Lượt xem: 75 | Mã: NTD0002117 | Ngày làm mới: 05/10/2022

생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산, 생산관리, 자재관리 (General~Senior Manager) (Điện·Điện tử·Điều khiển)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

이기영

Họ tên

이기영

Giới tính

Nam  - 26/04/1969 (53 tuổi)

Địa chỉ

경기도 안산시 사동 1191-3, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 24 Năm 5 Tháng Bình Phước 6500만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1987/03 - 1994/02

Đại học

부경대학교 Kỹ thuật đóng tàu·Cơ khí

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

24 Năm 5 Tháng

Điểm mạnh của bạn

□ 경영목표 달성을 위한 추진력
- MBO(Management by Objectives) 기반의 업무처리로 분기별, 월별 구체적인
계획수립 및 실행 가능한 대안들을 발굴하고 실행과정 전체를 관리토록 함

□ 유연한 조직관리
- 기업과 개인간의 차이를 인식하고 이해하며 수용하므로써 타인에게 바람직한 모델
제시와 더불어 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 효율적인 업무 성과를 이끌어냄
- 부서원들과 목표를 공유하고 권한이양 및 조정으로 업무 효율화를 높이도록 함

□ 조직원에 대한 비전제시 및 전문화 코칭
- 조직내 성공사례 발굴, 표준화 및 전파를 통한 실천 가능하고 긍정적인 비전 제시
- 부하직원에게 조직에 필요한 능력과 지식을 습득할 기회를 제공하고 지속적인
자기계발 동기부여를 통해 자기분야의 전문성을 제고토록 함


Thời gian Thông tin công việc

2020/03

2022/04

Công ty

동해기계항공(주)

Bộ phận

동해기계항공(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

팀장/부장

Mức lương

6500만원

Lĩnh vực hoạt động 제조
Mô tả về công việc 1)생산팀 부장, 팀장,
2)월 생산 계획 수립 및 실적 관리(2020년 생산실적 : 1,450대(매출액 823억)
3)노사업무 조율(노동조합 설립 3년차 회사로 노사 조율 업무 수행)
- 지역 기반 및 주변 타 업종 회사 없어 개인적 고집 및 노사 갈등 심화
4)공장 건물, 유틸리티 및 설비 유지 보수
Thời gian Thông tin công việc

2018/08

2020/01

Công ty

세일전자(주)

Bộ phận

세일전자(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

팀장/부장

Mức lương

6500만원

Lĩnh vực hoạt động PCB제조업
Mô tả về công việc 1)생산관리팀장(2018.08 ~ 2019.08)
- 월별 생산계획 결정(고객사별, 제품별 기준량 배정 - 설비capa, 조건 감안)
- 일별 생산 우선 모델 선정 및 대응
(고객별 긴급 진행 필요 제품 선정 및 공정 진척 관리)
2)영업팀장(2019.08 ~ 2020.01)
- 기존 영업조직 와해에 따른 PCB 수요처 관리
- 주요 고객별 납품 일정 점검 및 출고 관리
- 고객사 신규 개발품 개발 참여
Thời gian Thông tin công việc

2011/11

2018/03

Công ty

대덕전자(주)

Bộ phận

대덕전자(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

그룹장/차장

Mức lương

6500만원

Lĩnh vực hoạt động PCB제조업
Mô tả về công việc 1)생산관리팀장(2018.08 ~ 2019.08)
- 월별 생산계획 결정(고객사별, 제품별 기준량 배정 - 설비capa, 조건 감안)
- 일별 생산 우선 모델 선정 및 대응
(고객별 긴급 진행 필요 제품 선정 및 공정 진척 관리)
2)영업팀장(2019.08 ~ 2020.01)
- 기존 영업조직 와해에 따른 PCB 수요처 관리
- 주요 고객별 납품 일정 점검 및 출고 관리
- 고객사 신규 개발품 개발 참여
Thời gian Thông tin công việc

1995/02

2005/10

Công ty

삼성전기(주)

Bộ phận

삼성전기(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

담당/과장

Mức lương

4500만원

Lĩnh vực hoạt động PCB제조업
Mô tả về công việc - 협력회사별 작업 조건 수립 및 표준화
- 협력회사별 신규 설비 도입, 일정 관리 및 승인 추진
- 협력회사 공정 품질 개선 유도
- 최종검사 전체 Out- Sourcing을 통한 인력감축 및 원가절감 실현
(외주화 M/S 작성, 업체 검토 및 선정, 비용 정산 및 안정화 운영)
- 신기술 도입(Tape BGA)에 따른 전체 일정 관리
(생산 및 자재관리 기준 설정, 미국 Honeywell社 연수 및 사업 일정 준수)GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

본인은 20년이 넘는 사회생활을 바탕으로 실적을 창출하기 위해서는 상사 및 부하 직원들간의 협업을 유도하는데 강점을 가지고 있다고
하겠습니다. 사회생활 초기에는 좌충우돌 충돌도 많았습니다만, 다양한 경험을 갖추어가면서 사람들과의 협업을 강조하는데 자연스럽게
익숙해졌다고 하겠습니다. 비록 문화가 많이 다른 베트남 현지에서 근무의 기회가 주어진다면 상호간의 조율은 자신있습니다.

성장과정

어려운 형편에서 부모님의 헌신적인 노력으로 고등학교 시절 당시 설립되었던 포항공대를 목표로 대학입시를 준비하였으나 순간의
실수로 목표로 했던 대학에 실패후 부경대학교에 장학생으로 입학하였습니다. 대학을 졸업하고 당시 누구나 선망하는 삼성그룹에 했고삼성전기 자동차 부품, PCB 사업부등을 거쳐 현재에까지 이르고 있습니다. 어려운 상황에서 성장하다보니 주식을 시작했고 어려운
환경에도 처해 있었습니다만 이제는 정리하고 새롭게 성장하는 과정에 있습니다.

성격 및 장단점

장점으로는 한 번 맡은 일은 어떠한 일이 있더라도 완수하는 것을 목표로 업무를 추진합니다. 일부 상사와 부하 직원간에 업무 성과와
관련된 불협화음이 발생하면 이를 반드시 조율해서 해결하고 목표를 향해 달려가는 것이 장점입니다.
단점은 좋은 방향으로 해결하고자 시도했던 노력들이 해결되지 않고 미진하게 남으면 계속 그 일에 대해서 곱씹어보고 이런 상황이라면
어떻게 했을까 많은 고민을 거쳐 해결하려는 특유의 내향적 성격이 단점이라고 판단됩니다.

생활 신조

제 생활신조는 아래와 같습니다.
1.언제나 최선을 다하자.
2.불의와는 타협하지 않는다.
3.언제든지 상대방과 나의 입장이 바뀔 수 있다. 원만한 관계 유지를 위해 노력하자.

입사지원동기 및 포부

제가 1969년생으로 나이도 있는 시점에서 잘 다니고 있던 동해기계항공을 그만두고 현재는 안정적인 직장을 구하고 있습니다.
현지에 진출한 기업도 많고 어느 정도 저의 경력이 회사 발전에 도움이 될 수 있는 기회가 생겼으면 하는 바람으로 지원합니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
자신있게 추천드립니다.
임영수 Nam - 42 tuổi
자신있게 추천드립니다.

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

06/12/2022
베트남 자동화설비 셋업, CS 5년 강력 / CAD,SOLIDWORK 중 - 한국어 능숙 베트남인력
NGUYEN VAN MINH(반민웅) Nam - 29 tuổi
베트남 자동화설비 셋업, CS 5년 강력 / CAD,SOLIDWORK 중 - 한국어 능숙 베트남인력

5 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

운전면허

01/12/2022
Chất lượng - Bắc Ninh-Bắc Giang-Hưng Yên-Hải Dương-Vĩnh Phúc-Hải Phòng
vudinhminhfc Nam - 26 tuổi
Chất lượng - Bắc Ninh-Bắc Giang-Hưng Yên-Hải Dương-Vĩnh Phúc-Hải Phòng

Bắc Ninh

5 Năm 0 Tháng

35-40 triệu

23/11/2022
Nhân viên sản xuất, quản lý chất lượng QA/QC
Đào Tuấn Anh Nam - 30 tuổi
Nhân viên sản xuất, quản lý chất lượng QA/QC

Bắc Ninh

8 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

10/11/2022
LÃ THỊ THÙY LINH Nữ - 22 tuổi

0 Năm 0 Tháng

01/11/2022
김요일/남/호치민거주/인사대졸업
김요일 Nam - 31 tuổi
김요일/남/호치민거주/인사대졸업

TP HCM

5 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

21/10/2022
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)
이회승 Nam - 51 tuổi
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)

Hải Phòng

26 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

운전면허증,지게차운전기능사

09/10/2022
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.
임병규 Nam - 52 tuổi
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.

Bắc Giang

25 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

30/08/2022
Passion for working with multi national coworkers
Sinbae Kim(Alex Kim) Nam - 53 tuổi
Passion for working with multi national coworkers

Hà Nội

23 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

25/08/2022
jeondh1004 Nữ - 52 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Trên 100 triệu

22/08/2022

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ