Lượt xem: 22 | Mã: NTD0001944 | Ngày làm mới: 01/06/2021

생산관리/자재관리 전문가(베트남거주중 0912654383/한국폰010-8319-9505)

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

자재관리 (Thoả thuận) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

심재성

Họ tên

심재성

Giới tính

Nam  - 18/07/1968 (53 tuổi)

Địa chỉ

Toa B, Chung cu Tecco Phuong Dong Ve Thanh Pho Thanh hoa, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 24 Năm 0 Tháng Ninh Bình 협의후결정

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1987/03 - 1992/02

Đại học

동아대학교 Kỹ thuật đóng tàu·Cơ khí 3.0
1984/03 - 1987.02

THPT

경남고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

24 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

다년간 건설회사에 근무하여 3국 staff과 Labor를 활용하여 업무를 수행하고 업무 system을 구축한 경험이 많음


Thời gian Thông tin công việc

2004/04

2007/12

Công ty

성안기계(주)

Bộ phận

성안기계(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

4000만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 자재구매 담당(수입품,부자재,외주가공등)/불량 발생방지 및 대책수립/외주가공담당(제관,기계가공)/원가관리 및 사후원가분석/개인별 생산성분석등
Thời gian Thông tin công việc

1999/06

2003/06

Công ty

Gardner Denver Korea Ltd.

Bộ phận

Gardner Denver Korea Ltd.

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

4000만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 자재구매 담당(수입품,부자재,외주가공등)/불량 발생방지 및 대책수립/외주가공담당(제관,기계가공)/원가관리 및 사후원가분석/개인별 생산성분석등
Thời gian Thông tin công việc

2011/10

2013/02

Công ty

Goodin

Bộ phận

Goodin

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

10,000만원

Lĩnh vực hoạt động 건설업
Mô tả về công việc 해외Plant 건설현장에서 현장에 도착하는 모든 자재의 수불과 현장검수, Project종료시 발주처에 Hand over 및 그에 따른 관련조치를 제3국(India, Philippines) staff 및 labor를 동원해서 업무를 수행함.
세부 업무내용은 다음과 같습니다.
a) Cargo Arrival status의 작성 및 배포
b) Material Rceiving/Issuing Status 작성관리
c) Material Inventory Control (Act vs System Control) 작성 및 관리
d) DSIM Status Control 작성 및 사후조치(불량 및 손망실관리)
e) GTP-Macon system 관리
f) MSR(Material status report-Piping/Mech/Elec/Inst) 작성 및 보고
g) Spare Parts Hand Over.
h) Equipment and Manpower 관리
Thời gian Thông tin công việc

2008/03

2010/04

Công ty

ALT

Bộ phận

ALT

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

5000만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 자재구매 담당(수입품,부자재,외주가공등)/불량 발생방지 및 대책수립/외주가공담당(제관,기계가공)/원가관리 및 사후원가분석/개인별 생산성분석등
Thời gian Thông tin công việc

2013/03

2014/02

Công ty

Goodin

Bộ phận

Goodin

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

6,000만원

Lĩnh vực hoạt động 건설업
Mô tả về công việc 세부 업무내용은 다음과 같습니다.
a) Cargo Arrival status의 작성 및 배포
b) Material Rceiving/Issuing Status 작성관리
c) Material Inventory Control (Act vs System Control) 작성 및 관리
d) DSIM Status Control 작성 및 사후조치(불량 및 손망실관리)
e) GTP-Macon system 관리
f) MSR(Material status report-Piping/Mech/Elec/Inst) 작성 및 보고
g) Spare Parts Hand Over.
h) Equipment and Manpower 관리
Thời gian Thông tin công việc

2017/11

2020/03

Công ty

GS E&C

Bộ phận

GS E&C

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

12,000만원

Lĩnh vực hoạt động 건설업
Mô tả về công việc 해외Plant 건설현장에서 현장에 도착하는 모든 자재의 수불과 현장검수, Project종료시 발주처에 Hand over 및 그에 따른 관련조치를 제3국(India, Philippines) staff 및 labor를 동원해서 업무를 수행함.
세부 업무내용은 다음과 같습니다.
a) Cargo Arrival status의 작성 및 배포
b) Material Rceiving/Issuing Status 작성관리
c) Material Inventory Control (Act vs System Control) 작성 및 관리
d) DSIM Status Control 작성 및 사후조치(불량 및 손망실관리)
e) GTP-Macon system 관리
f) MSR(Material status report-Piping/Mech/Elec/Inst) 작성 및 보고
g) Spare Parts Hand Over.
h) Equipment and Manpower 관리
Thời gian Thông tin công việc

2014/05

2017/06

Công ty

SK E&C

Bộ phận

SK E&C

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

10,000만원

Lĩnh vực hoạt động 건설업
Mô tả về công việc 해외Plant 건설현장에서 현장에 도착하는 모든 자재의 수불과 현장검수, Project종료시 발주처에 Hand over 및 그에 따른 관련조치를 제3국(India, Philippines) staff 및 labor를 동원해서 업무를 수행함.
세부 업무내용은 다음과 같습니다.
a) Cargo Arrival status의 작성 및 배포
b) Material Rceiving/Issuing Status 작성관리
c) Material Inventory Control (Act vs System Control) 작성 및 관리
d) DSIM Status Control 작성 및 사후조치(불량 및 손망실관리)
e) GTP-Macon system 관리
f) MSR(Material status report-Piping/Mech/Elec/Inst) 작성 및 보고
g) Spare Parts Hand Over.
h) Equipment and Manpower 관리

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

회사명1, 근무기간, 직책(직급), 담당직무 :
GS건설, 2017.11 – 2020.02, 차장, 현장자재관리(KRP-PROJECT(In Iraq))
 업종, 년간매출액, 종업원수 : 건설업, 연간 10조 1,229억 , 6,172명
 주요 업무 내역(상세 기술)
해외Plant 건설현장에서 현장에 도착하는 모든 자재의 수불과 현장검수, Project종료시 발주처에 Hand over 및 그에 따른 관련조치를 제3국(India, Philippines) staff 및 labor를 동원해서 업무를 수행함.
세부 업무내용은 다음과 같습니다.
a) Cargo Arrival status의 작성 및 배포
b) Material Rceiving/Issuing Status 작성관리
c) Material Inventory Control (Act vs System Control) 작성 및 관리
d) DSIM Status Control 작성 및 사후조치(불량 및 손망실관리)
e) GTP-Macon system 관리
f) MSR(Material status report-Piping/Mech/Elec/Inst) 작성 및 보고
g) Spare Parts Hand Over.
h) Equipment and Manpower 관리

회사명2, 근무기간, 직책(직급), 담당직무
SK건설, 2014.05 – 2017.06, 과장, 현장자재관리(NSRP-PROJECT in Vietnam)
 업종, 년간매출액, 종업원수 : 건설업, 연간 8조 7,115억 , 4,417명
 주요 업무 내역(상세 기술) : 상기 GS건설과 동일함


회사명3, 근무기간, 직책(직급), 담당직무
Goodin, 2013.03 – 2014.02, 부장, 현장자재관리(V-PROJECT)
Goodin, 2011.10 – 2013.02, 부장, 현장자재관리(RRE-PJT Material Controller(In UAE))
(SK건설의 인력외주업체로 실제 SK건설의 직원으로 업무 수행)
 업종, 년간매출액, 종업원수 : 상기 SK건설과 동일
 주요 업무 내역(상세 기술) : 상기 GS건설과 동일함

회사명4, 근무기간, 직책(직급), 담당직무
ALT ltd, 2008.03 – 2010.04, 차장, 구매 및 관리담당
성안기계㈜, 2004.04 – 2007.12, 과장, 구매팀장
Gardner Denver Korea Ltd., 1999.06 – 2003.06, 과장, 구매담당
 업종, 년간매출액, 종업원수 : 제조업(장비제조), 100~150억, 60~100명
 주요 업무 내역(상세 기술)
구매 및 외주가공 담당
자재구매 담당(수입품,부자재,외주가공등)/불량 발생방지 및 대책수립/외주가공담당(제관,기계가공)
/원가관리 및 사후원가분석/개인별 생산성분석등

회사명5, 근무기간, 직책(직급), 담당직무
㈜화승화학, 1992.12 – 1999.03, 대리, 자동차 부품개발담당
 업종, 년간매출액, 종업원수 : 자동차부품, , 800명
 주요 업무 내역(상세 기술)
자동차 부품개발담당
자동차사의 품질개선요구 대응/SAMPLE제작 및 개발계획작성
/부품의 문제점 개선 및 작업사양서, 작업표준서 작성/개발원가 산출 및 견적작성.

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Iraq GS E&C –KRP Material Control Manager 2017.11~2020.03
Vietnam SK E&C – NSRP Field Material Control Deputy-Manager 2014.05~2017.06
UAE SK E&C – RRE-PJT Material Controller


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

제가 그동안 일을 했던 분야들을 살펴보면 모두 제품도 다르고 일을 하는 방법도 다릅니다. 그만큼 생소한 업무나 환경에 적응력 및 이해력이 탁월하며, 그동안 쌓은 많은 경험들이 하나하나 소중한 재산이 아닐 수 없으며, 하나로 보면 개개의 경험에 불과하지만 전체로 볼 때는 제가 무슨 일을 하든지 많은 상호작용을 할 수 있으며, 귀사에서 업무를 하는 동안에 도움이 될 수 있으리라 생각 됩니다.
저는 최고의 능력을 갖춘 인재라기 보다는 늘 한결같은 모습으로 최선을 다하고 성실하고 겸손하게 자기 맡은 바 일을 다 해내는 자신감 있는 귀사의 일꾼이 되고 싶습니다.

성격 및 장단점

이기주의 적이지 않고 다른 사람을 배려하는 마음가짐과 상대방의 의견을 존중하고 이해하려는 노력으로 항상 주위 사람들과 좋은 관계를 유지해 나가고 있습니다. 일에 있어서는 실수나 실패를 두려워하지 않는 자신감도 있으며 적극적인 면도 갖고 있습니다. 또한 한번 마음먹은 일은 반드시 해내고야 마는 집요한 고집과 끈기도 있으며 정해진 목표를 향해 열정적으로 추진력을 발휘 합니다.

입사지원동기 및 포부

저는 그간 건설회사에서 일을 하면서 많은 나라를 돌아다니면서 일을 해왔습니다만, 얼마전 저의 인생의 숙제이던 결혼을 베트남에서 거행하고 현재 베트남에 거주하고 있습니다.
늦은 나이에 새로 생긴 가족을 위해 그리고 앞으로 태어날 2세를 위해서, 저에게 기회가 주어진다면 최선을 다해서 임할 것이며, 성실과, 자신감과, 일에 대한 소명의식으로 주어진 일에 전력을 다하겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
품질 총괄 및 경력으로 입사지원 드립니다.
박종호 Nam - 44 tuổi
품질 총괄 및 경력으로 입사지원 드립니다.

25 Năm 11 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

전자기기 기능사

04/08/2021
하노이 8년차 책임감 있는 20대
김시환 Nam - 27 tuổi
하노이 8년차 책임감 있는 20대

0 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

2종 보통 운전면허증

29/07/2021
생산/제조/생산관리 경력 7년 입사지원자 임지현입니다
임지현 Nữ - 41 tuổi
생산/제조/생산관리 경력 7년 입사지원자 임지현입니다

10 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

26/07/2021
Lợi Khổng Nam - 37 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

24/07/2021
모윤범[베트남] 전기공사
모윤범 Nam - 47 tuổi
모윤범[베트남] 전기공사

Hà Nội

21 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

23/07/2021
Nguyễn Văn Tuấn Nam - 34 tuổi

0 Năm 0 Tháng

21/07/2021
중국고객대응 영업 취직
임성춘 Nam - 44 tuổi
중국고객대응 영업 취직

2 Năm 5 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/07/2021
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !
정대운 Nam - 40 tuổi
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !

Bắc Ninh

11 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

워드프로세스2급,정보기기운용기능사,컴퓨터 활용 능력 2급,무선통신기능사,운전면허

19/07/2021
재무회계 베테랑 경력자
문성 Nam - 49 tuổi
재무회계 베테랑 경력자

Hà Nội

25 Năm 4 Tháng

Trên 50 triệu

16/07/2021
Bongwan Nam - 51 tuổi

0 Năm 0 Tháng

14/07/2021

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ