Lượt xem: 132 | Mã: NTD0002092 | Ngày làm mới: 02/06/2022

현실에 안주하지않고 늘 반전하는 인재입니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

중국어 번역가 (Nhân viên) (Biên phiên dịch-Thông dịch viên)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hyowon Kim

Họ tên

Hyowon Kim

Giới tính

Nữ  - 19/07/1995 (27 tuổi)

Địa chỉ

서울시 성북구 장위동 223-53, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Hà Nội 2400만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2008/02 - 2014/01

THPT

칭다오청운한국국제학교
2014/03 - 2022/02

Đại học

한양대학교 Kinh tế học 83

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Điểm mạnh của bạn


ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

1999.11.03~2014.01.24 중국거주
2018.02.23~2018.07.01 대만 파견 교환학생 프로그램 참여

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ

Trình độ

Giấy chứng nhận/Điểm thi

Ngày cấp

Tiếng Anh

Khác

toeic speaking

01/01/1970

Tiếng Trung chuyên nghiệp

Khác

신 Hsk

01/01/1970GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성장과정

<나만이 내 인생을 바꿀 수 있다>
부모님 사업으로 인해 어렸을 때 해외로 건너간 저는 모국어도 확실히 배우지 못한 채 학교생활을 시작했습니다. 그때 저는 어렸음에도 불구하고 만일 제가 적극적으로 행동하지 않으면 친구를 사귀는 것은 물론이거니와 새로운 언어를 습득하는데도 어려움을 겪을 수 있다고 생각했습니다. 말도 못하면서 친구도 없이 외롭게 지내고 싶지 않다는 생각이 컸기 때문에 제가 먼저 친구들에게 다가가 어설픈 중국어로 말을 걸며 친구들과의 벽을 허물기 위해 노력했고, 다행히 친구들이 노력하는 저의 모습을 좋게 봐주며 적극적으로 저에게 중국의 문화나 언어를 가르쳐 주었고 그 덕분에 저는 1년도 안 되어 많은 친구를 사귈 수 있었으며, 중국어 또한 능숙하게 구사할 수 있게 되었습니다.
성인이 돼서는 반대로 중국에서 오래 생활하다가 대학 입학을 위해 한국에 다시 들어와서 새로운 환경에서 새로운 인연을 만들어야 했습니다. 그러나 저는 어린 시절 경험을 통해 다양한 사람들과의 교류가 문화와 언어 습득의 지름길이라는 것을 알았기 때문에 다양한 사람들을 만날 수 있는 학생회에 들어가 과 활동에 열심히 참여했고, 2학년 때에는 학생회의 임원으로 활동하며 중국인 유학생들 관련 업무를 주로 수행하였습니다. 2년간의 학생회 생활을 통해 한국 친구들은 물론 한국으로 유학 온 중국 친구들과도 좋은 인연을 만들 수 있었습니다.

성격의 장단점

<스펀지 같은 흡수력>
장점은 빠른 적응력입니다. 올리브영에서 아르바이트를 시작하였을 때, 매장 근처에 아파트단지가 많고 또 다양한 상품을 취급하는 드럭스토어의 특성상 외워야 할 것도 많고 업무량도 다른 아르바이트에 비해 많으므로 최소 일주일 정도의 수습 기간이 필요하다는 점장님의 이야기를 들었습니다.
그러나 수습 첫날부터 POS 단말기에 적응하는 속도가 빨라 점장님께 칭찬을 들었고, 물품 진열이나 재고 조사를 할 때도 누구보다 빠르게 적응하는 모습을 보였습니다. 그 결과 수습을 시작한 지 3일 만에 점장님께서 정식 근무에 들어가도 좋겠다는 말씀을 하시며 적응력을 인정받았습니다.
단점은 걱정이 많은 것입니다. 걱정이 있을 때는 혼자 산책을 하며 생각을 정리하거나 친구들에게 고민을 이야기한 후 조언을 듣고 고민을 해소하는 방법 등을 통하여 단점을 극복하고 있습니다.

공동의 목표 달성에 기여한 경험

대학교 1학년 때 들었던 수업 중 외국인 학생들과 함께 매주 그날 들었던 내용을 주제로 팀별로 발표 및 토론을 진행했던 수업이 있었습니다. 발표나 토론 모두 한국어로 진행되어야 하고 수업 역시 한국어로 진행되었기 때문에 외국인 학생들과 함께 팀 과제를 진행하는 데 많은 어려움을 겪었습니다. 저희 팀에는 두 명의 중국인 유학생이 있었는데 두 학생 모두 한국어 사용이 익숙지 않아 팀 과제를 수행하는 데 많은 어려움이 있었습니다. 그때 저는 한국 학생들과 중국 학생들이 서로 소통의 부재로 인해 오해하며 감정이 상하지 않을 수 있게 적극적으로 두 그룹 사이에서 통역사 역할을 자청했습니다. 덕분에 과제 진행은 더욱 수월해져 매주 과제를 무사히 마칠 수 있었습니다.
이와 같은 경험을 통해 사소한 오해로 인해 생긴 갈등으로 팀 전체 분위기에 영향을 끼칠 수 있다는 것을 알게 되었고 예기치 않은 어려움이 닥쳤을 때 유연하게 상황을 판단하고 해결책을 찾아내는 방법을 배울 수 있었습니다.

주도적으로 공동체를 변화시킨 경험

제가 학생회 활동을 할 당시 저희 학과는 학생회가 국가별로 분리되어 운영되었기 때문에 유학생들과 국내 학생들이 서로 교류없이 단절된 채로 학교 생활을 했습니다. 해외에서 오래 거주해 먼 타지에서 도움받을 곳 없이 혼자 생활하는 것이 얼마나 힘든 일인 지 경험을 통해 알 수 있었던 저는 학생회가 된 순간부터 이 부분은 책임지고 개선해야 겠다는 목표를 가지게 되었습니다. 당시 홍보국의 부국장이었던 저는 유학생들과 교류할 수 있는 자리를 학생회 차원에서 마련해야 한 다는 안건을 계속해서 주장했지만 학생회 임원진들의 공감을 이끌어내지 못해 번번히 부결되고 말았습니다. 당사자가 아닌 이상 공감할 수 없는 부분들이 있는 만큼 논리적으로 설득하지 않으면 안 된 다는 것을 알게 된 저는 그 순간부터 제 논리를 입증할 만한 자료들을 차근차근히 모으기 시작했습니다. 유학생들과 지방에서 올라와 홀로 공부하고 있는 학생들의 도움을 받아 그들이 현재 겪고 있는 가장 큰 불편부터 필요를 세세하게 조사해 자료를 만들어 이 자료를 바탕으로 임원진들을 설득하였고 결국 제 끈기와 노력 덕분에 최종적으로 추석이나 설날 같은 민족 대명절에 고향으로 돌아가지 못하는 유학생들을 위해 학생회 주최 민속놀이 행사가 개최되었으며, 한국인 학생들에게만 국한되던 멘토.멘티 프로그램에 유학생들도 참여할 수 있게 프로그램을 확대하는 방안 역시 마련할 수 있었습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.
이기영 Nam - 53 tuổi
생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.

Bình Phước

24 Năm 5 Tháng

Chính sách của công ty

05/10/2022
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)
이회승 Nam - 51 tuổi
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)

0 Năm 0 Tháng

지게차운전기능사

25/09/2022
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.
임병규 Nam - 52 tuổi
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.

Bắc Giang

25 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

30/08/2022
Passion for working with multi national coworkers
Sinbae Kim(Alex Kim) Nam - 53 tuổi
Passion for working with multi national coworkers

Hà Nội

23 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

25/08/2022
jeondh1004 Nữ - 52 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Trên 100 triệu

22/08/2022
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자
권탁희 Nam - 53 tuổi
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자

Bắc Ninh

29 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

29/08/2022
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Nam - 42 tuổi
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

1종 보통

17/08/2022
Jangwonjeong
장원정 Nữ - 36 tuổi
Jangwonjeong

Hà Nội

15 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

14/08/2022
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
Lê Thi Lành Nữ - 36 tuổi
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ

13 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

10/08/2022
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội
Dương Xuân Luyện Nam - 37 tuổi
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội

Hà Nội

12 Năm 6 Tháng

20-30 triệu

09/08/2022

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ