Lượt xem: 57 | Mã: NTD0002166 | Ngày làm mới: 17/07/2023

이력서_구매 및 자재관리

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

구매/창고관리 (Nhân viên) (Vật tư-Quản lý mua hàng)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

CHO JUN HWI

Họ tên

CHO JUN HWI

Giới tính

Nam  - 31/07/1994 (29 tuổi)

Địa chỉ

36 PHAM HUNG, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
08/2018 - 08/2023

Đại học

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân An toàn thông tin 3.36

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Điểm mạnh của bạn

1) Logistcis and Supply chain Management 학과 졸업으로 생산 및 물류 흐름에 대한 전문 지식 보유
2) 베트남어 능력 상(거의 모든 부분에서 의사 소통 가능)
3) 무역 법규와 절차에 관한 전문 지식 보유


CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ

Trình độ

Giấy chứng nhận/Điểm thi

Ngày cấp

Tiếng Việt

하노이 대학교 베트남어 능력 검정 시험

01/12/2023

TIN HỌC VĂN PHÒNG

1) 한글 중
2) 워드 중
3) 파워포인트 중
4) 엑셀 중상

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

1) 베트남어 번역 및 통역 가능(공문서 번역, 공공기관 통역 등 경험 다수)
2) Logistcis and Supply chain Management 학과 졸업으로 생산 및 물류 흐름에 대한 전반적인 지식 보유


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

자기소개

안녕하십니까? 저는 이번에 귀사에 지원하게 된 조준휘라고 합니다. 저는 베트남 정부의 도이머이 정책 이후 빠르게 발전하는 경제와 중국에 이은 세계의 제 2의 생산 기지로 부상하는 베트남이라는 나라를 보고, 차후 베트남에서 충분한 지식과 능력을 가지고 활동할 수 있는 전문가의 필요성이 증가할 것이라는 생각으로 Đại Hoc Kinh Tế Quốc Dân(국립경제대학교, 베트남 국립대학)의 Logistics and Supply chain management(로지스틱스 그리고 공급사슬관리) 학과에 입학하기로 결정했습니다.
저의 전공인 Logistics and supply chain management 학과는 국제 제조 공정을 이끄는 공급사슬관리 전문가의 양성을 목표로 베트남에서의 경영 활동의 법적 근거와 법리적 해석 그리고 국제 구매, 운송 계약 등에 적용되는 국제 협약의 법적 근거와 법리적 해석 등 경영활동 및 무역에 필요한 법률적 지식과 물류의 관리, 화물의 운송, 보관 및 하역, 송장의 발부와 결제방법 등의 물류 지식뿐 만 아니라 통계적 도구를 이용해 수요를 예측하고 생산계획을 수립하여 공급망이 원활히 작동될 수 있게 설계하는 공급사슬관리에 대한 지식을 가르치는 학과입니다.
저는 4년 간의 학과 생활을 통해 베트남에서의 경영활동에 대한 법률적지식, 물류 및 무역 활동에 필요한 법률적 지식과 생산활동시 복잡하게 얽혀 있는 공급사슬을 깊게 이해하고 또한 베트남 사람들과 가까이 소통하며 베트남이라는 나라를 이해하는데 한 층 더 다가갔습니다. 이러한 경험은 토대로 저는 한국과 베트남을 잊는 다리로 활동하고 싶습니다.

인상 깊었던 경험

저의 학과 생활 중 가장 인상 깊었던 경험은 Quản trị Doanh nghiệp Logistics(물류 기업 경영) 이라는 주제로 팀 프로젝트를 할 때였습니다.
물류 기업 경영 활동에서 저는 한 학기 동안 구체적인 물류기업 사업계획을 세우고 5년간의 경영활동을 시뮬레이션 운영해 보는 활동이었습니다. 한 달 동안 구체적인 계획을 세우고 이주에 한 번씩 새로운 사건들이 발생하여 그 사건에 대한 보안 계획을 세우고 발표하는 활동이었습니다. 저는 사업 운용계획 및 재정 운용을 담당했습니다.
세부 활동으로 베트남 콜드체인 시장의 수요 증가에 주목하여 콜드체인 시장을 분석한 결과, 콜드체인 서비스를 제공하는 외국계 법인은 대부분 내륙 운송 서비스를 아웃소싱하는데 베트남의 콜드체인 시장 수요의 증가에 따라 중간 단계 물류 서비스 공급자의 수요 또한 증가할 것으로 예측하여 중간 단계 물류 서비스로 콜드체인 시장의 내륙 운송 서비스 공급자로 참여하고 팔레트 단위의 아웃소싱을 통해 콜드체인 3PL 물류 서비스 공급을 단기 목표로 설정하고 자체적으로 냉동 물류창고 및 내륙 운송, 국제 운송 서비스를 아우르는 통합적 3PL 물류 서비스 공급자를 장기목표로 설정했습니다. 또한 그에 맞추어 초기 자본을 설정하고 운영계획에 따른 비용과 부채를 무작위로 부여된 매출액에 대응하여 최종 평가까지 했습니다.
저는 이 경험을 통해 지금까지는 막연하게 이해하고 있던 복잡한 기업 실체를 이해할 수 있었고. 기업의 각 부분이 어떻게 서로에게 영향을 주고 기업 경영자가 얼마나 많은 결정을 적재적소에 해야 하는지 이해할 수 있었던 좋은 경험이었습니다.
그 당시 생소했던 콜드체인이라는 개념과 시장 현황을 잘 분석해 좋은 전략으로 시장에 접근했다고 평가 받았습니다.

학교에서의 경험

저는 처음 로지스틱스라는 개념을 접할 때 단순히 재화나 용역을 얼마나 효율적으로 적절한 장소에 이동시키는 물류 활동이라고 생각했지만, 공부하면 할수록 로지스틱스라는 개념이 단순히 물류 활동뿐만 아니라 자재의 구입부터 제품의 생산 그리고 궁극적으로 고객이나 소비자에게 전달하는 일련의 모든 과정을 포함하는 복합적인 활동이라는 것을 알게 되었습니다.
특히 인상 깊었던 경험은 Logistics trong doanh nghiệp(기업 내 로지스틱스)과목을 수강 할 때였습니다. 이 과목은 어떤 제품을 선택하여 그 제품에 대한 전반적인 생산 계획을 수립하고 제출 및 발표하는 과목이었습니다 저는 선풍기를 생산한다고 가정하여 BOM, MPS, MRP로 이어지는 세부 계획을 무작위로 부여된 데이터로 수요량을 예측하여 작성했습니다. 이 과목에서 저는 MRP 계획 수립 시 각각 부품의 구매 조건이 다르다고 가정하여 서로 다른 EOQ를 통해 계획을 세워 높은 점수를 받았습니다.
저는 이러한 경험과 지식을 통해서 귀사의 구매 및 창고 관리 직무에서 생산 최적화 또는 물류 최적화에 기여하겠습니다.

나의 장점

저는 커뮤니케이션 능력이 저의 가장 큰 장점이라고 생각합니다.
저는 커뮤니케이션 능력이란 단순히 상대방의 말을 잘 경청하거나 말을 잘하는 것뿐만 아니라 상대방이 하는 말의 의도나 숨겨진 의미를 정확히 파악하고 맞는 답을 내어 놓는 것으로 생각합니다. 어떤 조직이든 원활하게 운용되려면 윤활제 역할을 하는 사람이 필요하다고 생각합니다. 저는 저의 장점인 커뮤니케이션 능력과 오랜 기간 입시 학원에서 일했던 경험을 살려 업무 시에 각 부서 그리고 한국인-베트남인 사이에서의 원활한 소통에 기여하겠습니다.

입사후 포부

저는 단기 목표로 로지스틱스와 공급 사슬 전문가로서 회사가 제시하는 목표를 달성하기 위해 구매 및 재고 관리를 통해 회사의 생산 활 동의 원활한 운용에 기여하겠습니다.
제조 분야는 각 부서 간의 소통이 중요하다고 생각합니다. 특히 구매와 재고 관리 분야는 영업 관리 - 생산 관리 부서간의 긴밀한 소통이 더욱 중요합니다. 따라서 저는 저의 장점인 커뮤니케이션 능력을 발휘하여. 각 부서 간에는 오랜 시간 입시학원에서 일했던 경험을 바탕으로 각 부서 간의 소통에서는 매끄럽게, 현장에서는 남들과 차별되는 저만의 강점인 베트남 대학교 졸업의 이점을 살려 한국인 관리자와 베트남인 직원 사이의 탁월한 소통 능력으로 기업 활동의 꽃이라고 할 수 있는 생산 분야에서 귀사의 물류 및 생산 활동 최적화에 기여하겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 33 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC
Hoàng Đức Thiện Nam - 38 tuổi
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC

TP HCM

8 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu

05/03/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ