Lượt xem: 39 | Mã: NTD0001400 | Ngày làm mới: 16/07/2019

이력서

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산,영업 (Senior Manager) (Kinh doanh nước ngoài-Thương mại)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

김강인

Họ tên

김강인

Giới tính

Nam  - 09/03/1979 (44 tuổi)

Địa chỉ

T5, A2610, Masteri, Thao dien, An phu, Q2, Quận 2, TP HCM

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 14 Năm 7 Tháng | Việt Nam 2 Năm 4 Tháng TP HCM 5000만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1998/03 - 2004/08

Đại học

삼육대학교 Kinh tế học 3.78

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

14 Năm 7 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 2 Năm 4 Tháng

Điểm mạnh của bạn

해외근무 11년차
해외영업, 생산, 구매, 품질업무 숙달
공장장 재직중


Thời gian Thông tin công việc

201703

201907

Công ty

Koreafoam

Bộ phận

Koreafoam

Khu vực làm việc

Chức danh

차장/공장장

Mức lương

5000만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 생산, 품질, 구매, 해외영업
공장장 재직중
Thời gian Thông tin công việc

2008/07

2017/02

Công ty

인터텍스

Bộ phận

인터텍스

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

5160만원

Lĩnh vực hoạt động 무역업
Mô tả về công việc 지사 총괄 매니저
Thời gian Thông tin công việc

2006/05

2008/06

Công ty

리레코 코리아

Bộ phận

리레코 코리아

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

3200만원

Lĩnh vực hoạt động 사무용품 법인영업
Mô tả về công việc 프랑스 사무용품 유통회사
세계 1위 인지도와 매출을 바탕으로 32개국에서 영업
1. 근무기간중 담당권역 신규 300개, 재활성화 80개 업체 달성
2. 입사 4개월 인수인계 대비 매출 450% 신장
3. Best Top 10 Sales Rep of the month 18회 선정
4. New spender(신규 업체) king of the month 3회 선정
5. 2006년 매출 우수사원 선정되 해외여행(07년 3월 / 태국)
6. 타겟매출 달성으로 입사 7개월 주임, 1년 2개월 대리 진급
Thời gian Thông tin công việc

2005/01

2006/04

Công ty

Bộ phận

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

2600만원

Lĩnh vực hoạt động 생산
Mô tả về công việc 국내 패션 브랜드(GUESS, 뱅뱅, TBJ등)들을 상대로
패션 모자 OEM / ODM 방식으로 생산하는 회사
1. 기존 거래 업체의 디자이너들을 상대로 영업
2. 신규 업체 영업을 통해 매출 신장

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

1. Koreafoam (2017. 03 ~ 재직중)
1) 베트남 지사 해외영업부 입사
2) 입사후 3개월 공장안에서 직접 기계 운용, 생산 참여로 아이템의 기초 / 제조 공정과정 숙지
3) 2017년 05월 해외영업팀장 + 구매 팀장으로 승진
4) 2017년 07월 해외영업팀장 + 구매 + QC + 생산 책임지는 공장장으로 승진
5) 재직 중 주요 업무 실적
- 해외영업
* 기존 거래처 유지 및 매출 증대
* 신규 거래처 개발(미국/인도네시아)
* 거래처 상담 통한 총 4개 신규아이템 개발 및 제안 -> 2개 아이템 판매 선정되어 매출 기여

- 구매 / 재고
* 과거 5년 월별 자재 사용량 분석 -> 선발주 시스템 도입 -> OTD -> 월평균 자재 재고 22% 감소
* 신규 공급처 개발 -> 총 구매가 월평균 0.8% 감소
* 자재별 스펙 분석 -> 2가지 중요 자제 스펙 변경 -> 원가 0.2% 감소
* 창고 구획 정리(아이템별) -> 직원 업무 시간 감소
* 매월 초 창고 실조사(8개월) / 일일 자재 창고 운영 -> 정확한 입출고 파악
* 제품 재고 선입 선출 관리 -> 월 평균 재고량 4% 감소

- 품질관리
* 품질 관리 메뉴얼 작성 / 도입으로 품질 업무 시간 30% 단축
* 주요 불량 유형 원인 분석 -> 불량률 95% 감소
* 품질 체크 기기 관리 대장 작성 및 월별 관리

- 생산
* 생산 관리 : 기기별 메뉴얼 작성 / 주별 생산계획 및 계획 대비 실적 분석 / 일일 생산 계획 작성
* 기기별 생산 공정 분석 및 개선 -> 생산 효율 2% 증대
* 공정별 스크랩 일일 계측 -> 공정 분석 -> 총 스크랩률 3.7% 감소
* 제품 규격 축소 : 고객별 허용치 분석 -> 평균 자재사용률 3.5% 감소
* 냉각수 : 빗물 정제 사용 아이디어 -> 월평균 수도세 1,900만동 절감

2. Intertex Seoul (2008. 06 ~ 2017. 02)
1) 해외영업사원 입사 / 코트라 무역실무 아카데미 67기 수료 (2008.07~08)
2) 입사 6개월 후 오더 수주 능력 인정 받아 두바이 지사 GM 파견
3) 중동(사우디, 이란, 오만, 카타르, 인도), 아프리카(나이지리아, 모로코, 세네갈, 감비아,가나, 토고)
자수, 원단 Agent 및 Direct 신규 영업으로 2010~12 전체 매출 20% 상승
4) 지사 GM으로 영업, 총무, 회계, 재고등 지사의 모든 일을 관리
5) 2014년말 세계 석유 쇼크로 사세가 서시히 기울어 2017년 2월 퇴사

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

워드프로세서

대한상공회의소

1급

2001.08

컴퓨터 활용능력(PCT)

한국정보산업연합회

1급

2001.11

M-commerce 관리사

한국정보통신산업연합회

2급

2003.05

베트남 운전면허증

베트남 교통국

A1, B2

201706

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

2003.02 ~ 2003.03 : 중국 / 한중 대학생 창업 교류전 / 중소기업청주최
2004.01 ~ 2004.12 : 호주, 뉴질랜드 / 어학연수
2009.03 ~ 2014.05 : 아랍 에미레이츠(두바이) / 지사 파견근무
2017.03 ~ 현재 : 베트남 호치민 / 지사 파견근무

TIN HỌC VĂN PHÒNG

컴퓨터 활용능력, 워드, 엑셀, 파워포인트 상급

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

2002 전국 대학생 창업 경연대회 입상 / 중소기업청 주최

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2003 전국 대학생 창업스쿨 수료 (중소기업청)
2008 무역실무 아카데미 67기 수료 (코트라)


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성장과정

고등학교 동아리 회장, 대학 과대표 2년, 그리고 창업에 관심이 많아 학교에 창업동아리 설립을 건의
직접 설립하여 2년간 동아리 회장을 하면서 항상 대표로써 동기들과 후배를 이끌었으며,
2002년 전국 대학생 창업경연대회(중소기업청 주관)에 입상, 2003년 2월 전국 창업 대학생 베스트
20인에 선정, 전국 유수 창업회사 탐방과 한중 대학생 창업교류전 참가로 중국을 경험하고,
그러는 동안에도 학업을 놓지 않고 매학기 성적 1~3등 장학금 및 모범생 장학금 받았으며,
2003년 동아리 멤버들과 국토대장정을 기획하여 도전하였습니다. 박카스 배 같은 일반적인
참가방식이 아닌 일정을 만들어 사전답사 하고, 스폰 추진하여 12일간 서울~강원 통일전망대까지
15명의 동기, 후배들을 이끌고 288km를 완주하였습니다. 정말 힘들고 위험한 일이었지만 낙오자 없이
강원도 통일전망대에 도착하니, 앞으로 어려운 고난도 이겨낼 수 있다는 자신감이 생겼습니다.

마지막 도전으로 조기졸업을 목표로 하였으나, 총 평점 3.98로 기준 4.0에 아쉽게 미달되었고
졸업 학점은 이미 이수한 상태로 남은 한학기를 허비하기 아쉬워, 학과장님께 건의해 학업을
리포트/논문으로 대체, 일년동안 호주/뉴질랜드 어학연수를 다녀오고 취업을 하게 되었습니다.

성격 및 장단점

제 성격은 언제나 적극적, 긍정적이며 인생의 모토는 "일단 하면 된다"입니다.
어떤일이 생겨도 새로운 환경과 일에 대한 막연한 두려움을 느끼기보다는
일단 부딪치고 느끼면서 배워 나가면 된다라는 생각을 가지고 항상 새로운 환경과 도전을 피하지 않고
부딫여 왔으며, 앞으로도 이 생각과 가치관은 변하지 않을 것 입니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
영어/일본어 해외영업 경력 4년
HOOSUN PARK Nam - 37 tuổi
영어/일본어 해외영업 경력 4년

TP HCM

7 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

01/06/2023
요령을 알고 성실함으로 승부한다.!!!
이명근 Nam - 42 tuổi
요령을 알고 성실함으로 승부한다.!!!

Bắc Ninh

13 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

25/05/2023
물류 및 무역 관련 업체 지원
Seong Hoyeon ( 성 호연 ) Nam - 53 tuổi
물류 및 무역 관련 업체 지원

25 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/04/2023
영업/품질/생산관리/자재관리
장명식 Nam - 50 tuổi
영업/품질/생산관리/자재관리

TP HCM

18 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty

자동차운전면허2종보통

15/04/2023
Quản lý dự án tự động hóa
Đỗ Hải Yến Nữ - 30 tuổi
Quản lý dự án tự động hóa

7 Năm 6 Tháng

Trên 50 triệu

08/04/2023
Nhân viên lễ tân
Nguyễn Thanh Bình Nam - 22 tuổi
Nhân viên lễ tân

0 Năm 0 Tháng

5-7 triệu

08/04/2023
제조 & 품질관리 14년 이상 경력자
이종수 Nam - 44 tuổi
제조 & 품질관리 14년 이상 경력자

Hà Nội

14 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

중국자동차운전면허증(C1)

09/05/2023
후회없는 선택,확실합니다.
문병열 Nam - 50 tuổi
후회없는 선택,확실합니다.

Bắc Ninh

4 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

27/03/2023
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장  베트남 공장 신규 구축 및 운영
양정호 Nam - 59 tuổi
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장 베트남 공장 신규 구축 및 운영

Hà Nam

29 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

12-90-010779-12

24/03/2023

0 Năm 0 Tháng

21/03/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ