Sửa đổi lần cuối: 16/12/2023

생산관리,현장관리,구매관리

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산관리,현장관리,구매관리 (General~Senior Manager) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

양순명

Họ tên

양순명

Giới tính

Nam  - 20/04/1974 (50 tuổi)

Địa chỉ

THA-118, Thao Nguyen, Ecopark Township, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province, Văn Giang, Hưng Yên

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Tổng kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

20 Năm 1 Tháng | Việt Nam 5 Năm 3 Tháng Hải Phòng 6000만원 세후

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên ngành Điểm trung bình
1998/03 - 2000/02

Trung cấp

주성 Kỹ thuật Ô tô·Cơ Khí 90

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Tổng kinh nghiệm 20 Năm 1 Tháng | Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 5 Năm 3 Tháng

Điểm mạnh của bạn

사출금형 자격증 소지
한국에서 핸드폰 관련 사출 생산관리 및 개발
크린룸 Access floor 현장 설계 및 현장소장
현재 베트남 관련 공사 현장소장


Thời gian Thông tin công việc

2014/05 ~ 2023/11

Công ty

맘스팜

Bộ phận

총괄

Khu vực làm việc

Hà Nội

Chức danh

이사

Mức lương

Ngành nghề

Mô tả về công việc

현장 자재 구매
현장 영업
현장 일정 관리
현장 품질 관리


MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

"간략히 작성 1999년 12월 ㈜ 해광에 입사하여 국내 현장 설계 담당으로 국내 주요 현장 Access Floor 현장 설계 및 현장 관리를 하였으며 2003년 사출 금형 전공을 살리고 싶어서 ㈜나전 광주 공장 품질 관리로 근무하여 ㈜덕성M&P 생산관리로 근무하며 시험사출과 생산관리 업무를 습득하여 (주) 씨제이텍에서 생산관리와 개발업무를 진행하였습니다. 2010년 ㈜ 한성 씨알에스 입사하여 기술 영업직으로 국내 소규모 현장 영업을 하였으며 파주 LG 디스플레이 현장 관리자로 근무지원을 하였습니다 2014년 급여 문제로 개인사업자로 독립하여 영업 및 시공을 하였으며 ㈜에이에프 솔루션으로 이사직급으로 투자 입사 하였습니다 2015년 12월 ㈜ 해광으로 부터 삼성 디스플레이 V2 베트남 공장에 시공을 진행하던 중 2016년 LG이노텍 베트남 하이퐁에 현장소장으로 발령 및 현장 운영 전권을 맡아 시공 및 도면 정산등의 업무를 하였으며 2018년 부터 크린룸 Access Floor 관련 공사 현장소장으로 LG이노텍 베트남 하이퐁 제진대 프로젝트 2019년 (주) 와이솔 베트남 2공장 (주) 나무가 3공장 (주)재영 2공장 등의 Access Floor 관련 공사를 진행하였습니다. 최근 공사로는 삼성전자 호치민 공장 크린룸 Access Floor 관련 현장소장으로 근무 후 하노이에 복귀하였습니다 현장소장으로 지내며 현장을 관리 하면서 종합적인 관리로 생산관리도 충분히 가능하며 현장 진행을 위해 영업도 하여 영업에 대해 자신 있다고 생각합니다 그 동안의 경험을 바탕으로 새로운 직장에 최선을 다해 근무하여 안정된 베트남 생활을 추구하고 싶어 귀사에 지원하오니 기회를 주시면 감사하겠습니다

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

Giấy chứng nhận/Bằng cấp Nơi cấp Phân loại bằng cấp Ngày cấp

사츨금형산업기사

운전면허증

베트남

A1B1


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

다먕한 직종으로 생산관리 현장관리 등 회사에 어떠한 직책도 수행가능 합니다

성장과정

부모님의 사랑을 받으며 부유하지 않지만 성실한 삶을 배우며 성장 하였습니다

성격 및 장단점

내성적인 성격이 있으나 활발하게 지내려 노력하고 있습니다

생활 신조

최선을 다하여 바른 생활을 하자

입사지원동기 및 포부

베트남에 오래 정착하여 새로운 생활을 시작 할 수 있도록 노력중입니다
누구보다 성실하게 근무 할 수 있 습니다Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.
Ngày soạn: 14/12/2021 Người soạn: 양순명


Nếu đăng ký tài liệu giả, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các hoạt động lao động.

Công ty JOBPRO đảm bảo thông tin của người xin việc được giữ bí mật và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung hồ sơ, đồng thời chúng tôi tin tưởng các hồ sơ được đăng ký và không chịu trách nhiệm trong tranh chấp luật pháp phát sinh.(theo điều 15 điều khoản hội viên cá nhân)