Quản lý sản xuất MDF

Công ty TNHH JOBPRO

Closed
CAREERS:  5 years↑
Employment type:   Full-time job
Working area:  Thái Nguyên
Salary: Decision after interview

End of Reception: 30/04/2020

Type of Industry: 

Furniture·Wood·Paper,Other Manufacturing

Views: 87 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: Quản lý sản xuất MDF

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 2 person
Job Category:  Engineering·Technology,Production·Manufacturing,Products·Dndustrial design
Department: Kỹ Thuật
Recruiting Sectors/Job Descriptions:

CÔNG TY DONGWHA VIETNAM.(Công ty mới thành lập).

- Địa chỉ :Lô CN1, CN2, CN3, CN4, Khu công nghiệp Sông Công II, xã Tân Quang, Thành phố Tống Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam:

Nghành nghề: Sản xuất lắp đặt sàn gỗ.

- Job/Công việc: MDF Production managing/Quản lý sản xuất MDF

Postion/Chức vụ: Sr Executive/Giám Đốc  Điều hành

Role & Responsibilities/Vai trò trách nhiệm: 

* To achieve target for output volume, plant uptime, board quality and unit cost for the  production and maintenance./* Đảm bảo mục tiêu cho khối lượng đầu ra, thời gian hoạt động của nhà máy, chất lượng  và chi phí cho sản xuất và bảo trì.
* To implement the company's policies on quality, environment, safety and health and orporate governance./Thực hiện các chính sách của công ty về chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe và quản trị hợp nhất.
* To upgrade employee competency levels through appropriate training including the company's skill development program./Nâng cấp trình độ năng lực của nhân viên thông qua đào tạo phù hợp bao gồm chương trình phát triển kỹ năng của công ty.
* To contribute to profit growth by continuous improvement of processes, procedures and products./Đóng góp  tăng trưởng lợi nhuận bằng cách cải tiến liên tục các quy trình, thủ tục và sản phẩm.
* To manage the plant operations of production and maintenance/ Quản lý các hoạt động của nhà máy sản xuất và bảo trì

Qualifications and preferential terms

Educational Background: 4 years uiversity
Apply Qualification

2. Yêu cầu công việc: 

- Qualification/ Trình độ chuyên môn

* Degree in related field(wood Tech. or Engineering background) with 3 years experience in related discipline (Executive level in manufacturing) or Diploma in related field(wood Tech. or Engineering background) with 5years experience in related discipline (executive level in manufacturing).* Bằng cấp trong lĩnh vực liên quan (Công nghệ gỗ   Kỹ thuật cơ bản) với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (cấp điều hành trong sản xuất) hoặc Văn bằng trong lĩnh vực liên quan (Công nghệ gỗ   Kỹ thuật cơ bản) với 5 năm kinh nghiệm trong ngành liên quan (cấp điều hành trong sản xuất )
* Above the intermediate level of English or Korean./ Trên trình độ trung cấp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
* Need ability to lead small employees group for 3 years at least./Cần khả năng lãnh đạo nhóm nhân viên nhỏ trong ít nhất 3 năm

Major/Department: Biology·Chemical Engineering,Advanced Materials·Materials Engineering,Industrial Engineering,Agriculture and Fisheries·Oceanography.
Foreign Language : English,Korean Language.
Sex: Male

Working Condition

Salary: Thoả thuận sau phỏng vấn
Welfare Benefits: Lunch provide,Social insurance.
Company address:: Lô CN1, CN2, CN3, CN4, Khu công nghiệp Sông Công II, xã Tân Quang, Thành phố Tống Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam:
View Map
Working area: Thái Nguyên
Working day: Thứ Hai - Thứ Bảy
Working Time: Thứ Hai - Thứ Bảy : 08h00 - 17h00

Reception Period and Method

Reception period: 21/03/2020 ~ 30/04/2020
How to Reception: Apply Online
Application Form: Company Form Download

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:

Process: Application Submission →  Application Review → 1st Interview → 2nd Interview → Join/ Nộp hồ sơ → Đăng ký lịch phỏng vấn → Phỏng vấn lần 1 → Phỏng vấn lần 2 → trúng tuyển

Required Documents:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

 

Contact to Us

Manager: Nhân Sự
Phone number: 0243868828
Phone number: 0359690638
Email: hang@jobprovn.com
Please apply now !
Quản lý sản xuất MDF Share to: