Cẩm Nang Việc Làm

Thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh mới nhất.

01/11/2018 | 08:45 : Lượt xem 1298

Mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp

Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các doanh nghiệp là động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Một trong các giải pháp nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ là thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giúp công tác ATVSLĐ được duy trì hiệu quả, liên tục đến từng xưởng, tổ, nhóm sản xuất.

1. Tiêu chuẩn của người An toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn vệ sinh viên, ATVSV được phân bổ đều tại các phân xưởng, tổ sản xuất kiêm nhiệm trong giờ làm việc.

Tiêu chuẩn ATVSV

Xem thêm: Việc làm tại Đà Nẵng

2. Nhiệm vụ của ATVSV  

 • Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người chấp hành nghiêm chỉnh quy định về ATVSLĐ, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
 • Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy ATVSLĐ, phát hiện những thiếu sót, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với NLĐ mới đến làm việc ở tổ;
 • Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn;
 • Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

3. Thành lập mạng lưới ATVSV

 • Người sử dụng lao động thành lập mạng lưới ATVSV trên cơ sở tham mưu của ban chấp hành công đoàn cơ sở; Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Chi trả phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên theo qui định; Tổ chức và chi phí cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho ATVSV.

Thành lập mạng lưới ATVSV

 • Công đoàn cơ sở duy trì và hướng dẫn mạng lưới ATVSV hoạt động, thông qua sổ ghi chép hàng ngày của ATVSV, Ban chấp hành công đoàn tổng hợp ý kiến người lao động, đánh giá tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại nơi sản xuất; Tham gia với người sử dụng lao động đề xuất các giải pháp an toàn vệ sinh lao động; Theo dõi tình hình hoạt động của ATVSV, đánh giá hoạt động, chấm điểm, tổ chức bình xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với ATVSV.
 • Hoạt động hàng ngày của an toàn vệ sinh viên:
  • Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ kiểm tra tình trạng an toàn máy, thiết bị, dụng cụ kỹ thuật, dụng cụ an toàn, hệ thống điện nơi mình làm việc, thực hiện quy trình, quy phạm an toàn khi làm việc.
  • Kiểm tra điều kiện môi trường nơi làm việc; tình trạng vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng. Phát hiện tình trạng thiếu an toàn của máy, thiết bị, ghi chép vào sổ an toàn vệ sinh viên để kịp thời báo cáo với ng¬ười quản lý, bộ phận sửa chữa.
  • Kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của công nhân lao động, kiểm tra các biện pháp và phương án làm việc an toàn đối với các công việc đặc biệt nguy hiểm hoặc với các thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  • Kịp thời yêu cầu tổ trưởng sản xuất bố trí, phân công khắc phục tình trạng thiếu vệ sinh, an toàn tại nơi làm việc.
  • Theo dõi, phát hiện những vi phạm quy trình, quy phạm của người lao động khi làm việc.
  • Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm, nội quy lao động.
  • Phát hiện kịp thời những hỏng hóc của máy, thiết bị, sự cố phát sinh gây nguy hiểm đối với người lao động, báo cáo người quản lý để xử lý.
  • Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ làm vệ sinh công nghiệp, thu dọn mặt bằng.
  • Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng an toàn của các máy, thiết bị, vật tư, hệ thống điện trong tổ trước khi ra về; ghi sổ theo dõi tình hình an toàn vệ sinh lao động.
  • Trao đổi với người quản lý về tình hình vệ sinh an toàn lao động trong ngày và biện pháp khắc phục.

Xem thêm: Việc làm tại Hòa Bình