ĐIỀU KHOẢN THÀNH VIÊN  CÁ NHÂN

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

Điều khoản này cung cấp dịch vụ thông qua website JOBPRO (sau đây gọi là “ trang Web”) của công ty JOBPRO Co., Ltd ( sau đây gọi là công ty)  với mục đích tuân thủ tất cả điều kiện và trình tự sử dụng, nghĩa vụ và quản lí, trách nhiệm và các nội dung cần thiết khác giữa công ty và người tham gia (sau đây gọi là thành viên hoặc nhà tuyển dụng).

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Các thuật ngữ sử dụng trong điều khoản này:

 1. “Trang Web” là website mà công ty sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, TV, điện thoại di động để cung cấp các dịch vụ đến “ thành viên cá nhân” và công ty hoặc doanh nghiệp ảo được thiết lập để hoạt động, sử dụng địa chỉ ID và mật khẩu thống nhất (sau đây gọi là “tài khoản”) để có thể nhận được các dịch vụ như trang web sau:
 1. “Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ mà doanh nghiệp công ty (tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) hoặc cá nhân bằng cách chuyển dữ liệu đăng ký  với mục đích làm việc và giáo dục rồi thống kê, phân loại phù hợp với từng mục đích,  để cung cấp tất cả các thông tin  từ địa chỉ Internet phù hợp với dịch vụ cung cấp thông tin.
 2. “Thành viên cá nhân” là những cá nhân sử dụng dịch vụ, đồng ý với các điều khoản này và kí hợp đồng sử dụng với công ty, sau đó được nhận một ID người dung.
 3. ID người dung hoặc ID thành viên là một tổ hợp chữ cái và số được công ty đăng kí  và cấp phát để phân biệt việc sử dụng dịch vụ của mỗi thành viên.
 4. “Mật khẩu” là tổ hợp chữ cái và số hoặc kí tự đặc biệt  để xác nhận người đang dung dịch vụ là người được cấp ID thành viên và được thành viên đăng kí để bảo vệ quyền lợi của thành viên.

ĐIỀU 3: SỰ MINH BẠCH VÀ SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU KHOẢN

 1. Công ty sẽ niêm yết nội dung của điều khoản này, địa chỉ văn phòng, mã số đăng kí doanh nghiệp, số điện thoại tại màn hình chính để người dung có thể nắm rõ hoặc thông báo đến người dùng bằng những cách khác.
 2. Công ty có thể sửa đổi điều khoản này trong phạm vi không vi phạm  đến luật pháp như điều luật về quy chế của điều khoản, luật bảo vệ thông tin.
 3. Trong trường hợp công ty sửa đổi điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo thông qua email hoặc đăng trong phần thông báo trên màn hình chính của website tối thiểu trước ngày áp dụng điều khoản sửa đổi 7 ngày.( trường hợp sự thay đổi của điều khoản gây bất lợi đến khách hàng là trước 30 ngày).
 4. Người dùng có quyền từ chối điều khoản bị thay đổi. Người dùng có thể bày tỏ ý kiến từ chối trong vòng 15 ngày kể từ ngày điều khoản bị thay đổi được thông báo. Trong trường hợp người dùng từ chối, công ty là nhà cung cấp dịch vụ này sẽ quyết định thời hạn 15 ngày và sau khi thông báo đến người dùng có thể hủy hợp đồng với người dùng.

ĐIỀU 4: ĐỒNG Ý VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Bằng việc chấp thuận về nội dung của chính sách thông tin cá nhân và điều khoản này của người có ý định sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về việc đăng kí và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 2. Người dùng được coi là đồng ý với chính sách thông tin cá nhân và điều khoản này khi hoàn thành quá trình đăng kí thành viên và bấm nút “Đồng ý” trên website.
 3. Việc đồng ý mục 1 ở trên đã xác nhận người dùng đã đồng ý với điều khoản này và được thực hiện bằng việc thông báo qua email hoặc bên trong website, đồng thời hợp đồng sử dụng được thực hiện nếu thông báo chấp nhận này được gửi đến người đăng kí sử dụng
 4. Thông tin cá nhân được công khai trên thông tin nhân sự JOBPRO chỉ được cung cấp đến các nhà tuyển dụng có quyền xem.

Người được cung cấp: hội viên doanh nghiệp JOBPRO

Mục đích cung cấp: hoạt động tuyển dụng nhân sự theo dự định tìm việc của thành viên cá nhân.

Nội dung cung cấp: thông tin mà thành viên cá nhân đã công khai trong phần thông tin nhân sự để tìm việc.

Thời hạn lưu trữ và sử dụng: đến trước khi ID thành viên cá nhân bị vô hiệu hóa.

 1. Trong trường hợp đăng kí điều khoản sử dụng thông qua các website liên kết bên ngoài như Facebook, để cung cấp các dịch vụ, điều khoản, chính sách xử lí thông tin cá nhân, bạn phải bấm vào nút “Đồng ý” hoặc “Xác nhận” thì công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ các tài khoản bên ngoài của người dùng và thông báo đến người đăng kí sử dụng bằng email.
 2. Thành viên phải đồng ý phải tự chịu trách nhiệm với tất cả việc sử dụng website JOBPRO.

ĐIỀU 5: ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Người dùng muốn đăng kí trở thành thành viên và sử dụng dịch vụ này phải cung cấp các thông tin  mà công ty yêu cầu như họ tên, số CMTND, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, số điện thoại….
 2. Người dùng không đăng kí bằng tên thật sẽ không thể được hưởng toàn bộ quyền lợi.
 3. Người mạo danh của người khác để đăng kí ID thành viên sử dụng sẽ bị xóa, đồng thời bị xử phạt theo pháp luật.

ĐIỀU 6: ĐỒNG Ý VÀ GIỚI HẠN ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG

 1. Trong trường hợp không có khó khăn gì về mặt kĩ thuật hoặc tiến hành công việc đối với khách hàng đăng kí sử dụng theo quy tắc của Điều 5, bạn đồng ý sử dụng dịch vụ theo thứ tự tiếp nhận một cách có nguyên tắc.
 2. Công ty sẽ không chấp nhận việc đăng kí sử dụng đối với các trường hợp dưới đây:
 1. Trường hợp đăng kí sử dụng không bằng tên thật hoặc lấy tên của người khác.
 2. Trường hợp kê khai ảo nội dung của đơn đăng kí hợp đồng sử dụng.
 1. Công ty có thể hoãn việc chấp nhận cho đến khi lí do hạn chế chấp nhận đối với việc đăng kí được xóa bỏ đối với các trường hợp sau:
 1. Trường hợp công ty không có đủ các trang thiết bị.
 2. Trường hợp công ty có khó khăn về mặt kĩ thuật.
 3. Trường hợp gặp khó khăn trong việc chấp nhận sử dụng do hoàn cảnh khác của công ty (bao gồm cả trường hợp có lí do riêng của công ty).

ĐIỀU 7: NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ

 1. Công ty có thể cung cấp dich vụ ở mục (4) điều 2 và nội dung như sau:
 1.  Dịch vụ đăng kí hồ sơ để tìm kiếm dữ liệu nhân sự.
 2.  Dịch vụ nộp hồ sơ Online.
 3. Tất cả các dịch vụ liên quan đến việc làm.
 4. Toàn bộ dịch vụ cung cấp đến thành viên thông qua hợp đồng hợp tác hoặc các công ty khác phát triển bổ sung.

ĐIỀU 8: THÔNG TIN THÀNH VIÊN CÁ NHÂN, CÔNG KHAI HỒ SƠ

 1. Hồ sơ của cá nhân có thể công khai thành trạng thái mong muốn khi cá nhân trở thành thành viên hoặc khi soạn thảo, sửa chữa hồ sơ.
 2. Công ty phải để người dùng có thể tự do lựa chọn việc đăng kí/chưa đăng kí thông tin nhân sự, công khai/không công khai địa chỉ liên lạc trong hồ sơ của mình.
 3. Trường hợp cá nhân mong muốn đăng kí hồ sơ trong phần thông tin nhân sự  thì công ty phải thực hiện đển các doanh nghiệp đã đăng kí tìm kiếm  hồ sơ mất phí có thể xem được các hồ sơ đó. Tuy nhiên trong trường hợp phần địa chỉ liên lạc không được công khai thì không thể công khai mục đó.
 4. Công ty có thể công khai hồ sơ mà cá nhân đã đăng kí đến trước khi ID bị vô hiệu hóa, đồng thời những hồ sơ đã qua thời hạn mà công ty chỉ định có thể quản lí đến khi rút khỏi thành viên cá nhân.
 5. Để cung cấp dịch vụ an toàn, công ty sẽ kiểm tra và giám sát, giới hạn trong việc sử dụng các ý kiến khách hàng để có thể xem được các thông tin hồ sơ của thành viên cá nhân.

ĐIỀU 9: DỊCH VỤ THÔNG QUA HỢP TÁC

 1. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ để  có thể xem được thông tin hồ sơ của thành viên được đăng kí trên website thông qua các phương tiện ngoại tuyến như tạp chí, báo hoặc các website khác được liên kết. Chỉ thông tin địa chỉ liên lạc của hồ sơ được công khai thông qua các dịch vụ liên kết sẽ tuân thủ các mục ở điều 8.
 2. Công ty sẽ thông báo việc có thể đăng kí tại các phương tiện trung gian hoặc các trang web có liên kết và sẽ thực hiện để có thể xem được tất cả danh mục các website có liên kết trong trang web.

ĐIỀU 10: CHI PHÍ DỊCH VỤ

 1. Việc tham gia là thành viên cá nhân và đăng kí hồ sơ hoàn toàn miễn phí. Chỉ tính phí đối với các dịch vụ riêng biệt để sử dụng với mục đích gia nhập thành viên khác như thành viên doanh nghiệp hoặc những doanh nghiệp tham khảo thông tin trên website muốn xem thông tin hồ sơ của mình hoặc đăng tin có hiệu quả.
 2. Công ty sẽ phải thông báo về chi phí trên website trong trường hợp sử dụng các dịch vụ mất phí.
 3. Trong trường hợp chi phí sử dụng dịch vụ mất phí bị thay đổi, công ty sẽ thông báo trên màn hình chính của website hoặc trong phần thông báo tối thiểu 7 ngày trước ngày áp dụng thay đổi. Không áp dụng với chi phí đã kí hợp đồng hoặc áp dụng trước khi có thay đổi.

ĐIỀU 11  : THỜI GIAN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Công ty cung cấp dịch vụ 24h/ngày , không phân biệt ngày nghỉ/ngày lễ. Tuy nhiên, công ty có thể quyết định thời gian sử dụng riêng biệt đối với 1 phần trong dịch vụ theo chủng loại hoặc tính năng của dịch vụ, khi đó, công ty sẽ thông báo đến thành viên về thời gian sử dụng.
 2. Công ty có thể ngừng dịch vụ tạm thời khi phát sinh một số vấn đề như nâng cấp hệ thống để đổi mới dữ liệu, sửa chữa một số lỗi, bảo hành định kì, làm mới hệ thống… và trong thời gian thực hiện các kế hoạch trên, chúng tôi sẽ thông báo nội dung và thời gian cụ thể trong mục thông báo.

ĐIỀU 12: NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

 1. Công ty chúng tôi có thể ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:
 1. Thông báo trước đến cho thành viên để bảo trì hệ thống.
 2. Hệ thống điện gặp sự cố.
 3. Những trường hợp việc cung cấp dịch vụ do những lí do khách quan khác.
 1. Cũng theo điều khoản này, công ty sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người dùng dịch vụ mất phí có quy định thời hạn như gia hạn thời gian sử dụng.

ĐIỀU 13: CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐĂNG TIN THÔNG BÁO

 1. Công ty có thể cung cấp đến thành viên các loại thông tin cần thiết trong việc sử dụng dịch vụ hoặc  với mục đích cải thiện và giới thiệu dịch vụ đến thành viên bằng thư điện tử, thư tay, SMS, MMS nếu thành viên đồng ý nhận thông tin.
 2. Công ty có thể đăng các thông báo hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp trên màn hình dịch vụ, hoặc trên trang chủ, đồng thời có thể thông báo đến thành viên thông qua thư điện tử, SMS, MMS.
 3. Công ty không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại và tổn thất phát sinh do thành viên tham gia hoặc giao dịch trong  các hoạt động khuyến mãi của các quảng cáo thông qua dịch vụ này hoặc được đăng trên dịch vụ  mà không phải do công ty đưa ra.
 4. Thành viên của dịch vụ đồng ý với việc đăng quảng cáo được xuất hiện khi sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 14: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN SỬA CHỮA THÔNG TIN NỘI DUNG DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY

 1. Nội dung dữ liệu là nội dung thông tin cá nhân và sơ yếu lí lịch thành viên đăng kí được thông báo trên website.
 2. Thành viên phải soạn thảo hồ sơ và nội dung dữ liệu đúng sự thật, nếu nội dung dữ liệu không đúng sự thật thì thành viên phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh khi soạn thảo không chính xác.
 3.  Thành viên tự  soạn thảo và quản lí tất cả nội dung dữ liệu và cho dù  việc đó được ủy thác hoặc soạn thảo gián tiếp thì thành viên phải chịu mọi trách nhiệm, đồng thời thành viên nên kiểm tra định kì nội dung dữ liệu của mình.
 4. Bất cứ khi nào công ty cũng có thể sửa chữa các lỗi sai, lỗi chính tả, từ ngữ, các khái niệm trong dữ liệu mà thành viên cá nhân đăng kí.
 5. Trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu xóa bỏ dữ liệu mà thành viên cá nhân đã đăng kí  từ người khác (hoặc công ty khác) gây ảnh hưởng đến danh dự và không đúng sự thật, công ty chúng tôi có thể xóa dữ liệu mà không cần thông báo trước đến thành viên và sau khi xóa, chúng tôi sẽ gửi thông báo bằng email.

ĐIỀU 15: SỬ DỤNG DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÍ THÔNG TIN XIN VIỆC ONLINE

 1. Thông tin mà thành viên cá nhân nhập được chuyển thành trạng thái không thể phân biệt cá nhân, có thể được sử dụng thành dữ liệu thống kê tình trạng xin việc và các hành động có liên quan, dữ liệu đó có thể được phát tán trên các phương tiện truyền thông trung gian.
 2. Thông tin cá nhân được cung cấp cho doanh nghiệp phù hợp thông qua hệ thống đăng kí việc  làm online của trang web là dữ liệu nhân sự của doanh nghiệp phù hợp và quyền quản lí đối với thông tin này dựa và chính sách của các doanh nghiệp phù hợp.

ĐIỀU 16: NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

 1. Công ty sẽ nỗ lực để có thể cung cấp dịch vụ an toàn, liên tục theo những gì được cam kết trong điều khoản này.
 2. Trong trường hợp công ty nhận được ý kiến không thỏa mãn của thành viên liên quan đến dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lí ngay lập tức, nếu việc xử lí gặp khó khăn, chúng tôi sẽ thông báo đến thành viên về lí do cũng như thời gian xử lí.
 3. Công ty sẽ lưu giữ nội dung thanh toán có liên quan đến việc thanh toán mất phí trong vòng 5 năm theo quy định của pháp luật như Luật thương mại.
 4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp dịch vụ bị ngừng do phát sinh việc không thể dự đoán trước như thiên tai hoặc lỗi hệ thống. Chúng tôi sẽ chỉ có nghĩa vụ phục hồi dữ liệu hoặc hỗ trợ dịch vụ chính thức.
 5. Trong trường hợp cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3 ngoài mục đích ngoài dịch vụ này, phải được sự đồng ý của thành viên.
 6. Khi chúng tôi nhận thấy dữ liệu mà thành viên đăng kí gây ảnh hưởng đến việc hoạt động bình bình của trang web, chúng tôi có thể xóa chúng mà không cần sự đồng ý của thành viên.

ĐIỀU 17: NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

 1. Thành viên phải tuân thủ các quy định của luật có liên quan và điều khoản này, các nội dung khác mà công ty thông báo, đồng thời không gây ra những hành động làm cản trở đến hoạt động của công ty.
 2. Những dịch vụ tính phí mà thành viên đăng kí có quan hệ về mặt tài chính với công ty khi đăng kí sử dụng, và thành viên phải đóng phí đó trong thời hạn quy định.
 3. Thành viên phải tự quản lí tránh để mất thông tin như mật khẩu khi sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán. Thành viên chỉ không phải chịu tránh nhiệm khi phát sinh việc mất thông tin do sai sót của website.
 4. Thành viên không thể cung cấp hoặc sao chép, tái bản, dịch, xuất bản cho người khác thông tin có được khi sử dụng dịch vụ mà không có sự đồng ý của công ty.
 5. Thành viên không được sử dụng dịch vụ này với mục đích khác ngoài mục đích tìm viêc, và không được thực hiện các hành vi sau:
 1.  Hành vi sử dụng bất chính ID của thành viên khác.
 2.  Hành vi với mục đích phạm pháp
 3.  Hành vị mạo danh hoặc xúc phạm người khác.
 4.  Hành vi xâm hại đến quyền lợi của người hác như Quyền sở hữu trí tuệ.
 5.  Hành vi liên tục truyền một nội dung nào đó như thông tin quảng cáo trái với ý kiến của người khác.
 6.  Hành vi được cho là đe dọa hoặc gây khó khăn đến việc vận hành bình thường của dịch vụ.
 7.  Hành vi chuộc lợi đã sử dụng dịch vụ và thông tin của website.
 8.  Hành vi gây hại đến trật tự xã hội, phong tục tập quán hoặc vi phạm các điều luật có liên quan

ĐIỀU 18: HỦY BỎ GIA NHẬP THÀNH VIÊN/NGỪNG DỊCH VỤ/XÓA DỮ LIỆU

 1. Khi thành viên có ý định hủy bỏ việc tham gia, phải vào menu  “hủy tư cách thành viên”  rồi đăng kí hủy việc sử dung, công ty sẽ xử lí ngay lập tức.
 2. Trong trường hợp thành viên hủy hợp đồng, mọi dữ liệu thông tin của thành viên sẽ bị xóa ngoại trừ trường hợp công ty bảo lưu thông tin thành viên theo Luật có liên quan và chính sách xử lí thông tin cá nhân.
 3. Công ty có thể xóa hồ sơ, ngừng dịch vụ hoặc hủy tư cách thành viên mà không cần sự đồng ý của thành viên đối với các trường hợp sau:
 1. Khi thành viên không thực hiện trung thực các nghĩa vụ của mình.
 2. Khi thành viên không nộp phí sử dụng đối với các dịch vụ mất phí theo  quy định.
 3. Thành viên sử dụng thông tin trong các lĩnh vực không đúng với mục đích của dịch vụ này  và xảy ra tranh cãi mang tính xã hội.
 4. Khi nội dung thông tin mà thành viên đăng kí không đúng sự thật hoặc bịa đặt.
 5. Làm tổn hại danh dự của dịch vụ khác hoặc gia nhập thành viên với mũ đích không phù hợp với mục đích của công ty.
 1. Trong trường hợp những dịch vụ bình thường của công ty không được cung cấp trong khi thành viên sử dụng dịch vụ mất phí, thành viên có thể yêu cầu hủy dịch vụ đó và công ty sẽ tính toán số ngày sử dụng cho đến ngày hủy bỏ  theo mức phí từng ngày và  hoàn lại tiền cho thành viên sau khi khấu trừ số tiền đã sử dụng.
 2. Công ty có thể xóa tùy chọn thông tin của thành viên trong trường hợp tư cách thành viên bị hủy bỏ.

ĐIỀU 19: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Công ty phải bồi thường mọi thiệt hại  trong trường hợp phát sinh những thiệt hại cho người dùng do lí do trách nhiệm của công ty liên quan đến tất cả dịch vụ công ty cung cấp hoặc gây ra thiệt hại do những hành vi vi phạm quy định trong điều 8, điều 17 của điều khoản này.
 2. Công ty sẽ phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp thành viên gây thiệt hại đến công ty và bên thứ 3 do hành vi vi phạm điều 5, điều 18 của điều khoản này hoặc gây thiệt hại đến công ty và bên thứ 3 do những lí do trách nhiệm của công ty.  
 3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc thành viên mất hoặc không đạt được lợi ích như mong muốn khi sử dụng dịch vụ, đồng thời cũng không chịu trách nhiệm với bất kì thiệt hại nào không vi phạm đến nội dung quy định trong chính sách xử lí thông tin cá nhân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ miễn phí mà công ty cung cấp.
 4. Trường hợp công ty không thể cung cấp dịch vụ do những lí do bất khả kháng hoặc thiên tai thì trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ được miễn bỏ.
 5. Công ty không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc khó khăn của việc sử dụng dịch vụ phát sinh  do lỗi của thành viên hoặc do sự cố ý, sơ ý của thành viên khi sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 20: CHI PHÍ SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH LỖI

Công ty sẽ thông báo trước hoặc yêu cầu đến người dùng trong trường hợp xảy ra lỗi liên quan đến chi phí sử dụng và có những xử lí phù hợp như sau:

 1. Đối với trường hợp nộp thừa phí, công ty sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng. Chỉ khi có sự đồng ý của người dùng thì công ty sẽ trừ số tiền thừa đó sang tháng sau.
 2. Trong trường hợp người dùng cần phải trả lại những chi phí có tiền nợ thì nó được khấu trừ đầu tiên và hoàn trả lại trong lệ phí được trả lại. 
 3. Công ty sẽ yêu cầu tính tổng trong tháng sau đối với số tiền yêu cầu nhỏ.

ĐIỀU 21 BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Công ty sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Công ty tuân theo các điều luật liên quan đến bảo vệ thông tin của người dùng và thông báo “chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” trên website..

ĐIỀU 22: CÁC QUY ĐỊNH NGOÀI ĐIỀU KHOẢN

 1. Chúng tôi tuân thủ theo những quy định của pháp luật như quy chế của điều khoản liên quan đến các nội dung không được quy định trong điều khoản này.
 2. Trong trường hợp có các điều khoản sử dụng website và dịch vụ khác thì điều khoản dịch vụ sử dụng phù hợp được ưu tiên.
 3. Trường hợp công ty và thành viên kí kết hợp đồng riêng biệt và sử dụng dịch vụ thì hợp đồng riêng biệt được được ưu tiên trong điều khoản này.

ĐIỀU 23: GIẢI QUYẾT TRAH CHẤP

 1. Công ty và thành viên phải cùng nhau nỗ lực để giải quyết một cách hài hòa những tranh chấp phát sinh liên quan đến dịch vụ.
 2. Những tố tụng liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử xảy ra giữa công ty và thành viên bất chấp những nỗ lực ở trên sẽ được giải quyết tại cơ quan pháp luật có thẩm quyền .

BỔ SUNG

Điều khoản này chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2017.

JOBPRO Co., Ltd.