Lượt xem: 91 | Mã: NTD0001000 | Ngày làm mới: 18/10/2021

생산 및 품질관리 경력 15년 전문가(박닌거주)

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산관리 및 품질관리 (General~Senior Manager) (Khác)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

박승범

Họ tên

박승범

Giới tính

Nam  - 06/01/1972 (51 tuổi)

Địa chỉ

Vo cuong, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 20 Năm 0 Tháng Bắc Ninh 6000만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1990/03 - 1997/02

Đại học

인하대학교 Cơ Khí Kim Loại·Phi kim

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

20 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

- 조직력과 관리경험을 바탕으로 한 탁월한 통솔력 : 생산관리 및 품질관리 경험
- 고객사 영업관리 및 신규업체 발굴 경험으로 인한 영업분야 관리자.


Thời gian Thông tin công việc

1996/11

1998/07

Công ty

한보철강공업(주)

Bộ phận

한보철강공업(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 철강제조업
Mô tả về công việc -냉간 압연 열처리 라인 기술적 문제점 개선,
-냉간 압연과 열처리조직내 기술적 연구 진행.
-생산현장 기술지원 : 열처리조건, 품질문제, 생산기술 지원
Thời gian Thông tin công việc

2019/05

2021/08

Công ty

혜윰글로벌(성우전자 자회사)

Bộ phận

혜윰글로벌(성우전자 자회사)

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

6000만원

Lĩnh vực hoạt động 생산관리 및 품질관리
Mô tả về công việc -프레스 기구물 품질 및 생산관리 총괄
-생산 계획 수립 및 스케쥴 관리
-8대비용 산출 및 관리, 구매발주
-품질지표 관리등 개선 TFT 과제 수행
-ISO 및 품질 프로세스 확립
-자동화를 통한 생산성 개선 및 수율 향상 개선
Thời gian Thông tin công việc

2018/09

2019/05

Công ty

재현(SDV 1차 협력사)

Bộ phận

재현(SDV 1차 협력사)

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

6000만원

Lĩnh vực hoạt động 총괄관리
Mô tả về công việc -필름류 컨버팅 품질관리 및 관련업무
-고객사 AUDIT 수검 및 CS 품질 대응
-SPC 관련 품질 관련 데이터 구축 및 교육
-공정품질 개선 프로젝트 수립 및 액션 수행
Thời gian Thông tin công việc

2008/06

2018/08

Công ty

대동전자(주)

Bộ phận

대동전자(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

5000만원

Lĩnh vực hoạt động 총괄관리
Mô tả về công việc -성우전자㈜ 영업관리 및 총괄관리
-㈜블루콤 및 동은정공㈜, 에스코넥㈜, 레어드㈜,에이스안테나㈜외 신규거래선 발굴.
-2차 전지인 캐퍼시터(CHIP TYPE EDLC) 상용화 개발 참여 : 씨엘씨 팩토리(주)
 주요 개발 및 양산내용 : :1) 프레스 금형 및 제품.
2) 핸드폰 관련 부품.
3) 자동차 전장 부품 및 캐퍼시터 개발 대응
-베트남 법인 설립 및 총괄 감독(2016.08 ~ 2017.06.30) : 신규거래선 확보 및 공장 가동 완료.

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

*핸드폰 기구물 삼성 2차 협력사(2008.06~2016.08) 고객사 : 성우전자(주)

-총괄관리(생산관리/영업팀, 구매팀, 품질관리팀)

-고객사 신규PJ 개발/승인 총괄진행, 생산총괄관리, 대내외 품질문제 대응.

*핸드폰 스피커 기구물 (2009.10~2016.08) 고객사 : 블루콤(주)

-총괄관리(생산/영업)

*자동차 전장부품 커넥터 (2013.07~2016.08) 고객사 : 동은정공(주)

-총괄관리(생산/영업)

*신규거래선 발굴 및 개발 프로젝트 참여 : 레어드, 하나마미크론, 에이스안테나, 에스코넥. 코마테크, 오킨스 외 다수

*2차 전지인 캐퍼시터(CHIP TYPE EDLC) 상용화 개발 참여 : 씨엘씨 팩토리(주)

*베트남 법인 설립 및 SET UP (2016.08~2017.07)

-신규 베트남 법인 설립 및 셑업 등 공장 가동 완료, 신규 거래선 확보GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

누가 시켜서 일을 하기보다는 주도적으로 스스로 찾아서 일을 추진하는 타입입니다. 내 인생의 주인은 나듯, 앞으로도 주도적으로 인생을 살 것입니다. 또한 누구와도 스스럼없이 커피 한잔 할 수 있는 열린 성격을 가지고 있어 어느 자리라도 부담없이 다가갈 수 있는 넓은 사람이 될 것입니다. 인적네트워크 관리 능력 또한 뛰어납니다. 제 휴대폰에는 약 300명의 지인의 번호가 저장되어 있습니다. 번호만 저장되어 있는 게 아니라, 항상 지인들을 챙기는 것 또한 제가 좋아서 하는 일입니다. 이런 저의 강력한 인적네트워크는 저의 가장 큰 재산입니다. 분명 이번 직무를 수행하는 데 있어 큰 역할을 할 것입니다.

성장과정

평범하기보다는 굴곡이 많은 성장기였지만 성공이든 실패든 모든 경험은 반드시 성장의 발판이 된다는 말처럼 인생 공부였고, 그렇기에 이 모든 것이 앞으로 더 단단하고 강인한 인재로 성장해 나가는데 원동력이 될 것이라 믿습니다.
저는 학창시절부터 사람을 만나 이야기를 하고 함께 어울리는 것을 좋아했습니다. 그러다 보니, 자연스럽게 사람과 친해지는 방법을 배우게 되고, 지금의 관리스킬이 생기게 된 것 같습니다.

생활 신조

용기 있게 도전하고 끝까지 책임지자는 좌우명을 지키고자 매사 적극적인 활동을 즐기는 덕분에, 변화에 도전하여 성과를 창출하는 것에 대한 가치를 알고 있습니다. 그래서 저의 좌우명은 "인내는 어떤 실력보다 강하다."입니다. 인내심이 강하다는 평가를 많이 받는 저는 어렵다고 포기하지 않고 해낼 때까지 노력하는 사람입니다. 인내하며 일을 진행하는 동안 더 얻는 게 많은 것 같습니다.

입사지원동기 및 포부

직장은 제2의 가정이라고 합니다. 직장을 통해 스스로 배우며, 무궁무진한 능력을 발휘한다고 합니다. 다시 열정을 불어 넣고 다시 한번 새로운 시작을 해보고자 합니다. 아직 저는 많이 부족하지만 가지고 있는 능력을 최대한 발휘할 수 있을 것이라 생각되어 지원하게 되었습니다. 저의 경력을 살리면서도 새로운 환경으로의 도전을 통해 개인적인 능력을 더욱 발전시키고, 그 발전된 능력을 직장의 발전을 위하여 쏟을 수 있는 그러한 환경을 만들고자 노력할 것입니다.
항상 모든 일에 적극적이며 능력 있는 사람이 될 수 있도록 노력할 것이며 동료직원에게 밝고 활기찬 이미지로 저를 기억하게 하여 팀 분위기에 활력을 줄 수 있는 직원이 되겠습니다. 또한, 개인적인 발전도 게을리하지 않겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
영어/일본어 해외영업 경력 4년
HOOSUN PARK Nam - 37 tuổi
영어/일본어 해외영업 경력 4년

TP HCM

7 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

01/06/2023
요령을 알고 성실함으로 승부한다.!!!
이명근 Nam - 42 tuổi
요령을 알고 성실함으로 승부한다.!!!

Bắc Ninh

13 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

25/05/2023
물류 및 무역 관련 업체 지원
Seong Hoyeon ( 성 호연 ) Nam - 53 tuổi
물류 및 무역 관련 업체 지원

25 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/04/2023
영업/품질/생산관리/자재관리
장명식 Nam - 50 tuổi
영업/품질/생산관리/자재관리

TP HCM

18 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty

자동차운전면허2종보통

15/04/2023
Quản lý dự án tự động hóa
Đỗ Hải Yến Nữ - 30 tuổi
Quản lý dự án tự động hóa

7 Năm 6 Tháng

Trên 50 triệu

08/04/2023
Nhân viên lễ tân
Nguyễn Thanh Bình Nam - 22 tuổi
Nhân viên lễ tân

0 Năm 0 Tháng

5-7 triệu

08/04/2023
제조 & 품질관리 14년 이상 경력자
이종수 Nam - 44 tuổi
제조 & 품질관리 14년 이상 경력자

Hà Nội

14 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

중국자동차운전면허증(C1)

09/05/2023
후회없는 선택,확실합니다.
문병열 Nam - 50 tuổi
후회없는 선택,확실합니다.

Bắc Ninh

4 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

27/03/2023
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장  베트남 공장 신규 구축 및 운영
양정호 Nam - 59 tuổi
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장 베트남 공장 신규 구축 및 운영

Hà Nam

29 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

12-90-010779-12

24/03/2023

0 Năm 0 Tháng

21/03/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ