Lượt xem: 60 | Mã: NTD0002140 | Ngày làm mới: 01/02/2023

사출,도장,조립 생산,공정,품질관리

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산관리,품질관리 (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Quản lý chất lượng (QA/QC))

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

박도영

Họ tên

박도영

Giới tính

Nam  - 12/10/1976 (47 tuổi)

Địa chỉ

베트남 박닌시, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 19 Năm 8 Tháng | Việt Nam 9 Năm 2 Tháng Bắc Ninh 7500만원/연

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1995 - 2002

Đại học

선문대학교 Ngôn ngữ Trung 3.2/4.5
1992 - 1995

THPT

천안고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

19 Năm 8 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 9 Năm 2 Tháng

Điểm mạnh của bạn

계획성 있는 업무진행과 성실성 및 꼼꼼함으로 깔끔한 업무진행 능력 보유


Thời gian Thông tin công việc

2002.03

2009.05

Công ty

하이펙스

Bộ phận

하이펙스

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

250만원

Lĩnh vực hoạt động 도장
Mô tả về công việc LG 2차 협력사

원활한 생산 진행을 위한 사내 공정(IQC,PQC,OQC,도장,인쇄,신뢰성검사) 품질 관리.
생산 관리 업무, 도장 후공정(SUB조립 등) 고객 품질 대응 업무
품질 ISSUE 발생시 원인분석 및 개선방안 제시, 유효성 검증 업무.
Thời gian Thông tin công việc

2009.06

2013.08

Công ty

갑을프라스틱

Bộ phận

갑을프라스틱

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

3백만원

Lĩnh vực hoạt động 사출,도장,조립
Mô tả về công việc LG 1차 협력사(사출,코팅,증착,SUB조립 등)

KT tech 모바일 사업부 품질 파트장 업무
2공장 경기도 부천시 오정구 소재(사출,코팅) 품질 파트장
고객사(KT tech) 휴대폰 기구물 품질 관리
공정(사내, 협력사)품질 관리
고객 품질 ISSUE발생시 대응 업무.
불량 원인 분석 및 개선대책 수립 후 유효섬 검증 업무
Thời gian Thông tin công việc

2013.12

2020.10

Công ty

태양기전

Bộ phận

태양기전

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

1억천만동

Lĩnh vực hoạt động 삼성 웨어러블 모델 완제품 조립 및 포장
Mô tả về công việc 삼성 1차 협력사

생산 총관리
- 신규 공장 라인 셋업 양산 준비
- 갤럭시노트3 REAR SUB조립
- 갤럭시s5 방수 REAR SUB조립
-
- 삼성 정품 악세사리 완제품 생산
- 보조 BATTERY PACK 모델 다수
- 방수 BLUETOOTH SPEAKER
- 갤럭시 스마트폰 WIRELESS CHARGER & 스마트워치 GEAR WIRELESS CHARGER
- 완제품 조립 및 포장
- 삼성 기어핏(5기압방수) 완제품 조립 및 포장
- 삼성 Neck Band 완제품 조립 및 포장
- 신규 모델 준비 및 라인 셋업 진행.
- 개발부터 양산까지 라인 안정화(인력, 생산, 품질) 작업 진행.
- 삼성 고객 대응.(개발, 제조)
- 생산, 품질, 자재에 대한 전반적인 관리
- 원부자재 협력업체 관리

스마트폰 Refurbish METAL FRONT SUB 조립
- 품질(IQC, PQC, OQC) 안정화 및 품질 관리 현지화 체계 정립.
- KPI 설정 및 각 원자재별 관리 POINT 정립 및 원자재 업체
- 공정 품질 안정을 위한 불량 원인분석 및 공정 개선팀 신설. LOSS 감소 기여
- 고객사(삼성) RMA ISSUE 최소화를 위한 출하 품질 근본 개선(공정 불량 개선 및 OQC 지속 관리-주기적인 Dummy Test, R&R Test로 검사 눈높이 유지 관리)
- 원부자재 협력업체 관리
- 생산 라인 안정화 작업.
- 모델별 CAPA 관리, 공정 불량 감소를 위한 각 라인 공정별 작업 방법 및 공정 개선.
Thời gian Thông tin công việc

2020.11

2021.08

Công ty

AGTECH

Bộ phận

AGTECH

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

1억3천만동

Lĩnh vực hoạt động 삼성 이어버즈 완제품 조립 및 포장
Mô tả về công việc 삼성 1차 협력사

갤럭시 버즈 완제품 조립 및 포장 생산 관리.
삼성 대응 일별, 주별, 월별, 분기 단위별 생산 계획 접수 및 실적 관리.
생산 LOSS 최소화를 위한 각 모델 공정별 CAPA 및 인력 관리.
신규모델 개발 및 LOB 확인 라인 셋업 대응.
계획 차질시 만회 계획 수립 등 생산관리 고객 대응.
Thời gian Thông tin công việc

2021.09

2023.02

Công ty

CNCTECH

Bộ phận

CNCTECH

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

1억2천만동

Lĩnh vực hoạt động 기구물(휴대폰,전자담배) 사출, SUB조립
Mô tả về công việc 삼성 2차, KT&G 2차 협력사

베트남 회사로 사내 및 협력사(사출 후공정) 생산제품 품질관리. 품질보증업무
전자담배 및 모바일 사출, 도장 등 공정품질 관리 및 품질보증
고객품질 기준에 맞는 품질 수준 유지 관리 업무
고객 품질 대응 업무(제품 품질, AUDIT 등)
외주협력사 품질 관리, 공정관리, 생산계획 관리.
고객사 생산 계획에 따른 납기 관리

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

- 도장 공정 품질 관리 업무
수입 검사 : 사출 입고 검사 및 도료 점도 및 색상 CHECK 관리 및 사출 문제 이력 관리(MASTER 샘플 비치)
하도 코팅 : 양산전 샘플을 통한 도막 두께 및 색상(과도장, 미도장) 및 외관 이상유무 확인(MASTER 승인 샘플 비교)
인쇄 : 색상 및 외관 관리
상도(UV,SF,우레탄 코팅 : 도막 두께 및 색상, 광택 관리
신뢰성 : 일반 시험 및 환경 시험(고객사 관리 기준) 매 LOT TEST 관리.
출하검사 : 검사자 검사 지도 및 외관 한도 관리(색상, 외관 결점 한도)
각 공정별 초중종물 관리, 3정 5S 관리.4M 관리, CTQ, CTP 선정 및 집중 관리
작업자 작업 지도 및 검사자 검사 지도 및 일정 기간 단위로 Gauge R&R 실시로 눈높이 유지 관리

- 각종 문서 및 DATA 이력 관리
공정별 KPI 설정. 실적 미달성 WORST 3 선정하여 원인 및 개선 대책 수립 중점 관리.
월간 공정별 원가 절감 및 실행 실적 관리
주간,월간 고객사 부적합 발생 건수 실적 관리
각 공정별 품질 문제 관련 이력관리 및 재발 방지 대책 수립
주기별 품질 DATA 추이도 작성 및 개선 방향 설정.

- 고객 대응 업무
개발 모델 샘플 대응 업무(양산 유효성 검증)
출하 제품 부적합 발생 원인 분석 및 개선 대책 수립 및 발표.
- 품질 이슈 대응 업무
- KT tech 사업부 품질 파트장으로써 KT tech 단말기 기구 제조 공정(사출,코팅,조립) 품질 관리 업무
- 개발 초기 단계부터 공정 품질 유지 관리
- EVENT 단계별 공정별 샘플 진행 참관 제품 확인 양산 유효성 검증. 작업성 및 수율 검토 및 확인
- 각 공정별 품질 및 생산 담당자 소집 및 품평회를 통해 공정별 작업 문제점 접수 및 공정별 문제점 개선대책 수립
- 공정별 표준 작업 조건 설정 및 유지 관리. MASTER 샘플 제작. CTQ항목 설정 및 검사지도.
검사지도서 제작 및 배포.
- 사출(사내, 협력사) : 표준작업조건(온도,압력,시간 등) 관리 이행 여부 확인.
CTQ항목 관리 및 양산 사출 샘플링 및 초중종물 검사
(MASTER 샘플 대비 외관,치수 이상 유무 검토) 작업자 작업 지도 및 검사지도
- 조립(사내, 협력사) : 조립 공정별 작업방법 확인. 부자재 및 작업성 문제점 확인 및 개선 조치.
각종 설비(압착,융착 등) 작업 조건 이행 여부 확인 및 형합성 검토.
작업자 작업 방법 지도 및 출하 검사자 검사 지도
- 개발 단계별 품평회 발표(with 개발담당자). 외관 한도 설정.
- 부적합 발생시 각 공정별 F’Back 및 재고 이상 유무 확인 및 한도 의뢰.
- 불량 발생 원인 분석 및 재발 방지 개선 대책 수립 및 발표.

- 삼성 휴대폰 SUB ASSY LINE(갤럭시노트3,프레스코,S5) 생산 관리 업무
- 삼성 정품 보조 BATTERY PACK,무선충전기, 블루투스스피커(방수) 웨어러블 등 삼성 악세사리 완제품 조립 및 포장 및 출하
- 생산 계획 수립, 공정/품질/자재/인원 관리
- 자재 입출고 현황 및 재고 현황 관리(삼성ERP)

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

운전면허증

충청남도경찰청

1종보통

2022.10.12

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

1995년 12월~1996년 2월 : 중국북경 단기 어학연수
2000년 2월~12월 : 중국대련 교환학생 수료
2013년 12월 ~ 현재 : 베트남 근무

TIN HỌC VĂN PHÒNG

오피스(엑셀,파워포인트) 상


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성장과정

형편이 좋은 편은 아니었지만 행복한 가정에 1남 1녀 중 막내로 태어났습니다.
아버지께서는 23년간 군생활을 하셨습니다.
아버지께서 전역하시기 전까지는 보수적이셨고, 자식을 군인들 대하듯 가르치셨습니다. 덕분에 지금의 제가 있다고 생각하고 부모님께 항상 감사한 마음으로 살아왔습니다.
지금은 세 아이의 아빠로써 한 가정의 가장으로써 책임을 가지고 가족들이 부족하지 않도록 하기 위해 열심히 노력고 있습니다.

성격 및 장단점

저에게 인간 관계에서 가장 중요한 것은 적대적인 관계를 가지지 않는 것으로 상대방을 배려하고 의견을 존중해주는 항상 열려있는 마음으로 사람들과의 유대관계를 꾸준히 유지해 가고 있습니다.
어려서부터 아버지의 보수적인 가르침으로 약간의 내성적인 면은 있지만, 사회 진출로 인해 조금씩 변모해가고 있습니다.
대학교 1학년때부터 부과대표, 과대표, 부학회장 등 학회활동을 통해 리더로써의 역할을 수행해 왔고, 군대에서는 신병교육대 조교를 맡아 오면서 리더로써의 성격 변화에 많은 도움이 되었습니다.
분위기 메이커는 아니더라도 분위기에 맞출 줄 아는, 최고가 아니더라도 최고를 위해 노력해 가는 사람으로 만들어 가고 있습니다.

생활 신조

항상 긍정적인 마인드로 항상 웃으면서 대인관계를 우호관계로 유지하며 생활하는 것이 저의 생활신조 입니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 33 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ