SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator

Search Results

Total 182 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Trường tiểu học quốc tế Gateway Hải Phòng HOT Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Hà Nội
12 - 15 Triệu
Closed
21/11/2017
(0 ngày)
BLOOM SPA – JAPAN BEAUTY STYLE Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Closed
Unlimited time