành hóa đơn thanh toán và thông tin người nhận

※ Thông tin thanh toán chỉ lưu trong doang nghiệp tiến hành thanh toán (thẻ, ngân hàng) vá đương sự không lưu và quản lí

 

2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Công ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi đã thông báo “1. Hiện trạn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân”, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ 3 theo nguyên tắc. Tuy nhiên ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Trường hợp người dùng đồng ý

Trong trường hợp người dùng dịch vụ của JOBPRO (thành viên cá nhân) cài đặt hồ sơ của mình là công khai thì tất cả thông tin nhân sự trong hồ sơ được công khai với người dùng có quyền xem thông tin nhân sự (thành viên doanh nghiệp).

Người được cung cấp:

Nội dung cung cấp

Mục đích sử dụng của người được cung cấp

Thời hạn lưu trữ và sử dụng

doanh nghiệp đã mua gói sản phẩm xem thông tin nhân sự trong số thành viên doanh nghiệp.

 tất cả nội dung thông tin cá nhân trong hồ sơ được cài đặt công khai trong thông tin nhân sự

: tìm kiếm nhân sự theo mục đích tuyển dụng.

đến trước ngày hết hạn sử dụng sản phẩm tương ứng.

2) Trường hợp có yêu cầu  của cơ quan điều tra theo phương pháp  và thủ tục được quy định theo pháp lệnh với mục đích điều tra hoặc căn cứ vào quy định của pháp luật.

Khách hàng có thể không đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 và bất cứ khi nào cũng có thể rút lại việc đồng ý cung cấp cho bên thứ 3. Tuy nhiên sẽ có sự hạn chế trong việc sử dụng 1 phần dịch vụ liên quan đến việc cung cấp cho bên thứ 3. (có thể sử dụng dịch vụ gia nhập thành viên)

 1. Ủy thác xử lí thông tin cá nhân.

Công ty có thể ủy thác một số việc có liên quan đến xử lí thông tin cá nhân như dưới đây, đồng thời để thông tin cá nhân được ủy thác xử lí theo Luật có liên quan được quản lí an toàn, chúng tôi sẽ tiến hành các xử lí cần thiết. Ngoài ra, thông tin ủy thác xử lí bị hạn chế trong phạm vi tối thiểu cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ. Dưới đây là các nội dung được ủy thác xử lí trong công ty, trong trường hợp thay đổi các mục ủy thác, chúng tôi sẽ có thông báo tương ứng.

NỘI DUNG ỦY THÁC VÀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ỦY THÁC

 • Doanh nghiệp thi hành thanh toán thẻ: xử lí thanh toán (thẻ tín dụng, chuyển khoản thời gian thực, nộp tiền không cần sổ tài khoản)
 • Doanh nghiệp gửi SNS/MMS: gửi SMS, gửi Coupon đến điện thoại di động.
 • Doanh nghiệp thiết kế web: tạo nội dung tuyển dụng, thiết kế tin tức.
 1. Doanh nghiệp gửi email số lượng lớn: gửi email số lượng lớn

4. Thủ tục và phương pháp xóa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ bị xóa bỏ ngay nếu mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo nguyên tắc được hoàn thành. Tuy nhiên những thông tin phải lưu lại theo những điều luật khác sẽ bị xóa sau khi lưu trữ riêng trong thời gian điều luật quy định.

1) Trình tự và thời hạn xóa bỏ

 Thông tin cá nhân được hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng bị xóa ngay lập tức, trong trường hợp phải lưu trữ theo pháp luật thì phải tuân thủ theo điều luật đó và thông tin sẽ bị xóa sau khi được lưu trong 1 thời gian nhất định. Khi đó thông tin cá nhân được chuyển thành DB sẽ không được sử dụng với bất kì mục đích nào khác ngoại trư trường hợp tuân theo pháp luật..

2) Phương pháp xóa bỏ

Thông tin dưới dạng file điện tử sẽ bị xóa hoàn toàn, sử dụng những phương pháp kĩ thuật sẽ không thể phục hồi.

Thông tin cá nhân được in ra thành giấy bị xóa bỏ bằng máy hủy tài liệu.

3) Thời hạn thông tin cá nhân có hiệu lực (chính sách tài khoản ngủ)

Trong trường hợp người dùng không đăng nhập trên 12 tháng (365 ngày), thông tin cá nhân của người chưa dùng dịch vụ sẽ được phân loại với thông tin cá nhân của người dùng bình thường và được lưu và quản lí riêng(chuyển thành tài khoản ngủ).

Công ty sẽ thông báo đến người dùng thông qua email về nội dung tương ứng trước thời điểm chuyển thành tài khoản ngủ 30 ngày.

Thông tin cá nhân được phân loại và lưu không được sử dụng ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt và sẽ bị xóa bỏ sau khi hết hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên những thông tin không bị xóa được cung cấp lại vào thời điểm tái sử dụng theo yêu cầu của người dùng. 

4) Lưu trữ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật

Thông tin lưu trữ

Thi hạn lưu trữ

Căn c

Lịch sử sử dụng dịch vụ, địa chỉ IP, đăng nhập kết nối

3tháng

Luật bảo vệ bí mật thông tin

Lịch sử đăng tin

6 tháng

Luật bảo vệ người tiêu dùng

Lịch sử xử lí tranh chấp với người tiêu dùng

3năm

Lịch sử thanh toán và hợp đồng

5 năm

Lịch sử thanh toán số tiền lớn

5 năm

Thông tin liên quan đến giao dịch thương mại như Hóa đơn, hóa đơn quyết toán thuế

5 năm

Luật thuế GTGT

5. Quyền lợi và phương pháp sử dụng của người dùng

Người dùng có thể sử dụng bất cứ khi nào những quyền lợi dưới đây thông qua website (www.jobpro.vn) với tư cách chủ thông tin đồng thời công ty chúng tôi đang cho vận hàng trung tâm chăm sóc khách hàng để có thể giải quyết những thắc mắc của thành viên.

1) Điều tra và sửa chữa

Người dùng có thể điều tra-sửa chữa thông tin cá nhân của mình  thông qua tính năng [My JOBPRO > sửa thông tin cá nhân] và [My JOBPRO > Quản lí hồ sơ].

2) Hủy sự đồng ý

Việc hủy đồng ý với viện nhận các loại email có thể tiến hành trong mục [My JOBPRO > cài đặt nhận email], và việc cài đặt có đăng kí thông tin nhân sự hay không có thể thay đổi trong mục [My JOBPRO > Quản lí hồ sơ].

6. Thôngtin cá nhân tự động thu thập và mục từ chối.

Để cung cấp những dịch vụ phù hợp với người dùng, công ty chúng tôi đang thiết lập và vận hành cookie. Các nội dung liên quan đến mục đích sử dụng và từ chối cookie như sau:

1) Cookie là gì?

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn.

2) Mục đích sử dụng cookie

Cookie phản ánh việc quản lí kết nối của người dùng, cung cấp môi trường sử dụng cho từng người, phản ánh thông tin hoạt động của người dùng, xác nhận thống kê sự kiện và khuyến mại để cung cấp những dịch vụ phù hợp được tối ưu hóa..

3) Thiết lập-vận hàng của cookie và từ chối.

Người dùng dịch vụ có quyền lựa chọn việc cài đặt cookie. Người dùng có thể cho phép tất cả cookie bằng việ cài đặt trong trình duyệt web hoặc để việc xác nhận mỗi khi cookie được lưu, hoặc là có thể từ chối lưu cookie. Phương pháp cài đặt có cho phép cài đặt cookie hay không như sau;

 1. Internet Explorer : menu công cụ nâng cao trên trình duyệt >Internet option > thông tin cá nhân > cài đặt
 2. Chrome : menu cài đặt bên phải trình duyệt > hiển thị cài đặt nâng cao dưới màn hình > nút cài đặt nội dung thông tin cá nhân > cookie

7. Người có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và trung tâm chăm sóc khách hàng

Khách hàng có thể liên lạc người có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và trung tâm chăm sóc khách hàng để giải quyết tất cả các nội dung liên quan đến xử lí những vấn đề không hài lòng, những mong muốn của khách hàng liên quan đến việc bảo đảm thông tin cá nhân phát sinh trong quá trính khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết những thắc mắc của người dùng.

 Trung tâm chăm sóc khách hàng JOBPRO

 1. Điện thoại: 0243-686-8282
 2. Email: help@jobpro.vn

8. Khác

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày thi hành, trường hợp bổ sung nội dung thay đổi khác như thay đổi các điều luật có liên quan hoặc chính sách của công ty, xóa và đính chính thì chúng tôi sẽ thông báo trên trang chỉ hoặc gửi email.

 1. Phiên bản chính sách bảo vệ thông tin cá nhân: V1.0
 2. Ngày thi hành chính sách : 1/8/2017