Lượt xem: 50 | Mã: NTD0001941 | Ngày làm mới: 31/05/2021

[생산 기술 지원] 귀사의 품질을 혁신을 해드리겠습니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산 기술 (Assistant Manager~Senior Staff) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

유건우

Họ tên

유건우

Giới tính

Nam  - 27/11/1990 (31 tuổi)

Địa chỉ

Việt nam hà nội, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

Tổng kinh nghiệm: 7 Năm 5 Tháng | Việt Nam 4 Năm 5 Tháng Hà Nội 5000만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2006/03 - 2009/02

THPT

전북기계공업고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

7 Năm 5 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 4 Năm 5 Tháng

Điểm mạnh của bạn

- 베트남 전자 부품 생산 공장 품질 혁신 & 공무 관리 근무 경험 有 (5년차)
- 정밀 CNC선반 툴 셋팅 및 프로그램 작성 경험 有 (2년)
- AUTO CAD 및 SOLIDWORKS 사용 가능


Thời gian Thông tin công việc

2017/01

2021/06

Công ty

ActRO VINA

Bộ phận

ActRO VINA

Khu vực làm việc

Chức danh

대리/팀원

Mức lương

5000만원

Lĩnh vực hoạt động 전기/전자 부품
Mô tả về công việc 1. 품질 혁신 (5년차)
(1) VCM/OIS 생산 공정 內 작업 방법 불합리 발굴 및 개선
;공정 S/T 단축 및 불필요 검사 공정 제거 활동 等
(2) 생산 공정 인력 소인화 진행을 통한 인건비 절감 활동
(3) 고객사 IQC NG 원인계 파악 및 대책안 마련
(4) 불합리 생산 공정 Layout 발굴 및 개선 (공장 LAYOUT 관리 兼)
(5) 공장 전체 3D5S 활동 진행
(6) 각종 표준화 문서 제작 활동 진행

2. 공무 관리 (1년차)
- 공장 외부 유틸리티 설비 일상 유지 관리
(1) A.H.U (공조기) 관리 : 내외부 Filter, 타이밍 밸트 교체 및 오일 보충 등
(2) C.D.U (냉동기) 관리 : 응축기 세척, 가스 Filter 교체, 오일/냉매제 보충 등
(3) AIR Compressor 관리 : Air/오일 Filter 교체, 오일 보충 등
(4) 순수 발생기 관리 : RO/EDI Filter, EDI, 전처리 Filter 교체 등
(5) CO2 봄베실 : CO2 봄베 교체, CO2 Room 온도/산소 농도량 관리 등
(6) 변압기 관리 : 절연유 교체 및 보충, 월 1회 정기적 점검 시행 등

(7) 주요 성과 - 에너지 및 원가 절감
- 제품 세정 후 버리는 순수 재활용을 위해 폐수 배관을 순수 발생기 내 원수 탱크로 재연결하여 재사용 개선으로 사용하는 물 30% 절감
- 제품 세정을 위해 사용하는 CO2 봄베 약 30% 사용 불가로 폐기 진행 → CO2 저장 탱크 공사 추진으로 CO2 낭비 개선
- 공장 내 일반 형광등 사용으로 전기세 낭비 발생 → LED 형광등 변경 추진 진행
Thời gian Thông tin công việc

2013/03

2016/03

Công ty

삼성전기

Bộ phận

삼성전기

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

3000만원

Lĩnh vực hoạt động 전기/전자 부품
Mô tả về công việc 1. HDD 부속품 개발 샘플 CNC선반 가공 담당
(1) 정밀 CNC선반 툴 셋팅 및 프로그램 작성 진행
(2) 양산 전 개발 샘플 문제점 개발자 피드백 및 개선안 도출
;S/T 확보, 가공툴 선정, 도면내 가공 불가능 부분 발굴 등
(3) CNC선반 유지 관리 및 보수
(4) 해외 생산 법인 CNC선반 가공 셋팅 및 작업자 교육 목적 출장 업무 지원

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

-

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

워드프로세서

대한상공회의소

1급

2008. 03

전기 기능사

한국산업인력공단

기능사

2009.12

컴퓨터응용선반 기능사

한국산업인력공단

기능사

2008. 07

에너지관리 기능사

한국산업인력공단

기능사

2009. 06GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성격소개 (장, 단점)

1. 성격
위계질서를 중요하게 생각하며 공과 사를 명확히 구별하는 편입니다.
경청과 조화를 중요하게 생각하며 온화한 성격인 편입니다.

2. 업무 스타일
업무를 함에 있어 갈등이 일어나지 않도록 대화와 절충을 합니다.
과정도 중요하지만 결과가 좋게 나오는 것이 우선순위라고 생각합니다.

업무상 강점

1. 정밀 CNC선반 셋팅 경험이 약 2년 가량 있습니다.
이전 직장 근무 당시 HDD 부속품 개발 샘플을 CNC선반을 통한 가공 담당을 한 경험이 있습니다. 양산 전 개발자들과 사전에 가공상 문제점을 파악하는 단계로서 자주 CNC선반 셋팅을 변경해야 하는 업무를 수행했습니다. 이러한 경험을 통해 CNC선반 정밀 셋팅 및 문제점 발굴과 정밀 측정기 사용 방법 등에 대한 강점이 있습니다.

2. 품질 혁신 업무 경력이 약 5년 가량 있습니다.
현재 베트남에서 모바일 카메라용 VCM/OIS 생산 업체에서 현재 품질 혁신 겸 공무 업무를 담당하고 있습니다.
주로 생산 공정에 대한 혁신적인 개선, 비용 절감 활동, 3D5S 등 생산의 낭비 개선 및 품질 개선의 업무입니다. 이 경험을 바탕으로 귀사의 가공 생산 혁신이 가능합니다.

지원동기 및 장래포부

저는 생산직 작업자부터 시작하여 관리자까지 전자 부품 생산 관련 경험이 약 7년 있습니다. 그에 따라 세심한 성격을 가짐과 동시에 회사 생활의 노하우와 업무 처리 또한 저만의 방식을 경험을 통해 만들었습니다. 저는 이러한 경험을 바탕으로 귀사의 베트남 인력이 스스로 운영할 수 있도록 교육을 진행할 것이며 획기적인 품질 혁신과 더불어 저의 커리어에 도움이 될 것입니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
품질 총괄 및 경력으로 입사지원 드립니다.
박종호 Nam - 44 tuổi
품질 총괄 및 경력으로 입사지원 드립니다.

25 Năm 11 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

전자기기 기능사

04/08/2021
하노이 8년차 책임감 있는 20대
김시환 Nam - 27 tuổi
하노이 8년차 책임감 있는 20대

0 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

2종 보통 운전면허증

29/07/2021
생산/제조/생산관리 경력 7년 입사지원자 임지현입니다
임지현 Nữ - 41 tuổi
생산/제조/생산관리 경력 7년 입사지원자 임지현입니다

10 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

26/07/2021
Lợi Khổng Nam - 37 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

24/07/2021
모윤범[베트남] 전기공사
모윤범 Nam - 47 tuổi
모윤범[베트남] 전기공사

Hà Nội

21 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

23/07/2021
Nguyễn Văn Tuấn Nam - 34 tuổi

0 Năm 0 Tháng

21/07/2021
중국고객대응 영업 취직
임성춘 Nam - 44 tuổi
중국고객대응 영업 취직

2 Năm 5 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/07/2021
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !
정대운 Nam - 40 tuổi
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !

Bắc Ninh

11 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

워드프로세스2급,정보기기운용기능사,컴퓨터 활용 능력 2급,무선통신기능사,운전면허

19/07/2021
재무회계 베테랑 경력자
문성 Nam - 49 tuổi
재무회계 베테랑 경력자

Hà Nội

25 Năm 4 Tháng

Trên 50 triệu

16/07/2021
Bongwan Nam - 51 tuổi

0 Năm 0 Tháng

14/07/2021

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ