JOBPRO CO., LTD

Lượt xem: 2579 | Số tin đăng: 30 | Hồ sơ ứng tuyển: 442

Thông Tin: JOBPRO CO., LTD

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: JAMES KIM
Số điện thoại di động: 0838008282
Email: jwkim@jobprovn.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: JIN WOOK KIM
Thông tin công ty:

1. 회사 소개

JOBPRO 는 베트남에서 취업포털 Website (https://www.jobpro.vn)를 운영하며 채용정보, 인재정보를 제공하고, 채용검색, 인재정보 검색 서비스를 제공하는 취업포털 서비스 회사입니다. JOBPRO는 구직자들의 어려움을 들어주고 기업과 인재를 가장 쉬운 방법으로 연결해 줄 수 있는 플랫폼을 개발하고, 서비스를 제공합니다. JOBPRO의 신념은 꿈을 가진 모든 분들에게 그 꿈을 이룰 수 있는 기회를 찾아드리고, 기업에는 빠른 시간에 원하는 인재를 찾을 수 있도록 모든 역량을 다해 돕는 일 입니다. 어떤 일자리를 구하던, 어떤 인재를 원하던 JOBPRO에서 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 서비스로 최선을 다해 돕겠습니다. JOB Search의 프로! JOBPRO는 언제나 누구에게나 좋은 기회가 될것 입니다.  JOBPRO에는 기회가 있습니다.  

2. 서비스 소개

 ● 구직자(개인회원) 서비스      

온라인 이력서 등록 온라인 입사지원 이력서 관리 입사지원현황 관리 채용정보 검색

 ● 구인자(기업회원) 서비스      

채용공고 등록 관리 지원자 관리 면접관리 기능 인재정보 검색 채용상품 서비스

 ● 기업용 베너광고 서비스:  SPECIAL HOT BANNER,  MAIN BIG BANNER

 ● JOBPRO 웹사이트 언어지원: 한국어, 베트남어, 영어 3개국어 지원  

3. 채용관련 상품

 ●  메인 페이지 채용공고 상품:  PLATINUM, GOLD, SILVER, QUICK

 ●  채용검색 페이지 채용공고 상품:  PREMIUM, PRIME, SPECIAL, SPEED,  PLUS

 ● PACKAGE 상품

 ● 인재열람 상품

 ● SMS 상품  

Địa điểm công ty: Me Tri, Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội, 베트남
Năm thành lập: 12-05-2017
Website công ty: https://www.jobpro.vn
Di động: 0838008282
Điện thoại: 02438688282
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
2017 0 VND 0 VND 0 VND 10