Lượt xem: 284 | Mã: NTD0002042 | Ngày làm mới: 21/12/2021

안녕하십니까 미래를 위한 인재 심빛나입니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

포워딩 (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Khác)

Mức lương mong muốn

Trên 50 triệu

THÔNG TIN CƠ BẢN

심빛나

Họ tên

심빛나

Giới tính

Nữ  - 11/01/1992 (30 tuổi)

Địa chỉ

d capitale, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2016/03 - 2018/02

Trung cấp

오산대학교 Quảng cáo·Đối ngoại·Truyền thông

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Điểm mạnh của bạn


ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

일본 워킹홀리데이


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

저는 귀사의 해당 직무에 있어, 가장 중요한 역량 중 하나는 커뮤니케이션 능력과 문제해결능력이라고 생각합니다.
대학생활 당시 오산 오케스트라 공모전에 참가했었습니다. 제가 조장인 팀은 중간평가까지만 해도 모두가 단연 꼴찌라고 생각했었습니다.
허나, 클라이언트의 요구였던 적은 돈으로 행사진행 과 교수님의 요구였던 프레젠테이션 능력을 충족하기 위해, 실제 기업에서 진행하였던 프레젠테이션을 참고하여, 기획서를 만들고 비용 절감을 위해 행사진행자를 학교 학생으로, 또한 영상 팀, 조명 팀, 음향 팀 등을 같은 과 학생들로 진행하였고, 홍보 역시 저희가 발로 뛰며 포스터를 제작, SNS 홍보를 활용하는 대안을 발표하였습니다.
그 결과 제가 조장으로 있던 팀이 최종 1위를 거머쥐며, 모두를 놀라게 하는 결과를 낳았습니다.
수없이 조원들과 회의를 하며, 교수님에게 컨펌을 받고, 수정하기를 반복하며 커뮤니케이션 능력 과 문제해결 능력을 길렀습니다.

성격 및 장단점

저의 단점은 거절하지 못하는 것 입니다. 거절을 하지 못해서 할 일을 하지 못하거나 억지로 하기 싫은 일을 한 적이 많았습니다.
제 몸과 마음이 지쳐가는 것을 느끼고, 단점을 극복하기 위해 해야 하는 일의 우선 순위를 정하여, 제가 할 수 없는 부탁에 대해 거절 하는 방법을 연습했습니다. 거절 시 상대방의 기분이 상하지 않도록 간접적으로 이야기하는 화법 또한 연습하게 되었습니다. 이러한 노력으로 제가 해야 할 일도 챙기고 사람들과의 관계도 한층 더 돈독해지며 두 마리의 토끼를 모두 잡을 수 있었습니다.
저의 장점은 책임감과 성실함 입니다. 일본에서 왕복 네 시간이 넘는 가게 아르바이트 당시 아침 10시~ 저녁11시까지 일을 하며 몸과 마음이 지쳐갔지만, 처음 일본을 가기로 결정했을 때의 다짐을 생각하며 일본에서 살고 있는 것, 일 할 수 있는 것에 감사함을 되 새기며 긍정적으로 생각하니 출퇴근이 즐거워졌습니다. 저의 책임감 있고 성실한 모습에 까다로운 점장님의 신뢰를 받아 정산 업무까지 도맡아 하게 되었습니다. 해외 생활에 있어 무엇보다 중요한 것은 책임감과 신뢰라고 생각합니다. 강한 책임감과 성실함으로 오랫동안 근무하는 사원이 되겠습니다.

생활 신조

“사람은 걷는 기술을 배워서 걷지 않는다. 걸음을 시도하고 넘어지면서 배운다”
제가 인생 사는데 있어 생활신조로 삼고 있는 문구입니다. 고등학교 시절 일본 아이돌에게 관심이 생겨 일본 노래와 쇼 프로를 자막 없이 알아 듣고 싶다는 생각 하나로 일본어를 독학했습니다. 이해가 가지 않는 문법은 이해가 되어야만 잠 자리에 들곤 했습니다. 또한, 청해 능력 향상을 위해 자막 없이 쇼 프로를 보고 모르는 단어는 적어 인터넷에 찾고 외웠습니다. 이렇게 독학한 일본어 실력으로 2G폰을 쓰던 시절 구글 지도와 어플리케이션의 도움 없이 사전 조사를 통해 계획을 세워 총 경비 120만원을 가지고 홀로 하는 첫 해외여행 8박9일을 일본으로 떠났습니다. 8박9일간 일본여행은 순탄치만은 않았습니다. 미리 꼼꼼하게 일정을 계획하고 기록해놨어도 실제와는 차이가 있었고 길을 많이 헤매었습니다. 제 여행에 도움을 준 일본 사람들과 대화 이어가며 그들의 문화를 이해 할 수 있는 시간이었고, 잊을 수 없는 추억이 되었습니다. 처음에는 길을 물어보기 어려웠지만, 두 번 세 번은 쉬웠습니다. 첫 해외여행은 용기와 도전정신, 그리고 문제 해결 능력을 채득 할 수 있는 소중한 경험이었습니다. 일본여행을 계기로 일본 워킹 홀리데이를 다녀왔습니다. 지인 한 명 없는 일본에서 50명이 넘는 쉐어 하우스 친구들과 지내며, 다양한 사람들의 생각과 행동을 이해하는 법을 배웠고, 타인의 가치관을 존중하게 되었습니다.

입사지원동기 및 포부

Customer Service 직무에서 가장 중요한 자질은 적극성과 커뮤니케이션 능력이라고 생각합니다. 파리바게트 근무 시 본사 직원이 손님으로 위장하여 고객 서비스 능력 평가 시, 제가 1등을 했었습니다. 오랫동안 서비스업에서 아르바이트를 하면서 채득한 저의 커뮤니케이션 능력은 귀사의 화주 분들 그리고 베트남 직원들과 소통 시 큰 도움이 될 것 이라고 확신합니다.
베트남 생활을 이제 막 시작한 새내기이나, 매사에 적극적인 자세로 임하여, 어떠한 업무를 맡더라도 빠르게 적응하고 업무에 누락 없이 수행 할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. “맡겨진 책임에 충실하면 기회는 스스로 만들어진다.” 라는 말을 모토로 나날이 성장하는 사원이 되겠습니다. 저의 베트남에서의 첫 도전과 끝을 귀사와 함께 할 수 있는 기회를 갖길 간절히 바랍니다. 감사합니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
hút bể phốt, thông tắc cống
Hút Bể Phốt Giá Rẻ Nữ - 36 tuổi
hút bể phốt, thông tắc cống

Thanh Hóa

0 Năm 0 Tháng

5-10 triệu

22/05/2022
낭중지추(囊中之推)라는 사자성어처럼 능력과 목표가 있다면 그 어느 곳에서라도 저를 알아주실 거란  믿음으로 최선을 다하겠습니다.
PARK CHANG SOON Nam - 47 tuổi
낭중지추(囊中之推)라는 사자성어처럼 능력과 목표가 있다면 그 어느 곳에서라도 저를 알아주실 거란 믿음으로 최선을 다하겠습니다.

Hà Nội

21 Năm 8 Tháng

Trên 100 triệu

13/05/2022
항상 준비된 사람이 되자
정 상선 Nam - 47 tuổi
항상 준비된 사람이 되자

Hà Nội

24 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

03/05/2022
믿음을 드릴수 있는 남자 권준엽 입니다.
권준엽 Nam - 35 tuổi
믿음을 드릴수 있는 남자 권준엽 입니다.

Bắc Ninh

6 Năm 11 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

26/04/2022
무엇 보다 일을 알고 할줄 아는 사람 입니다.
안정호 Nam - 43 tuổi
무엇 보다 일을 알고 할줄 아는 사람 입니다.

Bắc Ninh

15 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

19/04/2022
이준호 Nam - 26 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

08/04/2022
임근재(품질 경력)
임근재 Nam - 30 tuổi
임근재(품질 경력)

Bắc Ninh

2 Năm 2 Tháng

Trên 50 triệu

22/03/2022
박현기 Nam - 40 tuổi

Bắc Ninh

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

22/03/2022
PARK WOO HYUK RESUME
PARK WOO HYUK Nam - 48 tuổi
PARK WOO HYUK RESUME

TP HCM

21 Năm 2 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

운전면허증,품질검사마스터,기업생산관리자

22/03/2022
KỸ SƯ SẢN XUẤT - QC/QA - PHÒNG THƯƠNG MẠI
HUỲNH NGỌC THÁI Nam - 26 tuổi
KỸ SƯ SẢN XUẤT - QC/QA - PHÒNG THƯƠNG MẠI

Bà Rịa - Vũng Tàu

2 Năm 3 Tháng

10-12 triệu

ISO 9001: 2015

21/03/2022

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ