Sửa đổi lần cuối: 29/10/2020

관리팀(회계, 인사, 노무, 총무, 시설관리) 업무 전문가 - 현재 북 베트남 거주 중

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

경영지원 (General~Senior Manager) (Kế hoạch-Chiến lược-Quản lý)

Mức lương mong muốn

Trên 100 triệu

THÔNG TIN CƠ BẢN

임대영

Họ tên

임대영

Giới tính

Nam  - 07/03/1976 (48 tuổi)

Địa chỉ

KCN Daidong, Từ Sơn, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Tổng kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

21 Năm 7 Tháng | Việt Nam 2 Năm 5 Tháng 5500만원(체류비 포함)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên ngành Điểm trung bình
1995/03 - 1999/02

Đại học

동양대학교 Kỹ thuật điều khiển·Tự động hóa 76

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Tổng kinh nghiệm 21 Năm 7 Tháng | Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 2 Năm 5 Tháng

Điểm mạnh của bạn

1. 기획능력, 원가분석 및 손익계산 능력
2. 업무 Process 구축 능력
3. 조직관리능력(독립중대장 경험 및 회사의 全社 조직운영 및 Risk 해결 경험 풍부


Thời gian Thông tin công việc

2006/07 ~ 2011/02

Công ty

(주)SPG 케미칼

Bộ phận

본사(서울) 및 여수공장(여천석유화학단지)

Khu vực làm việc

서울 / 전남

Chức danh

대리

Mức lương

월 225만원(세전)

Ngành nghề

관리

Mô tả về công việc

• 거래처 매입/매출 관리(호남석유화학, LG석유화학, GS칼텍스)
• 기타 공장운영 관리 업무수행(자금관리, 급여정산, 4대보험 실무, 기타 총무업무)

1999/07 ~ 2006/06

Công ty

육군

Bộ phận

관리

Khu vực làm việc

경남/전북/경기

Chức danh

대위

Mức lương

월 266만원(세전)

Ngành nghề

병기병과

Mô tả về công việc

• 대위 : 26기계화보병사단(불무리) 정비대대 전방지원 중대장
- 여단급 전투장비 근접 정비지원(전차, 장갑차, 자주포, 일반차량, 통신장비, 소중화기 등)
- 독립중대 총괄운영(중대장)(간부14명, 兵 80명 규모)
: 인사관리, 교육훈련관리, 시설물 관리, 기타 자산관리 등
• 중위 ~ 대위 : 육군부사관학교 행정부 병기장교(물품출납 공무원)
- 교육용 탄약 수불(12개교육대) 및 탄약조달(탄약사) 및 탄약 재고관리(8개 탄약고, 연간 약 100만발)
- 교육용 전투장비 수불(교육대) 및 장비조달(육본 / 군수사) 및 장비저장관리(약 30억원)
- 장비운용을 위한 수리부속 조달(군지사 / 군수사) 및 창고 회전율 관리
- 학교단위(여단급) 전투장비 재산관리
• 소위 ~ 중위 : 5군지사 52군수지원단 : 소대장 및 대대급 교육훈련계획장교
※ 전역사유 : 만기전역(의무복무3년+대학장학금수혜4년)

2011/03 ~ 2014/09

Công ty

(주)지피에이

Bộ phận

경영관리팀

Khu vực làm việc

경북

Chức danh

차장

Mức lương

월 291만원(세전)

Ngành nghề

경영지원

Mô tả về công việc

• 제품원가분석 및 제품판가 산출
• 인사관리
- 생산직 소요분석 및 인력 도급업체 관리(5개사)
- 임금대장 설계, 급여정산
- 4대보험 실무관리(취득, 상실, 보수총액신고 등)
• 공장 이전 작업 총괄(물동량 수송대책 수립, 각종 인허가, 취등록 등)
• 영업활동 보강(경영악화에 따른 영업팀 지원)
- 단독 영업을 통한 신규거래처(Branch) 23개 확보(경상권, 충청권, 전라권) 및 Field 제품 판매
(개인영업 월 평균 1억)

2014/09 ~ 2016/01

Công ty

(주)청진이엔씨

Bộ phận

본사 전략기획팀

Khu vực làm việc

대구

Chức danh

차장

Mức lương

월 316만원(세전)

Ngành nghề

기획, 전략, 관리

Mô tả về công việc

• 원가관리
- 제품 BOM 재 구축
- 원가분석 및 제품판가 재 산출
• 인사관리
- MBO성과관리(월별/분기별/반기별/년간) 체계 도입, 인사평가 추진
- 각 팀별 업무분장 조정, 직무별 업무 Process(Flow Chart) 작성
- 부족인력 충원 및 인력 구조조정
• 업무규정 제정
• 분기별/반기별/년간 경영성과분석
• 신사업
- 기술협약 관련 프리젠테이션 자료 작성, 신규산업단지 입주후보지 조사, 사업기획 등
• 더존 ERP 구축 Project Manager 수행
- 각종 코드체계 구축(원재료 / 반제품 / 제품 / 상품 / 거래처 등)
- 기능별(영업/구매/생산/회계) 연동 Process 구축
• 고정자산 및 설비자산 및 비품자산 관리대장 작성 및 관리체계 구축
• 법무분야 : 채권 압류 및 가압류, 공탁처리, 소장 작성, 각종 계약서 사전 심의 및 승인

2019/03 ~ 현재

Công ty

TEXON VIETNAM(베트남)

Bộ phận

경영지원그룹

Khu vực làm việc

Bắc Ninh

Chức danh

그룹장

Mức lương

월 $4000(세후)

Ngành nghề

경영지원

Mô tả về công việc

<경영지원팀 인사/총무/환경안전 분야 그룹장>
• 현지인 인사관리
• 주재원 인사관리 및 주재원 복리후생 관련 업무
• 각종 일반경비 집행 관리(월별 비용 분석)
• 노동허가 및 비자 관련 업무
• 환경/안전/보건 관리(EHS)
• 시설물 관리
• 차량관리
• 삼성전자(SEV)분기별 AUDIT(인사, EHS) 대응
• 기관대응 (관할 경찰서, 관할 소방서 등)
• 시설 및 설비관리
- 시설 및 설비 유지보수
- 공장환경 관리

2016/10 ~ 2019/03

Công ty

엘오엘㈜

Bộ phận

경영지원팀

Khu vực làm việc

경기도

Chức danh

차장 (팀장)

Mức lương

월 3,500,000원(세후)

Ngành nghề

경영지원

Mô tả về công việc

<경영지원업무 총괄 - 회계, 인사, 총무, 환경안전 >
• 자금관리(회계)
- 월별 자금집행계획 수립 / 자금집행, 월별 손익분석
- 제조원가분석(직접생산 제조원가 및 공정 외주전개 단가 산출)
- 거래처별 미수금 현황관리
• 인사관리
- 全社 업무 프로세스 조정 및 조직 재 편성, 全社 KPI 성과관리
- 산재사고 대응, 임금테이블 작성, 급여정산 관리, 4대보험 업무, 노동청 대응 등
- 외국인 관리(신규 도입 및 재 도입, 근로계약 관리 등)
- 원천세 신고
• 사업계획 수립
- 년간 사업목표 수립 : 수주, 매출, 생산, 영업이익
- 월별 세부 사업계획 수립 : 수주, 매출, 생산, 영업이익
- 품목별 년간 손익계획 수립
• 법무
- 악성채권 확보를 위한 채무자 채권압류(지급명령신청, 제3채무자 채권압류, 채무자 동산압류
및 강제집행 등)
• 안전관리(산업안전보건위원회 운영, 안전관련 각종 행정업무)

2016/01 ~ 2016/09

Công ty

㈜BOKWANG VINA(베트남)

Bộ phận

경영지원그룹

Khu vực làm việc

Thái Nguyên

Chức danh

그룹장

Mức lương

월 3700$(세후)

Ngành nghề

경영지원

Mô tả về công việc

• 공장 Emergency 상황 발생 긴급대응
• 현지기관(공안, 인민위원회 등) 검열 대응(소방, 환경)
• 시설관리(공장 이전 및 증축에 따른 시설 보강)
- 공업용수 원활한 확보를 위한 현지 수도국 업무협의(인입관로 교체)
- 잦은 정전에 대비한 비상발전기 가동 매뉴얼 작성 및 대응체계 구축(현지 전력국 등)
(전 구축물 산업용전력공급化 공사 완료)
- 현지인 경비원 관리 및 교육(7명/조, 3교대 운용)
- CCTV 설치 및 모니터링 시스템 구축
• 각종 의전 수행(삼성전자 VIP방문, 기타 VIP방문)
• 분기별 삼성 AUDIT 준비 및 수검(인사노무, 환경, 안전 분야)
• 복지시설 관리 : 구내식당 등 각종 복지시설 개선


MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

● 일반기업
○ 자금관리(회계)
- 월별 자금집행계획 수립 / 자금집행, 월별 손익분석
- 제조원가분석(직접생산 제조원가 및 공정 외주전개 단가 산출)
- 거래처별 미수금 현황관리
○관리회계
- 원가분석 및 원가관리
- 임율산정
- 제품판가 산출
○ 인사관리
- 全社 조직기구도 정비(부서편제 조정)
- 사규(규정) 제정
- 全社 직무별 업무 Process 제정
- 부족인력 충원(관리직 및 생산직 수급 / 외국인 수급 및 출입국 관리 업무), 근태관리
- 人 도급사 관리
- 취업규칙 및 노사협의회 규정 제정 (근로기준법에 대한 풍부한 지식 보유)
- 인사평가 : MBO 도입, 인사고과 TO 분석, 역량평가 + 성과평과에 의한 인사평가 기획
- 임금대장 설계, 근로계약서 설계
- 노동청 진정사건 대응(회사피해 최소화) 및 산재사고 대응
○ 영업관리(회사 경영 악화에 따른 영업부서 보강 지원)
- 매출처 수금관리
- 신규 거래처 발굴(23개 거래처 추가 발굴, 매출 보강)
○ 기타 수행 업무
- 4대보험 및 급여정산 실무 관리
- 산업안전 및 보건관리, 환경관리
- 시설관리
- 법무업무 : 미수채권 지급명령신청, 채권가압류 등
- 법인정관 수정, 주총의사록 및 이사회 의사록 작성, 공증처리
- 중소기업진흥공단 자금지원 유치, 지방자치단체 시설자금 및 운전자금 유치
- 공장이전에 따른 각종 인허가 작업 및 취득세 감면 작업 수행(산업단지공단, 시청, 관할 등기소 연계)
- 외부 자본 유치를 위한 투자제안서 작성 및 제안 PT
- 제조원가분석 및 산출
- 더존 ERP 구축 PM 수행 : MRP, MPS, EIS 연동 System 구현(생산,구매,영업,회계 연동)

● 육군(대위전역)
○ 부대운영 : 인사관리, 교육훈련관리, 운영기획, 자산관리(고정자산 및 유동성 자산)
○ 군수분야(병기병과) : 소요장비 및 수리부속 정비관리, 보급관리(재고유지, 수불, 조달)

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

베트남 2년 5개월 근무(현재 베트남 박닌 근무 중)

TIN HỌC VĂN PHÒNG

MS OFFICE : 상급

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

영어회화 : 중급
베트남어 : 하급(일상 생활 언어 가능)

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성격 및 장단점

가장 큰 장점은 세밀함과 강한 실행력, 책임감 입니다. 매사에 세밀하게 준비하고 분석하며 주어진 과업수행에 대해 책임을 지는 성격 입니다. 또한, 1인 다역의 마인드로 자신의 일 뿐만 아니라, 누군가가 해야 할 일도 마다하지 않고 적극적으로 참여하는 성격입니다. "이빨이 없으면 잇몸으로 라도 한다"는 신념으로 일을 하여 직장 생활 간 상하 및 동료들로부터 열정과 책임감을 인정받아 왔습니다.
그러나, 때론 한 가지 일에 수단 방법을 가리지 않고 몰입하는 경향도 있어 항상 우선순위를 염두하기는 하나, 결국 모든 부분들을 마무리 하고자 수첩에 항상 메모를 하고 계속 확인하여 일 처리를 하는 성격입니다. 또한, 업무적인 대화 시 상대방의 의견을 충분히 듣고 논리에 입각한 의견 제시를 추구하는 성격입니다.
모르는 분야가 발견될 때에는 초심을 갖고 겸허히 받아들여 또다시 무지의 소치를 겪지 않도록 직무분야 연구를 꾸준히 하여 업무의 전문성을 계속 유지해 나가도록 노력하고 있습니다.

입사지원동기 및 포부

『신명나는 일터를 만들고, 기업 성장의 핵심이 되는 인재를 목표로』

軍에서 체질화 시킨 리더십, 솔선수범, 능동적인 근무자세, 맡은 소임을 해내고 마는 책임감 등 저만의 차별화 된 장점들에 企業에서 익힌 업무처리 경험, 조직 융화력 등을 접목하여 귀사에서의 원만한 인간관계 유지를 바탕으로 기존 패러다임에 얽매이지 않는 자세를 견지, 새로운 변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 자기 개발에 최선을 다하여 회사 이익창출에 충분히 기여할 수 있는 사원이 되겠습니다. 또한 軍 근무 간 축적된 조직 관리력과 기획력을 바탕으로 회사조직의 발전과 변화를 위한 창의적인 아이디어를 끊임없이 고민하고 제시하는 생각하는 사원으로서 항시 5년 후의 비전을 제시할 수 있는 전문가가 되도록 하겠습니다.Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.
Ngày soạn: 28/10/2020 Người soạn: 임대영


Nếu đăng ký tài liệu giả, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các hoạt động lao động.

Công ty JOBPRO đảm bảo thông tin của người xin việc được giữ bí mật và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung hồ sơ, đồng thời chúng tôi tin tưởng các hồ sơ được đăng ký và không chịu trách nhiệm trong tranh chấp luật pháp phát sinh.(theo điều 15 điều khoản hội viên cá nhân)