SỰ KIỆN TUYỂN DỤNG

Tên công ty : tỷtyrt

Tiêu đề : tỷytry

Ngày giờ : 17/05/2018 | 10:40 ~ 17/05/2018 | 10:39

Địa điểm : tyhth

Nội dung

Xem Mục Lục
<p>Quần chúng nhân dân hiện nay đều cảm nhận được rằng lò chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta nóng lên chưa đều. Ở Trung ương thấy quyết liệt hơn, sự quyết tâm nổi rõ hơn. Ở các đơn vị, địa phương, nhiều nơi vẫn có tình trạng nói mạnh mà làm chưa mạnh. Quyết tâm của lãnh đạo chưa xứng với sự mong muốn của người dân, chưa đem lại hiệu quả trông thấy.</p> <p>Nhiều vụ việc tồn đọng, không giải quyết dứt điểm, minh&nbsp; bạch. Nguy cơ bùng phát về những điểm nóng liên quan đến quyền lợi của người dân là rất lớn, không loại trừ nó sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội và an ninh cuộc sống. Không có cách nào khác là phải quyết tâm xóa bỏ ngay những nghịch lý giữa chủ trương và biện pháp, thể hiện rõ nhất là bằng những việc làm, biện pháp mạnh mẽ, đem lại hiệu quả để mọi người trông thấy.</p>