Lượt xem: 855 | Mã: NTD0000281 | Ngày làm mới: 18/10/2023

LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

제조 기술/생산관리 (Manager) (Chất bán dẫn-Hiển thị-LCD)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

신은우

Họ tên

신은우

Giới tính

Nam  - 01/09/1978 (46 tuổi)

Địa chỉ

대한민국 용인시, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

Tổng kinh nghiệm: 14 Năm 4 Tháng | Việt Nam 2 Năm 0 Tháng Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
02/1995 - 02/1998

THPT

대창고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

14 Năm 4 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 2 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

#. LCM / TSP / Digitizer ACF 분야
- 생산 관리 , 공정 관리 , 제조 기술 , 제품 기술 , 공정 기술 업무 수행

#. Note-PC & Tablet-PC & TV & 조명 BLU의 LGP (백라이트 도광판) 개발 분야
- 고객社 : SDC , LGD
- Nickel 전주 Stamper 개발
- Laser Pattern 가공 Stamper 개발
- Roll Stamping 공정 기술 개발

#. 반도체 장비 제조 / Set-UP
- Mask_Cleaner Set-UP ( 중국 북경 BOE B4 ) PJT 수행
- Solar cell Wafer 세정기 제조


Thời gian Thông tin công việc

07/2007

03/2006

Công ty

(주)BK LCD

Bộ phận

(주)BK LCD

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động LCM
Mô tả về công việc #. 제조 기술 업무 수행
1. LCM 제조 장비 운영 업무 수행
1-1. 전 공정 : Manual/Auto Bonding 장비 , Pol Attach 장비 , Auto Clave 장비
1-2. 후 공정 : Auto Silicon Dispense 장비 , Auto BLU Sheet 장비
Thời gian Thông tin công việc

2020/02

2020/08

Công ty

(주)DKTVINA

Bộ phận

(주)DKTVINA

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động Digitizer ACF
Mô tả về công việc #. 제조 기술팀 업무 총괄
1. 업무 분야 : Mobile Digitizer 제조 ( ACF Bonding )
2. 제조 기술팀 운영 및 관리
3. 제조 공정 기술 업무 수행
- 공정 수율 개선 및 생산성 향상 활동
4. 제조 장비/검사기 운영 및 관리
- 기능 검사기 : 30대 - Auto ACF Bonder : 4대
- Cell Laminator : 20대 - Marking 장비 : 4대
Thời gian Thông tin công việc

10/2010

07/2008

Công ty

(주)코이즈

Bộ phận

(주)코이즈

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động BLU
Mô tả về công việc #. 제품 개발 업무 수행
1. 개발 제품군 : Note-PC용 LGP , Tablet-PC용 LGP
2. 담당 업무 : BLU( Back Light Unit )의 LGP( Light Guide Plate ) 개발
2-1. SUS Plate Stamper 가공 외주 관리
2-2. Nickel 전주 Stamper 가공 외주 관리
2-3. 제품 공정 개발
- Nickel 전주 Stamper 가공 공정 개발
- 노광 공정 개발
- Roll To Roll Stamping 공정 개발
2-4. 개발 공정 관리 및 장비 운영 업무 수행
- 노광 장비 : Nickel 전주 Master Stamper 가공에 필요한 공정
- Roll To Roll Stamping 장비 : Stamper를 이용한 LGP 표면에 Patterning 공정

3. 업무 성과
3-1. Note-PC LGP : 다수 Model 개발 완료 및 생산 개시
Thời gian Thông tin công việc

07/2012

01/2011

Công ty

(주)티엔텍

Bộ phận

(주)티엔텍

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 반도체 장비 제조
Mô tả về công việc #. 제조 기술 업무 수행
1. 중국 고객사 장비 Set-Up PJT 담당
1-1. 고객사 : ㈜BOE B4
1-2. LCD Color Filter 공정의 Mask Cleaner 장비 Set-Up
1-3. 장비 Set-Up 협력 업체 관리
1-4. 고객사 공정 기술 교육 및 이관
1-5. Set-Up 장비 : 2대
2. LCD Cleaner 장비 조립 및 외주 관리
3. Solar Cell Wafer Cleaner 장비 조립 및 외주 관리
4. LCD Cleaner 장비 C/S 업무 수행
Thời gian Thông tin công việc

05/2018

11/2016

Công ty

(주)하이쎌비나

Bộ phận

(주)하이쎌비나

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động TSP
Mô tả về công việc #. 제조 기술팀 업무 총괄
1. 업무 분야 : Mobile / Tablet TSP 제조
2. 제조 기술팀 운영 및 관리
3. 제조 공정 기술 업무 수행
- 공정 수율 개선 및 생산성 향상 활동
4. 제조 장비/검사기 운영 및 관리
- 기능 검사기 : 40대 - Auto & Manual Bonder : 50대
- Cell Laminator : 40대 - Auto Clave : 10대 - Marking 장비 : 15대
#. 제조 관리
1. 제조팀 업무 담당
2. 제조팀 인원 관리 : 인원_700명
3. 공정 관리
- 전 공정 : 원자재 외관/기능 검사 , Bonding , Lamination , 제품 탈포 ( Auto Clave 작업 )
- 후 공정 : 제품 조립 및 외관/기능 검사 , 출하
Thời gian Thông tin công việc

09/2014

08/2012

Công ty

(주)삼진엘앤디

Bộ phận

(주)삼진엘앤디

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động BLU
Mô tả về công việc #. 제품 개발 업무 수행
1. 개발 제품군 : Note-PC용 LGP , Tablet-PC용 LGP , TV용 LGP , LED 조명용 LGP
2. 담당 업무 : BLU( Back Light Unit )의 LGP( Light Guide Plate ) 개발
2-1. 제품 설계 Assist 업무 수행
2-2. SUS Plate Stamper ( LGP 제조에 필요한 일종의 금형 ) 개발 업무 수행
- Laser Patterning 공법을 이용한 Stamper 개발
2-3. Nickel 전주 Stamper ( LGP 제조에 필요한 일종의 금형 ) 개발 업무 수행
- Nickel 전주 공법을 이용한 Stamper 개발
2-4. 제품 공정 개발
- Laser Patterning 가공 공정 개발
- Nickel 전주 Stamper 가공 공정 개발
- 노광 공정 개발
- Roll To Roll Stamping 공정 개발
2-5. 개발 공정 관리 및 장비 운영 업무 수행
- Laser Patterning 장비 : SUS Plate Stamper 가공에 필요한 공정
- Nickel 전주 장비 : Nickel 전주 Stamper 가공에 필요한 공정
- 노광 장비 : Nickel 전주 Master Stamper 가공에 필요한 공정
- Roll To Roll Stamping 장비 : Stamper를 이용한 LGP 표면에 Patterning 공정

3. 업무 성과
3-1. Note-PC LGP : 다수 Model 개발 완료 및 생산
3-2. LED 조명용 LGP : 다수 Model 개발 완료 및 생산

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

1. ㈜하이텍
- Mobile LCM 제조_제조 관리 및 제조 기술 업무 수행
- 고객사 : 팬텍 , 세원텔레콤

2. ㈜BK LCD
- Mobile LCM 제조_제조 기술 업무 수행
- 고객사 : SEC

3. ㈜코이즈
- Note-PC & Tablet-PC & TV BLU의 LGP (백라이트 도광판) 개발 업무 수행
- 고객社 : LGD
- Nickel 전주 Stamper 개발
- Laser Pattern 가공 Stamper 개발
- Roll Stamping 공정기술 개발

4. ㈜티엔텍
- 반도체 장비 제조 / Set-UP 업무 수행
- Mask-Cleaner Set-UP ( 중국 북경 BOE B4 ) PJT
- Solar cell Wafer 세정기 제조
- 중국 북경 고객사 18개월 상주 근무

5. ㈜삼진엘앤디
- Note-PC & Tablet-PC & TV & 조명 BLU의 LGP (백라이트 도광판) 개발 업무 수행
- 고객社 : SDC
- Nickel 전주 Stamper 개발
- Laser Pattern 가공 Stamper 개발
- Roll Stamping 공정기술 개발

6. ㈜하이쎌비나
- Mobile & Table TSP 제조 관리 및 제조 기술 업무 수행
- 베트남 하노이 근무

7. ㈜DKTVINA
- Mobile Digitizer 제조 기술 업무 수행
- 베트남 빈푹 근무
- 신규 사업 Digitizer 제조 Line Set-up 및 양산 Start ( ACF Bonding 장비 4대 Set-up )

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

1. (주)티엔텍_중국 베이징 2011.01 ~ 2012.07
2. (주)하이쎌비나_베트남 하노이 2016.11 ~ 2018.05.31
3.(주)DKTVINA_베트남 빈푹 2020.02 ~ 2020.08

TIN HỌC VĂN PHÒNG

실무 업무 문서 작성 수행에 문제 없습니다

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

SDC_Digitizer 내재화 안정화 공로 포상 수상_2020.07


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

어릴때부터 규칙적인 생활이 몸에 베어 회사 업무적인면이나 일상 생활하는 부분에 대해선
남들보다 조금 더 부지런하다고 생각 됩니다.

성장과정

경상북도 예천에서 태어나 여느 친구들처럼 평범하게 고등학교까지 고향에서 자라며, 학교를 졸업 하였습니다.
사회 생활을 일찍 시작 하려고 고등 학교 재학 시 직업전문학교 전자과 1년 과정을 수료 하였습니다.
고등학교 졸업 후 바로 육군으로 입대해 만기 제대 하였습니다.

성격 및 장단점

공인된 기술은 없지만, 손으로 만드는 것을 좋아하고, 모든 면에서 섬세하고, 꼼꼼한 성격입니다.
초면인 사람들과 금방 친해지는 성격은 아니지만 시간이 지나면서 오래도록 함께 지낼 수 있는 친화력을
가지고 있다고 생각 합니다.

생활 신조

부모님의 생활 영향력이 있어서 그런지 몰라도 "성실하게 부지런하게 예의바르게 살자" 의 문장이 저의 생활 모습과 비슷한 것 같으며
앞으로도 이 부분을 유지하면서 살아 가고자 합니다.

입사지원동기 및 포부

지금까지 반도체 및 LCM / BLU / TSP / Digitizer 제조 분야에서 업무를 수행하여 보니, 저의 성격과 적성에 잘 맞으며
저의 소중한 자산인 실무 경험을 Engineer로서 자부심과 열정을 가지고 귀사에서 마지막으로 함께 하고자 지원 하는 바 입니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 34 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 44 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 25 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 41 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 20 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 30 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 52 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 49 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ