Lượt xem: 189 | Mã: NTD0002064 | Ngày làm mới: 26/05/2023

기술/개발 관리경력자 입니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

유압프레스 가공 (Assistant Manager) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Trên 100 triệu

THÔNG TIN CƠ BẢN

정준영

Họ tên

정준영

Giới tính

Nam  - 11/09/1988 (36 tuổi)

Địa chỉ

phú xá số 262, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trên Trung cấp

Tổng kinh nghiệm: 10 Năm 0 Tháng | Việt Nam 1 Năm 0 Tháng Bắc Ninh 5000만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2004/1 - 2006/12

Trên THPT

부산기계공업고등학교
2007/1 - 2009/12

Trên Trung cấp

동의과학대학교 Công nghệ hệ thống·Máy tính 4.0

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

10 Năm 0 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 1 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

베트남어 수준 중상
영어 수준 중하
엑셀,파워포인트 중상


Thời gian Thông tin công việc

2021/4

2022/3

Công ty

신림산업 베트남 사업장

Bộ phận

신림산업 베트남 사업장

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

7000만동

Lĩnh vực hoạt động 원사~봉제 가공 (대형 벌크백 가공)
Mô tả về công việc (원사 가공 ~ 봉제)
생산 관리(인원, 실적, CAPA)
매주 생산계획에 따른 부자재 현황 관리
고객사 품질 CS 대응
설비에 필요한 부품 조사 구입 관리
Thời gian Thông tin công việc

2011/1

2021/2

Công ty

삼화양행

Bộ phận

삼화양행

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

320만원

Lĩnh vực hoạt động 인쇄용 회로기판 홀 가공
Mô tả về công việc (삼성전기 협력업체. PCB회로기판 홀 가공 공장)
CO2 ,CNC drilling machine 가동.
Roll to Roll machine 가동
Thời gian Thông tin công việc

2022/2

2023/5

Công ty

신영비나

Bộ phận

신영비나

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

8100만동

Lĩnh vực hoạt động PRESS, TR 타발, 전용기 가공
Mô tả về công việc 생산 관리(인원, 실적, CAPA)
고객사 품질 CS 대응
기술팀 개발 총괄
기술팀 공무 업무 관리
부자재 재고 확인 구매 관리

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

프로젝트 : Q4 CAM BRACKET 개발

1.진행기간 : 2022.03~2022.06
2.참여인원 : 정준영 D 외 3명 (현지 개발 담당 3명)
3.개발환경
1)금형 수정 - MILLING MACHINE, FLAT SURFACE GRINDING MACHINE , WELDING MACHINE
2)치수 측정 - NON CONTACT 3D MEASUREMENT MACHINE
3)외관 검사 - DINO LITE 검사
4.담당 업무
1)업무 순서 : 도면 입수→ 타겟 설정→ 개발 DV,PV,PVR단계 진행( 금형/치수 검증 - 금형 수정서
작성 )→ 양산→ 백업 금형 확보→ 부자재 확보 ( 지그류(TR PQC,OQC,TAP, 펀치, ))
2)업무 내용 : 기술/개발팀 총괄. 4CAVITY 소재 밴딩에 의한 수율 저조 치수 검증. 고객사 PPT 공유.
양산시, 금형 수정 작업(2타후 메인 치수 MIN완화 개선 사항으로 금형 다이,코아
가이드벽 설치 개선)으로 2~3CAVITY 생산

프로젝트 : A346B LCD BRACKET 개발

1.진행기간 : 2022.08~2023.01
2.참여인원 : 정준영 D 외 3명 (현지 개발 담당 3명)
3.개발환경
1)금형 수정 - MILLING MACHINE, FLAT SURFACE GRINDING MACHINE , WELDING MACHINE
2)치수 측정 - NON CONTACT 3D MEASUREMENT MACHINE
3)외관 검사 - DINO LITE 검사
4.담당 업무
1)업무 순서 : 도면 입수→ 타겟 설정→ 개발 DV,PV,PVR단계 진행( 금형/치수 검증 - 금형 수정서
작성 )→ 양산→ 백업 금형 확보→ 부자재 확보 ( 지그류(TR PQC,OQC,TAP, 펀치, ))
2)업무 내용 : 기술/개발팀 총괄. 전용기 지그 제작(소재 설비 안착작업시 균열 발생 방지 위해
간섭부 들뜸 방지 받침 핀 적용). 소재 균열 완화 위해 금형 수정서(취약부 설계 R
값 0.05적용하여 프레스 작업시 부하 최소화)작성 고객사 공유. 프레스 작업시
양면 균열 개선 위해 소재와 금형 다이 간섭부 형상 맞춤 용접 작업. 소재 편차
(-0.05~0.05mm)에 의한 금형 맞춤 개선 작업. 리밋 한도 적용 요청(균열 정도 상,
중,하 샘플 제출)

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

생산자동화기능사

한국산업인력공단

2006.08

수치제어선반기능사

한국산업인력공단

2005.07

운전면허증

도로교통공단

1종보통

2014.01GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

1.본인의 보유 역량
기술/개발 역할에 있어서는, 직접 상태 파악 하여 고객사를 설득하는것이 가장 중요 하다고 생각합니다. 1순위는 직접 현장의 현상 파악 하여 실질적 원인을 찾는 것입니다.
cam brk q5 개발중에 Try1 수율검증 결과 소재의 뜯김 불량 5~10% 발생이라는 양산 하기 힘든 수율결과를 발견 하였고, 원인 분석 끝에 소재와 금형 다이간의 간섭 구간이 들떠 있음을 발견 하였습니다. (들뜬 상태로 소재 외곽 타발후 뜯김 발생)
고객사는 뜰뜸구간 설계구조상 두께 0.4mm로 개선하여도 개선부 잦은 파손 발생에 의한 또 다른 불량을 야기할 것이라 개선 불가 판단 하였습니다.
그러나, 다른 불량이 야기되기 전, 현 이슈 사항 개선이 시급 하며, 고객사 설득 결과 리밋 적용, 금형 개선 하여 수율 완화토록 실행에 옮겼습니다.
2.상대방을 설득하기 위한 대안
실제 결과 공유를 통한 상대방을 설득하는것 또한 좋은 방법이나, 더 나아가 상대방을 이해 시키기 위해서는, 상대방의 입장에서의 상대방 요구 충족이 필요합니다.
Brk 소재의 균열 불량이 나타나는 원인을 우선, 상대방이 제시한 검증방식에 동의 하여 자공정에서의 검증 결과를 충분히 data로 공유를 하는것입니다.
그 이후에는, 전공정에서도 문제가 있다는것을 어필하고, 소재 균열에 의한 불량 귀책은 완화될 수 있었습니다.
3.삶에 직면 햇던 어려움 극복 방안
q4 기술/개발 당시에 타 모델과 달리 4 cavity 생산으로 치수 측정/외관 결과에 변수가 많았습니다. 개발과정에서 소재 밴딩에 의한 치수/외관 불량 data를 수집, 고객사 공유 후 트리밍 금형 1cavity 제작요청 하였으나, 고객사의 입장에서는 밴딩의 원인 무엇이며 소재의 단차는 트리밍 금형에 있을것이라 판단 하였습니다.
양산 이후에는 역시나, 4cavity 생산 불가 수준이었으며, 2,3cavity 짝맞춤 작업을 할수 있도록 자체내 금형 수정을 매일 8시간 진행하였습니다.
그럴수록 주재원과 현지인이 한 마음이 되어 철야근무로 실적 달성토록 책임을 다 하였고, 고객사가 원하는 계획/수율 수준까지 올라갈수 있도록 근무를 하였습니다.

성장과정

안녕하세요. 나이는 35살이고 이름은 정준영입니다.
고향은 부산이고, 전문대 2년을 졸업 후에 육군 2년 만기제대후 공장에서 10년간 일을 하였습니다.
17년도 즈음 베트남 사업장에 출장을 3개월 3주 다녀왔고, 19년도 베트남 아내를 맞이하여 결혼 하였습니다.
20년도 11월즈음 아내와 함께 베트남에서 거주하며 일을 하고자 생각 하였고, 21년 04월 부터 베트남 주재원으로 근무중에 있습니다.
아내로부터 베트남어 교육을 받았으며, 업무지시 및 의사소통이 가능합니다.
귀사에 취직이 된다면 책임을 다하여 맡은바 직무에 최선을 다하겠습니다.

성격 및 장단점

차분한 성격이나, 한가지의 프로젝트에 집중하여 끝까지 성취해내는 집념을 가지고 있습니다.

생활 신조

업무를 함에 있어서, 작은 방향에서부터 큰 방향까지 연관됨을 인지하고 아우르는 신념을 가지고자 합니다.

입사지원동기 및 포부

귀사의 기술/개발의 일원으로 참여하고,
좋은 제품을 만들기위한 올바른 프로세스를 수립하는 일원이 되고자 지원 하게 되었습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
관리파트 구직희망(백승혁)
백승혁 Nam - 52 tuổi
관리파트 구직희망(백승혁)

Bắc Ninh

23 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

17/04/2024
jinsunhwa Nam - 57 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

01/04/2024
jinsunhwa Nam - 57 tuổi

0 Năm 0 Tháng

01/04/2024
오퍼레이터 10년 / 생산,품질 2년 3개월 및 기술/ 개발 2년 경력자 입니다.(해외 3년3개월)
정준영 Nam - 36 tuổi
오퍼레이터 10년 / 생산,품질 2년 3개월 및 기술/ 개발 2년 경력자 입니다.(해외 3년3개월)

Bắc Ninh

13 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu

생산자동화기능사,수치제어선반기능사

10/03/2024
Việt Á Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 34 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 44 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 25 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 41 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 20 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ