Lượt xem: 336 | Mã: NTD0001879 | Ngày làm mới: 06/09/2022

입사지원서

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

품질관리 (Manager) (Quản lý chất lượng (QA/QC))

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

최동석

Họ tên

최동석

Giới tính

Nam  - 04/09/1984 (39 tuổi)

Địa chỉ

12A14, S4, Goldmark City, 136 Ho Tung Mau, Phu Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 7 Năm 2 Tháng | Việt Nam 4 Năm 8 Tháng Hà Nội 세후 6000만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2004/03 - 2012/08

Đại học

숭실대학교 Lịch Sử·Lịch Sử Thế Giới 3.25/4.5
2000/01 - 2003/02

THPT

인창고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

7 Năm 2 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 4 Năm 8 Tháng

Điểm mạnh của bạn

- 사업부 연/중장기 사업계획 수립 및 신규사업 타당성 검토 다수 수행
- 사업부 예산 및 지표, 품질 및 생산 데이터 관리로 엑셀 및 ERP 지식 보유
- 베트남 법인 총괄 관리 업무 수행으로 인사총무 업무 진행
- 관리 및 인사 총무 업무와, 생산 및 품질 업무 경험으로 현장업무 이해도 높음
- 삼성 및 3M 고객사 대응 경험


Thời gian Thông tin công việc

2016/09

2018/02

Công ty

세영우레탄

Bộ phận

세영우레탄

Khu vực làm việc

Chức danh

계장

Mức lương

3600만원

Lĩnh vực hoạt động 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업
Mô tả về công việc - SDV audit 및 고객사 CS관리
Thời gian Thông tin công việc

2018/03

재직중

Công ty

삼주물산

Bộ phận

삼주물산

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

세후 6000만원

Lĩnh vực hoạt động 플라스틱 접착처리 제품 제조업
Mô tả về công việc - 고객사(Samsung/3M) Audit 및 Issue 대응
1. 월/연/비정기적 Audit 준비 및 대응
2. 고객사 Issue 발생 시 내부 공정 분석 및 대책서 송부

- 공정 Issue 검토 및 분석
1. 일/주/월/분기 불량 데이터 집계 및 불량 원인 분석
2. 내부 Audit 진행 후 개선사항 검토
3. 생산 및 품질 데이터 관리
4. 자동화 검사 기기 품질 데이터 관리 및 Issue 대응

- 품질팀 인력 관리
1. 생산량에 따른 충원 인력 데이터 산출 및 관리
2. 현장 인원 관리 Issue 확인 및 대응
Thời gian Thông tin công việc

2013/08

2016/02

Công ty

미래엔

Bộ phận

미래엔

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

3200만원

Lĩnh vực hoạt động 교과서 및 학습서적 출판업
Mô tả về công việc - 시장트렌드 분석 및 교육관련 대관업무 진행
1. 교육부 및 각 시도 교육청/검인정협회 및 교과서개발관련업체/ 저작권관련업체 공문 수발 및 처리
2. 교육 및 출판 관련 마켓 리포트(주간보도자료) 작성 및 부문 내 임원/개발/관리팀장에게 배포
3. 교육관련 스타트업 기업조사 리포트 작성 및 보고 후 우수 업체는 업무 체결 진행 또는 기업인수 진행
4. 개발관련 대관 업무를 통해 유관기관 및 협력기관과 긴밀한 관계를 구축하여 중요한 이슈를
우선 수집 및 시장조사를 통해 교육부문 관련 시장에서 많은 회사와 좋은 협력관계를 체결
5. 오프라인 대형서점 시장조사 후 자사 브랜드 및 시장 트렌드 리포트 작성

- 온/오프라인 마케팅 채널 관리
1. 자사 참고서 브랜드 사이트 운영지원
2. 전국에 자사 브랜드 지원하는 미래엔 서점 선정 후 관리
3. 주요 온라인 서점 마케팅 및 프로모션 관리
4. 학원 및 공부방 대상 온라인/오프라인 이벤트홍보 및 방문영업을 통해 DB 구축

- 각종 신규교재 설명회 기획 지원
1. 신규교재 출시할 때 프로모션 촉진 위한 설명회 개최 총괄 지원

- 본부별 주요손익지표 관리
1. 부문내의 본부 별 1개월 단위로 손익지표 취합 및 작성 후 부문 내 결산회의 때 발표
2. 본부별 기획팀으로부터 매출자료 및 산정근거 취합하여 작성 후 원인 분석 및 보고
3. 제품별 매출자료 및 재고 자료를 산출하여 매출대비 재고가 부족한 제품들에 대해 각 본부 지원팀 통보
4. 본부 내 기획 및 지원팀 협동하에 부문 내 손익관리 효율적 진행

- 거래처 담보관리
1. 영업팀과 거래할 신규 총판 거래처 담보설정 서류 제반 준비 및 송부
2. 거래처 담보 물건에 대한 보증 확인(부동산 및 보증보험 서류 검토)
3. 영업팀 담당 지역별로 담보리스트 작성 및 관리 후 담당 영업팀에 배포
4. 총판거래처 담보물건들을 취합 및 미수채권 금액 기준으로 담보 재설정 권고
5. 거래처별 효율적 담보관리를 통해 채권 안정성 증대

- 인세관리
1. 인세 월별 미지급 산출 프로그램 개발기획 및 프로세스 적용(정보시스템팀, 경영관리팀, 재무팀과 협조)
2. 개발팀에게 월별 인세 미지급 금액 산출 및 정산 프로세스 교육
3. 월/연간 인세 예산 자료 제작 및 관리
4. 매년 수기 관리되는 선급금 및 미지급금 관련 계정을 시스템화 하여 결산 효율성 증대

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

 미래엔(2013.08-2016.02)
- 시장트렌드 분석 및 교육관련 대관업무 진행
1. 교육부 및 각 시도 교육청/검인정협회 및 교과서개발관련업체/ 저작권관련업체 공문 수발 및 처리
2. 교육 및 출판 관련 마켓 리포트(주간보도자료) 작성 및 부문 내 임원/개발/관리팀장에게 배포
3. 교육관련 스타트업 기업조사 리포트 작성 및 보고 후 우수 업체는 업무 체결 진행 또는 기업인수 진행
4. 개발관련 대관 업무를 통해 유관기관 및 협력기관과 긴밀한 관계를 구축하여 중요한 이슈를
우선 수집 및 시장조사를 통해 교육부문 관련 시장에서 많은 회사와 좋은 협력관계를 체결
5. 오프라인 대형서점 시장조사 후 자사 브랜드 및 시장 트렌드 리포트 작성

- 온/오프라인 마케팅 채널 관리
1. 자사 참고서 브랜드 사이트 운영지원
2. 전국에 자사 브랜드 지원하는 미래엔 서점 선정 후 관리
3. 주요 온라인 서점 마케팅 및 프로모션 관리
4. 학원 및 공부방 대상 온라인/오프라인 이벤트홍보 및 방문영업을 통해 DB 구축

- 각종 신규교재 설명회 기획 지원
1. 신규교재 출시할 때 프로모션 촉진 위한 설명회 개최 총괄 지원

- 본부별 주요손익지표 관리
1. 부문내의 본부 별 1개월 단위로 손익지표 취합 및 작성 후 부문 내 결산회의 때 발표
2. 본부별 기획팀으로부터 매출자료 및 산정근거 취합하여 작성 후 원인 분석 및 보고
3. 제품별 매출자료 및 재고 자료를 산출하여 매출대비 재고가 부족한 제품들에 대해 각 본부 지원팀 통보
4. 본부 내 기획 및 지원팀 협동하에 부문 내 손익관리 효율적 진행

- 거래처 담보관리
1. 영업팀과 거래할 신규 총판 거래처 담보설정 서류 제반 준비 및 송부
2. 거래처 담보 물건에 대한 보증 확인(부동산 및 보증보험 서류 검토)
3. 영업팀 담당 지역별로 담보리스트 작성 및 관리 후 담당 영업팀에 배포
4. 총판거래처 담보물건들을 취합 및 미수채권 금액 기준으로 담보 재설정 권고
5. 거래처별 효율적 담보관리를 통해 채권 안정성 증대

- 인세관리
1. 인세 월별 미지급 산출 프로그램 개발기획 및 프로세스 적용(정보시스템팀, 경영관리팀, 재무팀과 협조)
2. 개발팀에게 월별 인세 미지급 금액 산출 및 정산 프로세스 교육
3. 월/연간 인세 예산 자료 제작 및 관리
4. 매년 수기 관리되는 선급금 및 미지급금 관련 계정을 시스템화 하여 결산 효율성 증대

 세영우레탄(2016.09-2018.02)
- 생산 및 품질관리
- 인사 관리

 삼주비나(2018.03 -현재)
- 고객사(Samsung/3M) Audit 및 Issue 대응
1. 월/연/비정기적 Audit 준비 및 대응
2. 고객사 Issue 발생 시 내부 공정 분석 및 대책서 송부

- 공정 Issue 검토 및 분석
1. 일/주/월/분기 불량 데이터 집계 및 불량 원인 분석
2. 내부 Audit 진행 후 개선사항 검토
3. 생산 및 품질 데이터 관리
4. 자동화 검사 기기 품질 데이터 관리 및 Issue 대응

- 품질팀 인력 관리
1. 생산량에 따른 충원 인력 데이터 산출 및 관리
2. 현장 인원 관리 Issue 확인 및 대응

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

MOS

Microsoft

Master

2009.10

운전면허

서울지방경찰청

1종보통

2004.09

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

호주 워킹 홀리데이 10. 09 ~ 11. 08( 11 개월)

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Excel(상), Powerpoint(상), Word(상), Minitab(중)

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

신입사원 회계 실무 14.05 (삼일 회계 법인)


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

자기소개

저는 어렸을 때부터 도전을 좋아했습니다. 그래서 고등학교 때는 봉사활동 동아리 회장을 하면서 다양한 봉사경험 및 추억을 쌓았습니다. 대학생이 되면 유럽 배낭여행을 꼭 해보고 싶었습니다. 대학생이 되어 여러 가지 아르바이트를 하여, 자금을 마련하였고 한 학기 동안 여행을 혼자 계획하였습니다. 여행 중에 세계 각국의 친구들을 사귈 수 있었으며 유연한 사고방식과 자립심을 배울 수 있었습니다.
군대 제대 이후 외국에서 혼자 살면서 영어를 익히며 문화를 체험하기 위해 호주 워킹 홀리데이를 진행하게 되었습니다. 1년동안의 생활동안에 그들의 생각과 문화를 한층 더 깊게 이해할 수 있었습니다.
회사 퇴사 이후 두 달 동안의 말레이시아, 태국, 베트남 여행을 통해 동남아가 못사는 나라라는 인식을 버리고, 무한한 발전 가능성이 있는 곳이라는 것을 깨닫게 되어서 베트남 주재원으로 지원하여 현재는 베트남 지사 법인장으로 회사를 관리하고 있다가, 현재 삼주비나 OCA품질팀에서 품질을 담당하고 있습니다.

장점

책임감, 이 단어는 저를 가장 잘 표현한 장점입니다. 숭실대학교 총동문회에서도 비록 인턴이었지만 실무책임자이셨던 사무총장님이 총동문회 활성화 사업계획을 기획해보라고 맡기셨습니다. 그래서 2개월동안 동문회비 지급동문회원 D/B 정리하여 해당회원들을 대상으로 프로모션 이벤트를 진행, 동문회신용카드 및 현대차 구매 지원 이벤트들을 기획 및 액션플랜을 실행하였습니다. 미래엔에서 입사 3개월차, 1년차 각각 담당업무를 맡던 과장님과 대리님이 퇴직을 하셨습니다. 따라서 저는 기존업무에 두 사람이 하던 업무를 디벨롭하는 프로젝트에 들어가게 되었습니다. 저는 이 업무의 전문가가 되겠다고 생각하여 총판거래처 채권관리 프로젝트 및 인세 월별 미지급 산출 프로그램 개발기획을 성공적으로 마무리 하였습니다. 프로젝트 기간 동안에는 혼자서 해나가야 무에서 유를 만들어야만 하는 부담감에 시달렸지만 프로젝트를 성공적으로 완수하였을 때 보람을 느꼈습니다.
끈기는 제 또 다른 장점입니다. 어렸을 때도 좋아하는 책이 있으면 끝을 보도록 독서를 하였고, 호주에서 일할 때도 청소할 때는 사장님에게 항상 깨끗하게 한다고 보너스를 더 받은 적도 있으며 일본레스토랑에서도 일한지 3개월만에 제가 몸담고 있던 Grill 파트에서 역대 최고매출을 기록한적도 있었습니다.

대학생활 및 동아리

고등학교 때 INTERACT라는 봉사동아리가 창단되었을 때 초대 회장이 되었습니다. INTERACT는 국제봉사활동 동아리로써 다른 학교에도 지부가 있었습니다. 그러나 대다수의 다른 지부들은 봉사활동 동아리임에도 불구하고, 봉사활동 위주보다는 친목 위주의 활동을 하였습니다. 하지만 저는 봉사활동이 가장 중요하다고 여겨, 회원들과 매주 회의를 통하여 동아리를 봉사활동 중심으로 운영하였습니다. 지역 자원봉사 센터와 연계해 다양한 봉사활동 및 신망애 복지재단에서 장애인들을 도왔습니다. 또한 자선 군 냄비행사에도 참여하였습니다. 그래서 저희 동아리는 창립 1년 만에 입회 경쟁률이 6:1이 되는 인기 동아리가 되었고, 지역 내 지부 중에서도 진정한 봉사의 가치를 실현하는 지부가 되었습니다. 그 때의 경험으로 저는 팀워크와 리더십의 중요성에 대한 교훈을 얻었습니다.
저는 어렸을 때부터 외국에서 혼자 생활하는 것을 도전해보겠다는 꿈이 있었습니다. 그래서 군대 제대 이후 호주 워킹 홀리데이를 통해 이런 저의 꿈을 실현하고자 하였습니다. 부모님은 경제적으로 지원해 줄 테니 영어공부만 열심히 하라고 하셨지만, 저는 영어공부보다 해외에서 자립적으로 생활하는 것이 더 중요하다고 생각했습니다. 그래서 저는 어학연수보다 워킹 홀리데이를 선택하였고, 호주에 가기 전부터 초기 생활비를 마련하기 위해 여러 가지 아르바이트를 했습니다. 그리고 호주에서도 청소업체, 레스토랑, 고기공장에서 일을 하며 생활비를 마련했습니다. 덕분에 호주에서 했던 일들을 통해 도전하면 무엇이든지 해낼 수 있다는 자신감을 얻게 되었고, 자립심을 몸소 체험하게 되었습니다.

지원동기 및 포부

일이라는 것은 의무이기도 하지만 자신이 열정을 가지고 즐길 수 있어야 한다고 생각합니다. 현재 회사에서 2년동안 근무하는 동안 안정적인 면은 좋지만, 좀 더 자신이 좋아하는 해외 주재원 일을 해보고 싶어 도전하게 되었습니다.
저는 데이터에 대한 치밀함과 정확성을 업무경험을 통해 키워왔습니다. 총판거래처 채권관리 프로젝트에서는 약 100개의 거래처에 대한 담보현황 및 Risk 관리에 중점을 두었고, 인세 월별 산출 미지급 프로젝트에서는 제품/저자별로 나누어지는 약 10000개의 DB를 항상 체크하며 관리하였습니다. 이런 데이터 관리를 통해 얻어진 정확하고 꼼꼼한 역량을 활용하여 현장으로부터 높은 신뢰도의 데이터를 수집하고 관리하겠습니다. 그로써 분석 오차를 줄여 현장에 적합하고 합리적인 액션플랜을 만들어 회사의 매출에 기여할 수 있는 사람이 되겠습니다.
제가 일하게 된다면 회사 제품들의 종류와 성능, 경쟁회사의 제품 비교 등의 철저한 공부를 통해 매니저인 고객들을 상대하기 위한 지식을 쌓을 것입니다. 기획 및 법인 관리 및 품질업무, 베트남 주재원의 경험으로 업무에 잘 적응하여 회사에 도움이 되도록 하겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 33 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ