Lượt xem: 12 | Mã: NTD0001683 | Ngày làm mới: 11/06/2020

기획 인사 총무 법무 공무 전산

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

경영지원 (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Kế hoạch-Chiến lược-Quản lý)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

김기현

Họ tên

김기현

Giới tính

Nam  - 23/12/1972 (51 tuổi)

Địa chỉ

경기도 고양시 일산동구 하늘마을1로 25, 506-1304, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 22 Năm 7 Tháng | Việt Nam 5 Năm 1 Tháng Bắc Ninh

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
199103 - 199802

Đại học

고신대학교 Kỹ thuật thông tin
198803 - 199102

THPT

충렬고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

22 Năm 7 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 5 Năm 1 Tháng

Điểm mạnh của bạn

직무 경험을 이용한 문제 해결은 쉽게 해결할 수는 있으나 그 다양성에는 한계가 있습니다. 경영활동에서 다양하게 발생하는 문제를 사전에 예방하고 찾아서 해결하는 능력이 중요합니다.


Thời gian Thông tin công việc

200404

200612

Công ty

(주)창신Inc

Bộ phận

(주)창신Inc

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

3600

Lĩnh vực hoạt động 신발제조
Mô tả về công việc 시스템 운영/관리 전반
Thời gian Thông tin công việc

200701

201012

Công ty

(주)일주지앤에스

Bộ phận

(주)일주지앤에스

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

4200

Lĩnh vực hoạt động SI SE
Mô tả về công việc 시스템 기획/운영/관리, DBA, Middleware, 네트웍 관리, 보안관제
Thời gian Thông tin công việc

201101

202006

Công ty

(주)태성기연

Bộ phận

(주)태성기연

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

5400만원

Lĩnh vực hoạt động 디스플레이 자동화 설비
Mô tả về công việc 기획/인사/총무/법무/공무/영업/전산
Thời gian Thông tin công việc

199709

22402

Công ty

삼호산업(주)

Bộ phận

삼호산업(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

3200

Lĩnh vực hoạt động 신발제조
Mô tả về công việc 시스템 운영/관리 전반

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

주)태성기연
2011년 1월 ~ 현재 : (주)태성기연 근무
- 직급 : 부장
- 기획/인사/총무/법무/공무/영업/전산
*주요 업무 역할
- 기획 : 경영계획 수립 및 실적 평가, 경영지원 전반
- 인사 : 인사관리, 노무관리, 용역업체 관리, 복리후생
- 총무 : 자산관리, 제,규정 관리
- 법무 : 민,형사 소송 대행, 법률 자문 창구
- 공무 : 설비관리, 장비관리, 시설관리, 유지보수
- 영업 : G2(Glass Forming)해외영업, FA 디스플레이 설비 해외법인 영업지원
- 시스템 : ERP, 그룹웨어, SCM, 자재POP
- 서버 : Windows 기반 서버
- DBMS : Oracle, MS-SQL
- Internet / Network 관리
- 내부보안:유출방지/외부보안:침입방지

(주)일주지앤에스
2007년 1월 ~ 2010년 12월 : 성동조선해양(주) SM근무
- 직급 : 과장
- 시스템 기획/운영/관리, DBA, Middleware, 네트웍 관리, 보안관제
*수행 프로젝트 내역
2007 조선종합정보시스템 SysAdmin, DBA 참여 - HP-UX/Oracle/Entera/PB
2007 구매전자협업시스템 SysAdmin 참여 - AIX/Oracle/Tomcat/Java
2007 도면전자출도시스템 SysAdmin 참여 - NT/ApeosDS/Tomcat/Java
2008 디지털저작권관리시스템 SysAdmin 참여 - NT/Fasoo/Tomcat/Java
2009 무선기반강재관리시스템 SysAdmin 참여 - NT/PDA/Tomcat/Java
2009 Oracle eBusiness Suite 기준정보/원가/재무/프로젝관리 모듈
SysAdmin, DBA참여 - HP-UX/Oracle/Apache
2010 조선종합정보시스템 고도화 프로젝트 참여 - HW성능 증설 및 DB Tuning
*주요 업무 역할
- 인프라 기획 : 중장기 인프라 구성 및 고도화 계획
- 서버 관리, DBA, 미들웨어 운영, OracleERP TA, 네트웍 관리, 보안관제
- 데이터 센터 관리 : 항온항습, 환경, 전원, 출입통제, SMS/NMS
- 솔루션 기반 시스템 운영 : 그룹웨어, 웹팩스, 도면출도, DRM, PDA, EMS

(주)창신Inc
2004년 4월 ~ 2006년 12월 : (주)창신Inc 근무
(2004년 4월 ~ 2006년 12월 당사 베트남 현지법인 파견근무)
- 직급 : 대리
- 시스템 운영/관리 전반
*수행 프로젝트 내역
2004 베트남 전산자원 관리, HR프로젝트참여 - Oracle/VisualBasic
2공장 네트웍 구축 및 보안시스템 구축
2005 베트남 MES/Andon 시스템 구축
3공장 네트웍 구축 및 보안시스템 구축
2006 베트남 그룹웨어/지식관리 시스템 구축
서버/네트웍 이중화 및 보안, 전산자원 유지보수
*주요 업무 역할
- 서버, 네트웍, PC/Printer 관리
- 프로그램 구축 및 유지보수(Oracle DB/VB/.Net Tool)
- POP(생산시점관리) 시스템 구축 및 유지보수
- 그룹웨어 및 보안시스템 관리

삼호산업(주)
1997년 9월 ~ 2004년 1월 : 삼호산업(주) 근무
(1997년 10월 ~ 2001년 7월 당사 중국 현지법인 파견근무)
- 직급 : 대리
- 시스템 운영/관리 전반
*수행 프로젝트 내역
1997 중국 PC,Print,Network 관리, 인사관리프로젝트참여 - Oracle/VisualBasic
1998 중국 통합관리시스템 구축(인사,무역,회계,경영정보,생산관리등) - Oracle/Dev2K
1999 중국 POP시스템 구축(공정간 물류관리) - Barcode
2000 중국 자재바코드시스템 및 POP2단계 구축
2001 본사 보안시스템 구축(방화벽, VPN), 홈페이지 개편 및 홍보영상물 제작
2002 본사 EIP/EDMS 시스템 구축(Lotus Notes)
2003 본사 ERP 프로젝트 (Oracle eBusiness Suite, IBM M/C) 시스템 담당
*주요 업무 역할
- 서버, 네트웍, PC/Printer 관리
- 프로그램 구축 및 유지보수(Oracle DB/Dev2K Tool)
- POP(생산시점관리) 시스템 구축 및 유지보수
- 홈페이지/홍보동영상 제작 코디네이션 및 유지보수

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

정보처리기사

한국산업인력공단

1급

2009년

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

2017. 08 ~ 2020. 03
2년 8개월
베트남
(주)태성기연 베트남 현지법인 파견근무
- 투자 기획
- 법인 설립
- 공장 건축
- 법인 관리 전반
- 기업 매각
- 투자금 회수

2014. 04 ~ 2014. 04
1개월
대만
G2 글라스 식각사업 해외영업 고객 상담
- 고객사 대만 Innolux

2013. 12 ~ 2013. 12
1개월
중국
G2 글라스 식각사업 해외 전시회 참가
- C-Touch &

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ

Trình độ

Giấy chứng nhận/Điểm thi

Ngày cấp

Tiếng Anh

일상 회화 가능

01/01/1970

Tiếng Trung Quốc

일상 회화 가능

01/01/1970

Tiếng Việt

기초 회화 가능

01/01/1970

TIN HỌC VĂN PHÒNG

전문가 수준

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

부산지방경찰청장 표창

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM XÃ HỘI

단과대 학생회 총무기획부장 역임
민족예술연구회 동아리 회장 역임

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2007. 12 ~ 2007. 12 System Admin. HP
HP-UX System Admin. 5일

2002. 06 ~ 2002. 06 Domino Notes 개발자 과정 IBM
Notes 개발 및 유지보수 5일과정

2001. 07 ~ 2001. 07 Oracle DBA Oracle
Oracle DBMS 관리자 교육 5일


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

직무 경험을 이용한 문제 해결은 쉽게 해결할 수는 있으나 그 다양성에는 한계가 있습니다. 경영활동에서 다양하게 발생하는 문제를 사전에 예방하고 찾아서 해결하는 능력이 중요합니다.

성격 및 장단점

적극적이고 활달하면서 관리 특유의 섬세하고 꼼꼼한 업무 자세와 능력을 보유
다양한 업무 분야의 경험과 능력을 보유하고 있으나, 특정 업무 전문가 수준은 미비

생활 신조

긍정, 간절함, 노력

입사지원동기 및 포부

베트남에서 내가 제일 잘 할 수 있는 업무 분야에서 내가 필요로 하는 회사와 함께 성장하고 발전하고 싶어서 지원하게 되었습니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 33 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ