Lượt xem: 179 | Mã: NTD0001985 | Ngày làm mới: 21/10/2022

전기, 전자 제품 설계, 생산기술, 관리 경력자

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

기술, 생산관리 (Thoả thuận) (Sản xuất-Vận hành sản xuất)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

PARK BYOUNG CHAN

Họ tên

PARK BYOUNG CHAN

Giới tính

Nam  - 28/10/1974 (49 tuổi)

Địa chỉ

CAT THOUNG, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trên Trung cấp

Tổng kinh nghiệm: 22 Năm 0 Tháng Bắc Ninh

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2005.3 - 2009.9

Trên Trung cấp

한국방송통신대학교 Công nghệ hệ thống·Máy tính

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

22 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

1. 생산계획 수립(생산 Schedule 담당)
2. 공정교육(신입사원 및 기존 작업자 공정교육)
3. 생산라인 셋업
4. CTQ 부적합관리(불량유형 및 불량율감소 방안 및 개선)
5. 인원관리(각 공정인원 관리)
6. 각 부서 협력 효율적 생산관리 향상에 대한 방안 회의 진행
7. 타부서와 효율적인 생산 업무 communication 조율


Thời gian Thông tin công việc

2009/10

2011/08

Công ty

(주)액츠테크놀로지

Bộ phận

(주)액츠테크놀로지

Khu vực làm việc

Chức danh

선임 연구원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 방산제품 관련 연구개발
Mô tả về công việc 방산제품 연구 개발 및 시험평가 진행, 신뢰성 시험 담당, 국책과제 수행

1. LIG Nex1과 프로젝트 수행 및 국방과학 연구소, 국방 기술 품질원과
시험평가 공동 진행
2. MIL 규격에 준하여 시험평가, 신뢰성 및 계획, 프로세서 업무진행
3. 구매 조건부 新 제품 개발 사업 ‘부품국산화 Multiplex Bus Coupler’ 개발
4. 전파 고도계 (RADD)체계 개발 참여.
5. 무인 정찰기 內 400MHz, Band Stop Filter 개발참여 및 시험평가 진행 완료
6. 10~11GHz Duplexer 개발
7. FMCW SIMULATOR 개발 참여
8. 고 대역 배열송신 안테나 (ALQ-200) 및 레이다 측정 및 시험평가 진행
9. 국책과제 수행
Thời gian Thông tin công việc

2002/02

2005/03

Công ty

(주)파인콤

Bộ phận

(주)파인콤

Khu vực làm việc

Chức danh

개인 사업

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động RF, 이동통신, 제조
Mô tả về công việc 1. 중계기 확장장치 개발
2. 저주파 4.95MHz, -10dB Coupler 개발 및 양산
3. Surge Coupler, I-REMS Coupler 개발 및 양산
4. Diversity Filter 개발(Divider + Coupler) 및 양산
5. CDMA, PCS, WIBRO Surge Coupler 개발 양산
6. PICO-REU 공동 개발 참여 및 양산
7. 분배기류 제품 개발
Thời gian Thông tin công việc

2020/7

2021/8

Công ty

(주)서진비나

Bộ phận

(주)서진비나

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động RF, 이동통신, 제조 생산관리
Mô tả về công việc FILTER그룹 생산관리 총괄

1. WAVETECH DB FILTER 생산라인 구축 및 생산관리
2. 이랑텍 ERCO-065D 생산라인 구축 및, 제품 양산이관, 생산관리
3. 웨이브일렉트로닉스 양산이관 및 생산관리
4. FILTER LNE 2층, 4층 총 생산관리
Thời gian Thông tin công việc

2005/04

2009/08

Công ty

(주)하이게인텔레콤

Bộ phận

(주)하이게인텔레콤

Khu vực làm việc

Chức danh

선임연구원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động RF, 이동통신, 제조
Mô tả về công việc SUB-System 및 Delay Filter 제품 연구 담당, 해외 신규 개발 제품 제안 PL수행

1. 해외 (POWERWAVE 社) 신규 제품 제안 및 개발 주력
2. SUB-System (UDA 800, 1900 / RFCU 1800, 2100) 개발 및 양산
3. High Power Filter 개발 (Peak Power 10K급까지 개발.) 및 인증시험 완료 및 양산
4. TMA 관련 진행 및 개발
5. Combiner, Diplexer 및 Triplexer, Quadplexer 개발
6. 그 외, 해외업체 개발 주력
Thời gian Thông tin công việc

2011/08

2012/10

Công ty

(주)하이게인 텔레콤

Bộ phận

(주)하이게인 텔레콤

Khu vực làm việc

Chức danh

책임 연구원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động RF, 이동통신, 제조
Mô tả về công việc (재입사 요청받음)
SUB-System 및 Delay Filter 제품 연구 담당, 해외 신규 개발 제품 제안 PM수행

1. 700, 800, 1900, 2100MHz Delay Filter 개발 및 양산
2. 해외 (POWERWAVE 社) 신규 제품 제안 및 개발
3. SUB-System (UDA 800, 1900 / RFCU 1800, 2100) Upgrade Ver. 개발 및 양산
4. USOR 55 중계기 內 Duplexer 개발
Thời gian Thông tin công việc

2013/6

2018/8

Công ty

(주)링크텍

Bộ phận

(주)링크텍

Khu vực làm việc

Chức danh

책임연구원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động RF, 이동통신, 제조
Mô tả về công việc 1. 국내3사, 해외 向 제품 연구개발 제안, PM수행, 초도 양산이관
2. KT, FT5종 급전선 공유기 개발 및 양산 진행
3. LGU+, 5종 옥외 형 대역 결합기 개발 및 양산 진행
4. 이통3사 4x4, 6x2, 6x4 결합기 개발 및 양산 진행.
5. ITDOR UPG 內 Filter 개발 및 양산 진행
6. NSN, KDDI 제품 규격 검토 및 제안
7. 5G 관련 CAVITY FILTER 선행 개발.
8. PIMD JIG 제작.
9. KDDI 결합기 개발
10. 연구소 lab실 및 제조 생산(현장)라인 구축
11. SKT 인빌딩 및 옥외형 결합기 개발
Thời gian Thông tin công việc

2018/9

2020/7

Công ty

(주)홍경산업

Bộ phận

(주)홍경산업

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 2차전지, 제조
Mô tả về công việc 시운전TEST 엔지니어, 양산이관, 업체 관리
시공(전기, 설치)공사 및 고객 제품교육

1. 2차전지 및 화학제품류 FILTER PRESS 제품 시운전테스트
2. A/S처리 및 고객(LS산전, LG화학, KCC, SK바이오 등) 제품 작동방법 교육
3. 전기배선(결선) 및 FILTER PRESS 설치공사

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

# 핵심역량 #
1) 국내 글로벌 기업 이동통신 및 방산제품 개발 전문 제조업체의 개발 업무 관리 경험
2) LIG넥스원, 한국항공우주산업과 정부과제 공동 개발 참여 경험
3) 해외 제조공장 경력 및 기반으로 한 네트워크

# 주요 업무기술 #
1. RF FILTER 제품 개발 ~ 초도 양산 이관까지의 개발, 제조공정 실무 및 공정관리 / 생산관리 / 품질전반(품질관리,보증)

2. 생산 및 제조실무
-. 생산 Line Setup 설비운영 및 제조기술
-. 생산관리 및 공정관리리
-. 공정 개선활동 주관

전자부품 및 I/T제품의 시작부터~Assy~완제품 출하 까지의 전반적인 제조공정 업무 경험에 따른
생산 실무 및 품질업무 수행

미래에 대한 중요성 많큼 현재에 충실하고 기업과 함께 더불어 발전할수 있는 좋은 기회가 되었으면 합니다.

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

운전면허

베트남

A1, B1

2021.07

운전면허

대한민국

1종보통

2015.02.14

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

POWERWAVE 신제품 개발 기술이관

TIN HỌC VĂN PHÒNG

워드, 엑셀, 파워 포인트

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

특허출원 제 2014-0001238호
- 발명 명칭 : 이동통신 시스템에서의 급전선 공융기 및 급전선 공융시스템

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

RF 3D simulation (HFSS,, CST, Genesys)

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. AUTO CAD Invertor
2. 개발설계 ve
3. 현장사원 능률향상


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

직무에 있어 저의 강점은 꼼꼼함입니다.
저는 저의 이 강점을 바탕으로 목표를 실천하고 추진력있게 성과를 거둔 경험이 있습니다.
이러한 성과를 거둘 수 있었던 저만의 노하우는 꼼꼼함과 추진력입니다.

성장과정

"배려가 우선적 행동이다".. 이는 어릴적부터 제 마음에 가지고 살아온 인생관입니다.
인간관계에 있어서 문제가 생길때면 한발 뒤로 물러서서 그 상황을 바라보는것이 문제 해결의 지름길이라는 것을 배웠고
이를 통해 문제를 좀 더 객관적으로 바라보고 서로에게 좋은 관계로 남을 수 잇었습니다.
이와 함께 주체적으로 생각하는 법을 배웟습니다.

성격 및 장단점

사회인으로서 쉽게 포기하지 않고 끝까지 노력하는 것은 매우 중요한 덕목이라고 생각합니다.

장점 : 꼼꼼함과 추진력을 바탕으로 팀 조직을 생각하는 마음으로 맡은 역할에 충실하고 유관부서와 협업하여
품질개선, 생산성 향상, 공수 절감 등 성과를 내겠습니다.

단점 : 어려운 업무가 해결되지 않는 답답함에 스트레스를 받는 경향이 있습니다. 하지만 자신의 스트레스를 푸는 방법을 잘 알고 있습니다. 퇴근 후 런닝 등 유산소 운동을 통해 땀을 흘리거나, 친한 사람들과 맥주 한잔, 식사를 통해 스트레스를 해소할 수 있습니다. 스트레스를 해소하고 나면 즐거움이 생겨 다른 시각으로 업무를 바라보게 되며 문제를 해결하곤 합니다.

생활 신조

저는 좀 특이한 가치관을 갖고 있습니다.
사람들이 해낼수 없다고 여기는 일에 도전해서 뭔가를 해내는 것에 희열를 느끼는 편입니다.

입사지원동기 및 포부

언제나 책임 의식을 바탕으로 맡은 업무를 끝까지 완수하는 자세를 지향하겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
후회없는 선택,확실합니다.
문병열 Nam - 50 tuổi
후회없는 선택,확실합니다.

Bắc Ninh

4 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

27/03/2023
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장  베트남 공장 신규 구축 및 운영
양정호 Nam - 59 tuổi
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장 베트남 공장 신규 구축 및 운영

Hà Nam

29 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

12-90-010779-12

24/03/2023

0 Năm 0 Tháng

21/03/2023
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기
최세정 Nam - 33 tuổi
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기

Bắc Ninh

2 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

TOEIC Speaking 120점,한국사2급,운전면허 1종,워드프로세서1급,승강기기능사,전기기능사

19/03/2023
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기
최세정 Nam - 33 tuổi
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기

Bình Phước

2 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

한국사2급,운전면허 1종,워드프로세서1급,승강기기능사,전기기능사

18/03/2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC
Hoàng Đức Thiện Nam - 38 tuổi
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC

TP HCM

8 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu

05/03/2023
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.
이상진 Nam - 41 tuổi
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.

22 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

면허증,전자계산기 기능사,전자기기 기능사

28/02/2023
Kim Hoàn và dịch vụ
trinhquocbinh.06111999 Nữ - 24 tuổi
Kim Hoàn và dịch vụ

5 Năm 3 Tháng

7-10 triệu

18/02/2023
전장 경력 9년/ 기구 경력 5년/ 관리직 경력 4년으로 관리직 지원
김영웅 Nam - 44 tuổi
전장 경력 9년/ 기구 경력 5년/ 관리직 경력 4년으로 관리직 지원

Bắc Ninh

13 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

자동차 면허증(한국/베트남:국제면허)

21/02/2023
thaithihaht34 Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-5 triệu

02/02/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ