Lượt xem: 38 | Mã: NTD0002082 | Ngày làm mới: 19/04/2022

무엇 보다 일을 알고 할줄 아는 사람 입니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

구매 자재 (Senior Manager) (Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

안정호

Họ tên

안정호

Giới tính

Nam  - 20/05/1979 (43 tuổi)

Địa chỉ

경북 구미시 고아읍 들성로 171-21 세영리첼 APT 104/2105, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 15 Năm 0 Tháng Bắc Ninh 4,800 KRW

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1998/03 - 2006.02

Đại học

계명대학교 Công nghệ xây dựng 2.83/4.5
1995/03 - 1998.02

THPT

오상고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

15 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

* 사업 계획 작성 및 분석. 년/월 계획에 따른 자재 구매 발주. 예산 관리
* 일간. 주간. 월간 근무 계획 수립
* 단가 산출 및 단가 분석 -CR활동 , 양산성 검증. 인원 및 매출 CAPA 분석
* 고객 대응 경험 다수 ( 영업 및 품질 보증(CS) 업무 ) - Bosch , Kefico , LGD/LGE


Thời gian Thông tin công việc

2011/07

2014/07

Công ty

한국 SMT

Bộ phận

한국 SMT

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

3,000 KRW

Lĩnh vực hoạt động Display ( LCD 및 LED )
Mô tả về công việc 1. LG 디스플레이 1차 협력 업체.
2. 생산 기획 및 진도 관리. 김천 사업부 신설 멤버.
3. LGD 업체 등록 및 신규 SPL 계획 관리
4. 동정 업체 경력자 출신으로 스카웃 입사 (행성 디지털)
5. LGD 월 물동 및 생산 계획 대비 자공정 생산 계획 작성
6. 자공정 Capa 대비 근무 계획 작성
7. 미출, 과출 자재 분석 및 예상 실적 분석
8. 외주 업체 진도 관리 및 월 소모품 구매 진행
* 고객사 (Apple , Nokia) Buyer SPL 진행
-. 신규 Item 양산성 분석 및 적정 단가 관리
-. ST 분석등을 통한 공정 분석
-. Jig 검토를 통한 Line 자동화 및 공정 효율 UP

-. 사업부 신설에 따른 업체 등록 진행시 자재 및 생산 관리 메뉴얼 확립
-. 생산 현장 소모품 소요량 ( wiper 및 IPA등 ) 산출에 따른 소모품 발주 진행
-. 주간 / 월간 생산에 따른 자재 진도 관리
-. 월반 , 분기 , 반기 자재 재고 실사 고객 대응 ( LGD )
-. PCB 자동 Marking기 검토
-> Vacuum , 잉크젯을 이용한 PCB 투입 및 Marking 작업
-> 기존 Marking 공정 구분으로 인원 투입 (Stamp 마킹 사용)
Thời gian Thông tin công việc

2006/10

2010/10

Công ty

행성 디지털

Bộ phận

행성 디지털

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

2,800 KRW

Lĩnh vực hoạt động Display ( LCD 및 LED )
Mô tả về công việc -. LG 디스플레이 1차 협력업체, 경북 김천 소재
-. LGD 사업부 생산팀 생산 관리/ TSP사업부 생산관리팀, 대리
- 주요업무
1) 정 : SMD 진척 / 납품 / Line 진도 관리
2) 부 : 자재 진도 및 사내 공정 품질 분석
3) Mount PM schedule 관리 및 Part 관리 (구매 발주 진행)
4) 생산 현장 소모품 구매 및 현장 관리 (구매 발주 진행)
5) Juki FX series, CM602 operator 가능

- LCD Module
1) 구미 LGD 입고 계획에 따른 자재 진도/진척에 따른 생산 진도/진척 관리
2) 소요 자재(BOM) 관리를 통한 Line 최적화
3) 월 소요 Spare Part 관리를 통한 사전 예방 정비 계획 수립
4) 진척율에 따른 인원 관리 및 특근 / 잔업 등 근무에 대한 계획 수립
5) LGD 개발 SMT 양산 검토- 신기술 적용 (아이패드 1세대)

- Mobile Module
1) LG전자 MC사업부 장비 이전 Set-up
LG전자 장비를 행성D Mobile 공장 설비로 이관 (CM-402, 101, 88장비 및 기판 공정)
2) 행성D 신규 Mobile 사업부 생산 관리 Process정립 및 생산현장 Lay-OUT 진행

- 기타
1) BLU inverter/ Balance assy 생산 관리(사업부 신규 Item)
2) Touch Panel 생산 관리(신사업 부서 발령)
3) Touch Panel ISO 인증 진행
4) Touch Panel 외주 관리
5) 전산 교육(BDS ERP)
6) LGD 상생 기술 지원 Task 활동(TDR 활동 - 신기술 적용)
Thời gian Thông tin công việc

2017/12

2019/02

Công ty

모토텍

Bộ phận

모토텍

Khu vực làm việc

Chức danh

과장 (파트장)

Mức lương

4,000 KRW

Lĩnh vực hoạt động 자동차 전장 업체
Mô tả về công việc 상동
Thời gian Thông tin công việc

2014/07

2017/07

Công ty

일신테크놀로지

Bộ phận

일신테크놀로지

Khu vực làm việc

Chức danh

과장 (팀장)

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 자동차 전장 업체
Mô tả về công việc 1. hybrid Module 및 TCU , ECU등 전문 제조 업체
2. 현대 Kefico , Bosch, Mobis, H/L Green Power 협력 업체
3. 생산 관리 그룹장 및 생산팀장 겸임
-. 2015년 12월 생산 팀장 퇴사로 인한 생산팀장 겸임
4. 고객 CS대응 및 공정 Audit(감사) 대응 및 현장 관리 , 제조 Line 관리
5. 자재 진도 및 SMT(D) Line 진도 관리 ( Bosch 양산 및 Sample , Kefico 양산 )
6. 조립 (Assy)Line 진도 관리 (각 모델별 Mobis Line 서열 확인 및 반영)
7. HKMC 공정 감사 대응 가능

* 아래 경력 기술서 참고
Thời gian Thông tin công việc

2021/07

2022/03

Công ty

비나하이텍 ( 코리아하이텍 베트남 법인 )

Bộ phận

비나하이텍 ( 코리아하이텍 베트남 법인 )

Khu vực làm việc

Chức danh

차장 ( 책임 매니져 )

Mức lương

4,800 KRW

Lĩnh vực hoạt động 자동차 전장 업체
Mô tả về công việc 1. 자동차 전장 부품 전문 제조 업체
2. 현대 자동차 1차 협력사 ( 도어 스위치 ) 및 모비스 1차 협력사 ( 멀티 Jack등 )
3. 베트남 법인 생산 관리 ( 자재 / 구매 겸임 ) , 회계 담당자 퇴사로 인한 회계 업무 병행
-. 국내 공장 생산품 중 일부 품목에 대해 전량 베트남 이관으로 인한 베트남 현지 생산 → 국내 조달 system
-> 국내 본사 원자재 조달 후 베트남 생산 가공 후 재수출 진행
-> 5개월 판매 계획에 따른 부족 자재 ( 현황 파악 ) 및 현지 Local 구매 발주 진행
-> 현지 외주화 검토 진행 ( Javez VIna Cable 가공 )
-. 회계 담당자 부재로 인한 업무 병행
-> 21년 손익 및 22년도 자금 계획 작성
-. 수책 P/G Set-up ( 관세사 For-M )
-. 개인 사정에 의한 입국 ( 거주증 및 노동 비자 발급 完 )
Thời gian Thông tin công việc

2019/02

2021/02

Công ty

엠지전자

Bộ phận

엠지전자

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

4,500 KRW

Lĩnh vực hoạt động 자동차 전장 업체
Mô tả về công việc 1. 자동차 전장 부품 전문 제조 업체
2. 유라코퍼레이션 , 모트렉스 , 진천 모비스 협력사 ( 임가공 + 제조 )
3. 정 : 생산 (영업) 관리 , 부 : 자재 관리
-. 생산 관리, 자재 관리 사업 계획 수립 및 작성
-> 고객 년간 사업 계획에 따른 원자재 소요 분석 및 부자재 매입 금액 분석
-> 월간 소요량에 따른 부자재 및 소모품 구매 발주 진행
-> 소요량에 따른 원.부자재 업체 CI 진행
-. 영업 관리 매출 분석
-> ( 납품 및 조달 파트 별도 운영 별개 ) 계획 대비 매출 실적 달성/미달 분석
-> 자동차 시장 현황 분석 ( 완성차 임단협 및 전기차 시장등 )
-. 주간 / 월간 소요 자재 산출 및 발주 진행
-. 생산 현장 소모 자재 발주 진행
-. 생산 계획에 따른 자재 진도 관리 ( 생산 진척율 , 자재 진척율 )
Thời gian Thông tin công việc

2021.02

2021.07

Công ty

모토텍

Bộ phận

모토텍

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

4,500 KRW

Lĩnh vực hoạt động 자동차 전장 업체
Mô tả về công việc 1. 자동차 전장 부품 전문 제조 업체
2. 쌍용 자동차 1차 협력사 / HKMC 2차 협력사
3. 구매 기획 담당
-. 사업 계획 작성 (영업 계획을 통한 년간 원. 부자재 구매 기획 및 자금 사용 계획 작성)
-. 년간 / 월간 팀 예산 편성 (공정 소모품 구매 및 원.부자재등 전체 예산 편성 관리)
-. 월간/분기/반기/년간 원부자재 원가 절감 (CR, CI) 활동
-. IATF16949 Process 정립 작성 및 PL(제조물 책임) Process 담당
-. 공정 결품 현황을 통한 협력사 Claim 관리
-> 작업 귀책에 따른 작업 비용 Claim 및 기회 비용 관리
-. 재료비 관리를 통한 원가 절감 및 수익성 증대
-> MC율 관리를 통한 단가 분석 ( MC율 67~70% 관리 )
4. 협력사 관리
-. 월간 , 분기 ,반기별 협력사 공정 감사 진행

* 고객 년간 계획에 근거. Line 소요 원자재 발주, 구매에서 조립 , 출하에 필요한 부자재까지 소요 되는 전체 원자재 구매 기획
-> 각 업체 담당자와 협업을 통한 각 업체별 예산 편성 집행 및 성과 분석
* 각 업무별 Process 작성 및 정립
* 회로 구매(내자 , 외자) , 기구 구매 총괄 기획
* 영업 계획에 따른 자재 구매 예산 편성 및 월간/년간 CR 활동
* SMT 계획에 따른 발주 점검 및 재고 통제 (예산에 따른 발주 점검 및 입고.발주 관리)
- 완성차 연동 계획 및 확정 계획에 따른 매입 예산 및 매출에 따른 매입율 관리
* 재입사 제의로 인하여 입사 하였으나, 입사 후 연봉 처후 및 근로 조건에 대한 불일치로 인한 퇴사

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

주요 경력 기술서
- 전산 System 구축 경험
1) 행성 디지털 ERP Process 정립 및 교육 담당 ( BDS ERP)
2) 한국 트로닉스 중국 법인 Duzon ERP Process 정립 및 교육 담당

-업체 등록
1) 신규 사업장 초기 Set-up 및 Process 구축에 대한 축적된 경험
(행성디지털 TSP사업부 및 Inverter사업부, 천안 MC사업부/한국SMT 김천사업부 등)
2) 한국 SMT 김천 사업부(본사 파주 위치) 초기 업체 등록 및 양산 초도 납품 선도
3) 경쟁사 경력직 입사로 사업부 초기 자재, 품질, 생산 교육 담당

-Buyer SPL
1) 당시 출시품 / 출시 대기 아이패드3~5, 아이패드 미니1~2 SPL 진행 및 양산성 검토 주도
2) Nokia 태블릿 PC Buyer SPL 초기 진행 주도

* 일신테크놀로지 개선 활동
* 자동차 전장 부품 특성상 투입 되는 Lot의 크기가 작고 LCD, Mobile대비 부품의 Size도 0608,1005 대비 1608 Size로
PCB에 실장 되는 자재가 큰 Size의 부품이 많습니다.

이에 신규 Line Set-up 설계시 (기존 SMT 7개 Line 에서 2개 Line 추가. TOP/BOT Line Set-up) Mount의 CPH를
분석하여 기존 Line 대비 길이 축소/Mount 대수 1대 삭제 하여 동일한 장착 점수를 달성 하였습니다.

또한 효율은 기존 70%대에 머물든 효율을 85%이상으로 증가 시켰습니다.
이와 함께 잦은 MC(모델 체인지/기종 변경)로 발생 되는 Loss 시간을 줄이기 위한 통합 P/G 및 통합 Feeder를 제안 설계하여
기존 500~600만점/일 머물든 장착 점수를 600 ~ 800만점/일 달성 하였습니다.

* 완성차 생산 일정 -> 1차사 생산 계획 확인( 모비스 , 그린파워) 의 계획 점검을 통한 사전 자재 진도 및 자재 발주 관리
-> 자동차 전장의 특성상 SMT(D)의 자재외 조립라인의 사출등 Case류 자재 발주 및 업체 진도 현황 체크
-> Solder Bar등 특별 관리 ITEM 선정을 통한 안전 재고 선정 및 관리 ( FLUX , Solder , Coating류 등 )
-> Line 사용 자재 Code 분석 및 소요 자재 분석을 통한 Loss 절감
-> 공정 소요 되는 자재 및 고객 Order 에 따른 소요 자재 점검을 통한 월 소요량 점검 및 자재 진척율 관리

* Line의 LOB와 ICT 검사기의 ST를 분석 하여 Cooling Conveyor 및 Buffer Conveyor 설치로 효율 증가

* 조립 Line 진도 정립
Model명은 동일 하지만 그 구성 Assy가 Mobis와 H/L Green Power로 고객사가 나눠져 있어
각 고객사의 서열 확인 및 투입 시점 그리고 안전 재고 확인을 통한 서열 조정 반영
Mobis 및 H/L Green Power의 일 투입 Capa 와 자공정 Capa를 분석 하여 SMT와 조립 Line 투입 Version에 따른 주기표 작성 Line 효율 및
Loss 시간 절감으로 Capa 증가


◆ 업무상 강점
- 원.부자재 관리 및 소모품 관리 경험을 통한 원가 절감 Know-How
- 다양한 업체 관리를 통한 CI 활동 다수 경험
- 생산 / 기획 관리, 외주 관리에 대한 현장 경험을 통한 공정 분석등 축적된 업무 Know-How
- Uni ERP, Duzon ERP, BDS ERP 등 교육 이수와 전산 구축 경험을 통한 전산 능력
- Excel, P-point 등 능숙한 OS 활용을 통한 Data 집계 및 분석 능력
- Apple社 , Nokia社등 Buyer SPL진행 TDR팀 구성 및 Team Leader의 경험을 통한 리더십

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

01년 군 제대후 복학까지 약 10개월의 시간이 있어 영국 어학 연수 약 1년 경험이 있으며,
아버지 환갑때 부모님 모시고 태국 자유여행 다녀왔습니다.

TIN HỌC VĂN PHÒNG

엑셀 및 PPT를 능숙하게 다루며, DATA 분석에 탁월 합니다.
SAP, 더존, Uni ERP등 전산 프로그램에 대한 거부감이 없으며,
더존 ERP 셋업 경험이 있습니다.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM XÃ HỘI

대구 하계 유니버시아드 대회 행사 도우미 참가.


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

요즘은 “ 변화와 위기에 얼마나 빠르게 대응˝하는 자만이 살아 남는 시대라고 생각 합니다. 그만큼 빠르고 많은 변화와 변수에 다양한 경험을 통해, 더불어 얼마나 많은 경험을 통해 빠르고 쉽게 대응 할 수 있는가에 평가 받는 때라고 생각합니다. 모름지기 부지런함이 기본 중에 기본이며, 배우고자 하는 자세에 있어서는 그 누구에게도 뒤지지 않는다고 자부하고 있습니다. 남들보다 조금 더, 남들보다 조금 많이. 이를 저만이 가진 장점이라 생각하며, 지금까지 생활해왔다고 자부하고 있습니다. 어떠한 일에도 묵묵히 최선을 다하며 주어진 일에는 나 아니면 안 된다는 마음가짐으로 회사 생활에 임하며, 그것으로 사회 생활에 대한 참 맛을 알아가는 단계라 생각하고 많이 배워야 하고 이제는 내가 배운 것을 조금이나마 나눌 수 있다고 생각 합니다. 이제는 배움과 나눔을 함께 할 수 있다고 생각 합니다. 이에 제가 경험을 통해 배운 것을 또 다른 배움과 나눔을 실천할 때라 생각 합니다.

성장과정

꼼꼼한 성격을 가지고 있으며, 정직과 신용을 아주 중요하게 생각 합니다. 또한 친구들의 고민을 많이 들어 주는 친구였으며, 친구들 사이에서도 의지 할 수 있는, 도움을 받을 수 있는 친구라는 얘기를 많이 들었습니다. 일을 함에 있어서 저의 작은 아이디어가 일의 정확도를 높이고 시간 절감과 일의 효율, 능률을 높일 수 있다면 성취감과 함께 보람을 느낄 수 있다고 생각 합니다. 남들이 놓치는 섬세한 부분까지 완수하여 똑같은 일에 대해 두 번 세 번 반복하는 일이 없도록 하는 것이 더욱 효율적이라 생각 하기에 제가 한 일에 대한 자부심과 자신감을 가지고 있습니다. 옛 말에 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는 다는 말이 있습니다. 성취감이란 맛을 본 저는 그 성취감이 주는 제가 느낀 맛이 아닌 다른 맛을 확인 하기 위해 매진 할 것 입니다. 무엇보다 저는 일을 잘할 줄 아는 사람이며, 조직사회에서 손색이 없는 유능한 인재가 되기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 감사합니다

입사지원동기 및 포부

-지원 사유: ″발전과 도전, 미래와 조화” 귀사에서 저의 능력을 발휘하고 싶습니다.
먼 미래를 보고 안정적으로 일할수 있는 회사라 생각 하고 지원 하였습니다.
맡겨만 주신다면 기대에 부흥 하겠습니다.
믿어 주십시요

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Nam - 42 tuổi
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

1종 보통

17/08/2022
Jangwonjeong
장원정 Nữ - 36 tuổi
Jangwonjeong

Hà Nội

15 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

14/08/2022
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
Lê Thi Lành Nữ - 36 tuổi
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ

13 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

10/08/2022
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội
Dương Xuân Luyện Nam - 37 tuổi
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội

Hà Nội

12 Năm 6 Tháng

20-30 triệu

09/08/2022
입사지원서(품질)
차철순 Nam - 37 tuổi
입사지원서(품질)

Bắc Ninh

9 Năm 8 Tháng

Chính sách của công ty

자동차운전면허증

17/08/2022
회사가 절 버리지 않는다면 절대로  회사를 배신 하지 않겠습니다.
신석민 Nam - 42 tuổi
회사가 절 버리지 않는다면 절대로 회사를 배신 하지 않겠습니다.

16 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

11/07/2022
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자
박상수 Nam - 35 tuổi
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자

Hà Nội

8 Năm 7 Tháng

Trên 50 triệu

워드프로세서 3급,MOS,운전면허1종보통

12/07/2022
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.
wjcho7506 Nam - 47 tuổi
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.

Vĩnh Phúc

24 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

06/07/2022
제조현장관리 및 혁신,  영업관리 KIM JEONGTAE
김정태 Nam - 56 tuổi
제조현장관리 및 혁신, 영업관리 KIM JEONGTAE

Bắc Ninh

20 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

운전면허증

29/06/2022
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리
이명희 Nam - 47 tuổi
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리

Bắc Ninh

19 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

18/08/2022

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ