Lượt xem: 662 | Mã: NTD0001523 | Ngày làm mới: 02/08/2023

[베트남-현거주중]법인경영/마케팅/생산관리/대관업무

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

법인장 (Thoả thuận) (Kế hoạch bán hàng-Quản lý-Hỗ trợ)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

lim jin woo

Họ tên

lim jin woo

Giới tính

Nam  - 18/09/1970 (54 tuổi)

Địa chỉ

sky garden2, Quận 7, TP HCM

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 24 Năm 1 Tháng | Việt Nam 19 Năm 4 Tháng TP HCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1989/03 - 1993/02

Đại học

원광대학교 Khoa Khoa học Xã hội -

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

24 Năm 1 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 19 Năm 4 Tháng

Điểm mạnh của bạn

베트남 현지의 철강 제조, 유통, 플랜트 건설 법인 18년 근무 경력.
최근(‘19년~’20년) 화학(Poly 제품), 가전(e-fan 제품) 현지 마케팅 총괄 임원 경력
- 마케팅 및 영업관리 주요 경력으로 현지 내수 및 신제품, 수출 고객사 개발.
제품별 마케팅 전략, 원가 산정(BEP) 및 판가,KPI 수립, 월별/반기/년간 손익계산서 산출
- 법인경영(회계/생산관리/노무) 및 대관(세무/세관/금융) 실무 책임 경력.
- ISO 9001, JIS-IQC(내부품질관리 추진책임자) 자격 보유
영어, 베트남어 업무 가능. 총경력 : 24년 1개월 (해외근무 : 19년 4개월)


Thời gian Thông tin công việc

2005/09

2019/03

Công ty

(주) 코스틸 비나 (베트남)

Bộ phận

(주) 코스틸 비나 (베트남)

Khu vực làm việc

Chức danh

부장/책임

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 마케팅/경영
Mô tả về công việc 1. 마케팅
- 내수 및 수출 신규 고객사 개발 및 관리
내수 : B2B, B2C 영업, 250개 고객사 개발 및 90개 고정 고객사 관리
수출 : 11개국 신규 고객사 개발, 매출 비중 60%로 증대
미국,캐나다,호주,대만,일본,한국,이라크,두바이,캄보디아,미얀마,방글라데시
2. 법인운영
- 회계/세무 : 년간결산서 11회,세무실사/부가세실사 각 2회,이전가격보고1회
- KPI 관리 : 년간사업계획 수립,주간/월간/반기/년간 실적 보고
- 품질/인증/생산
ISO9001,JIS 인증 신규 취득 및 갱신/ 생산원가 MFT,PCS프로세스 수립
공정개선/신제품 개발(5개 제품)/유통허가 신규 취득(철강제품 외.투 최초)
원자재 및 부자재 구매, 수불 원장 프로세스 수립
- 대관/금융
수입 및 수출 통관,정산보고,단가 적절성보고,품질 보고서(Quatest3),HS Code,
FTA C/O 주 실무
은행 L/C, Loan 관리 및 내부 시제 관리 프로세스 수립
- 인사관리
현지 직원 개인 인사카드/취업규칙/인센티브 제도 수립
노조 및 노사 관리
Thời gian Thông tin công việc

2020/06

2020/11

Công ty

비나파이오니아

Bộ phận

비나파이오니아

Khu vực làm việc

Chức danh

이사/마케팅 본부장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 마케팅
Mô tả về công việc 2020년 06월 – 2020년 11월 비나파이오니아 (베트남)
(마케팅 본부장, 이사)
- 회사정보: 2,000만불/340명, 베트남 흥엔성, (화학제품)Poly 제품류 생산 및 판매
- 담당업무: 제 1공장 마케팅 총괄

1. 마케팅
1) 신규 고객사 개발
a. 집중 전략 지역 설정 및 고객사 개발 (Ha Nam, Hai Phong)
b. 집중 전략 산업군 설정 및 고객사 개발 (6개 미진출 분야-식음료,전자,패키징,로지스틱등)
c. 신규 전략 제품 개발 (기능성 poly 제품 – 제전, 방청, 난연성 제품 확대)
2) 기존 고객사 매출 확대
a. 250개 기존 고객사에 대한 구매결정 요소 파악 및 대응 추진
b. 복수 구매 고객사의 자사 단일 구매 변경 마케팅 (프로모션 진행)
c. 대면, 방문 마케팅을 통한 고객사 정보 입수 및 대응 (구매 시기 및 브랜드별 특성)
3) 고객사 판가 및 여신 관리
a. 개별 고객사 및 제품 종류별 판가 결정 및 집행
b. 각 고객사별 여신 분류 및 수금
c. 장기 채권 회수 방안 마련 및 대응
4) 마케팅 전략 수립
a. 고객사 segment 분석에 따른 대응 전략 수립
b, 비수기 및 전략 산업 대응 전략 수립
c. 마케팅 조직 구성 및 운영 전략 수립
- 재직 중 주요 실적
1. 신규 고객사 개발
- 전략 지역 및 산업군 선정을 통해 매월 신규 고객사 증가 실절
- 기능성 제품 개발로 매출 부가가치 상승 효과
2. 기존 고객사 관리
- 매월(‘20년 8월~10월) 매출 목표 달성
- 복수 구매 고객사의 자사 단일 거래로 변경 확대 실적
- 250개 고객사 대면 영업 활동을 통해, 북부지역 인맥 확대
(관리지역 : Ha Noi, Bac Ninh, Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Ha Nam, Hai Phong
Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hoa Binh. 11개 군)
- 재임 기간 동안 부실 채권 미발생, 수금 목표 달성 및 기존 부실채권 회수 실적
*** 퇴직사유 : 개인사유 (기숙사 거주, 일요일 자택 방문)
Thời gian Thông tin công việc

1997/09

2000/10

Công ty

(주) 아진산업 (서울본사)

Bộ phận

(주) 아진산업 (서울본사)

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 경영기획
Mô tả về công việc 1. 전략기획
- 해외 신사업 개발
이업종 사업 품목 개발, 베트남향 프레미엄 아이스크림
(원재료 레시피, 공급chain, 마케팅전략, 매장 인테리어 전략 수립)
- KPI 관리
각 사업본부, 사업장별 사업 목표 관리
사규관리/인센티브 규정/행사 실무
2. 인사 총무
인사급여/노무-산업연수생,병영특례자 관리포함, 대외 세미나 실무
대관업무 : 노동부,환경부,출입국관리소,국방부
해외파견 근무자 관리 - 각 국가별 관리 실무
Thời gian Thông tin công việc

1996/03

1997/08

Công ty

(주) 대진종합전설 (서울)

Bộ phận

(주) 대진종합전설 (서울)

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 경영기획
Mô tả về công việc 1. 전략기획
- 실행관리
각현장별 실행 예산 실무
월간/년간 시공실적 관리, PQ 입찰서류 실무
관공서 입찰 참가
2. 인사총무
인사급여, 노무, 사규 관리 실무
Thời gian Thông tin công việc

2000/11

2005/08

Công ty

(주) 아진산업 베트남 지사

Bộ phận

(주) 아진산업 베트남 지사

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 경영/구매
Mô tả về công việc 1. 지사관리
- 인허가/계약
토목/건축/소방/환경허가, 대 갑 Turn-key 계약 관리
법인설립허가 - 각 프로젝트별
- 현장관리
PQ서류 작성 및 입찰 참여, 계약서 작성
현장별 실행 예산 작성, 기성 신청 및 크레임 대응
2. 위탁경영
- 포스코건설 철구공장(동나이성) 3년 위탁 경영 참여
주업무 : 구매 및 현장 관리
각 현장별 계약/실행/수금 업무
원.부자재 및 소모공구, 중장비 공급
현지인 노무계약, 인허가 취득 및 한국인 인력 관리

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

[자기소개 요약]
법인 경영관리 및 마케팅 경력으로 논리적 사고 능력과 직관을 갖추었다고 생각하며,
타인에 대한 경청을 통해 상호간의 다름과 이해를 중요시 생각합니다.
음주를 하지 않으며, 조깅, 수영, 골프등 운동을 통하여 자기 관리 합니다.
[생활신조 및 성장환경]
근면과 성실한 생활을 신조로 삼으며, 맡은바 일을 완수하거나 문제를 풀어나가는 것이
삶의 과정으로 생각 합니다.
[업무상 강점(업적)]
베트남 현지 제조법인(15년), 건설유통법인(4.4년)등 약 19.4년 실무업무 추진과
책임 관리자 업무 수행 경력 보유.(총경력 24.4년)
법인경영(회계/생산관리/노무)과 마케팅(내수,수출)주요 업무 책임자 경력임

KPI 계획 수립, 회계 및 자금 관리 프로세스 수립 등을 통해 경영 업무 수행함
사내 취업규칙,인센티브 및 AR, 시제 보고 내부 운영 문서 양식 신규 도입 경력 보유함.
생산 공정관리, 신제품 개발 그리고 원가 산출 업무 겸임함

특히, 원자재 및 부자재 수입과 현지 공급사 개발 업무 진행함
대외적으로 현지 대관 업무 (세무서/세관/환경/공업성 등)와 금융업무
(현지 Loan, L/C 관리,원화 Swapping 등) 총괄 책임자 등 경력으로
현지 현업에 즉시 대응 가능함.
[희망 직무 지원동기 및 포부]
한국에서 재직 시, 기획/인사/노무 관련 실무를 담당하였으며,
약 19년간 베트남 제조 법인의 운영과 마케팅, 조직관리 및 대관 업무
책임자 경력으로, 현지의 법인 및 유통 사업장 경영과 마케팅 사업확장 책임자로서의
역할을 수행하고자 함.

특히 고객 마케팅 및 대 관청 대응 실무 책임자로서의 풍부한 경험과
법인 내부공정 및 원가관리,현지인 특성 파악에 따른 조직 관리 시스템 구축 경험을 통하여
대외 경쟁력 강화와 회사의 매출 확대 및 지속성장 가능한 사업 구성의 핵심 역할을 수행하고자 합니다.

상기에 기술한 내용은 사실과 다름 없음을 확인합니다.

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

JIS IQC 내부품질관리자

한국표준협회

사내 품질 관리자

2015년 09월

ISO 9001 내부추진책임자

한국표준협회

내부추진책임자

2012년09월

TIN HỌC VĂN PHÒNG

파워포인트 : 상급 (주요 PPT 자료/대외 홍보자료 등 작성 가능)
MS 엑셀 : 상급 (각종 산출표, 서식 작성 가능)
MS 워드 : 상급 (각종 표준문서 작성 가능)

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

노사 협력 우수상 (동나이 노동부)
- 개인부분
- 2015,2106,2017년 수상


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

베트남 현지의 철강 제조, 유통, 플랜트 건설 법인 18년 근무 경력.
최근(‘19년~’20년) 화학(Poly 제품), 가전(e-fan 제품) 현지 마케팅 총괄 임원 경력
- 마케팅 및 영업관리 주요 경력으로 현지 내수 및 신제품, 수출 고객사 개발.
제품별 마케팅 전략, 원가 산정(BEP) 및 판가,KPI 수립, 월별/반기/년간 손익계산서 산출
- 법인경영(회계/생산관리/노무) 및 대관(세무/세관/금융) 실무 책임 경력.
- ISO 9001, JIS-IQC(내부품질관리 추진책임자) 자격 보유
영어, 베트남어 업무 가능. 총경력 : 24년 1개월 (해외근무 : 19년 4개월)

성장과정

대학 재학 시부터 아르바이트등을 통해, 경제적인 부분을 스스로 해결하려 노력하였으며,
사회 진출 후에도 직장 생활과 결혼등 스스로 자립하여 진행하였음.

성격 및 장단점

성격 장점은 꼼꼼하며, 논리적 사고를 좋아하고, 계획한 부분을 실천하는 것이며,
단점은 감정의 평탄성을 중시하여, 감정을 잘 나타내지 않는 경향이 있음.

조용한 성격과 인상으로 첫인상이 날카롭다고 느껴지는 단점이 있으나
경청하고 이해하려는 성격이 강하여, 시간이 지날 수로 타인과 두터운 신뢰 관계를 형성하는
장점을 갖음.

생활 신조

근면,성실한 습관을 중요하게 생각하여, 음주등을 하지 않음.
주위에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 항상 긍정적으로 생각하고, 노력하는 것을 생활 신조로 삼음.

법인 경영관리 및 마케팅 경력으로 논리적 사고 능력과 직관을 갖추었다고 생각하며,
타인에 대한 경청을 통해 상호간의 다름과 이해를 중요시 생각합니다.
조깅,수영 그리고 독서등을 통하여 자기 관리 합니다.
근면과 성실한 생활을 신조로 삼으며, 맡은바 일을 완수하거나 문제를 풀어나가는 것이
삶의 과정으로 생각 합니다

입사지원동기 및 포부

한국에서 재직 시부터, 기획/인사/노무 관련 실무를 담당하였으며,
약 19년간 베트남 현지 제조 법인의 운영과 마케팅, 조직관리 및 대관 업무
책임자 경력으로, 현지의 법인 및 유통 사업장의 경영과 사업확장 책임자로서의 역할을 수행하고자 함.

특히 고객 마케팅 및 관청 대응 실무 책임자로서의 풍부한 경험과 법인 내부 생산공정 및 원가관리,
현지인 조직 관리 시스템 구축 경험을 구비하여 회사의 대외 경쟁력 강화와 회사의 매출 확대 및 지속 성장 가능한 사업 구성의 핵심 역할을 수행하고자 합니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
jinsunhwa Nam - 57 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

01/04/2024
jinsunhwa Nam - 57 tuổi

0 Năm 0 Tháng

01/04/2024
오퍼레이터 10년 / 생산,품질 2년 3개월 및 기술/ 개발 2년 경력자 입니다.(해외 3년3개월)
정준영 Nam - 36 tuổi
오퍼레이터 10년 / 생산,품질 2년 3개월 및 기술/ 개발 2년 경력자 입니다.(해외 3년3개월)

Bắc Ninh

13 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu

생산자동화기능사,수치제어선반기능사

10/03/2024
Việt Á Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 34 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 44 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 25 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 41 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 20 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 30 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ