Cẩm Nang Việc Làm

Các mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất 2019 -taimienphi

11/03/2019 | 15:52 : Lượt xem 1883

Nhìn chung các loại biên bản đều có một yêu cầu chung đó là cần mô tả được những thông tin, sự việc hay các hiện tượng một cách đầy đủ, chi tiết, biên bản đôi khi cần ý kiến của các bên, đối tượng liên quan, bạn có thể tham khảo các mẫu biên bản cuộc họp dưới đây, tải về và sử dụng miễn phí. Biên bản họp cần được ghi với các thông tin quan trọng, những vấn đề cần giải quyết, xử lý trong công ty, cơ quan hay tập thể, một cuộc họp cần có người chủ trì, thư ký, người tham gia.

Người chủ trì: Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý công việc hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quết vấn đề.
Thư ký cuộc họp: Ghi chép các thông tin quan trọng trong cuộc họp, lập biên bản họp cho công ty.
Người tham gia: Có thể là đại diện các phòng ban hoặc nhân viên, người có liên quan tới các chủ đề trong cuộc họp.

Các mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất 2019

Tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn>>

Tải mẫu biên bản họp chi bộ>>

Tải mẫu biên bản họp dòng họ>>

Tải mẫu biên bản cuộc họp giao ban>>

Tải mẫu biên bản họp công ty>>

Tải mẫu biên bản họp lớp>>

Tải mẫu biên bản họp phụ huynh>>

Tải mẫu biên bản họp hội đồng thanh viên>>

1. Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất

Vai trò của biên bản:

Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Vì vậy, biên bản phải mô tả lại các sự việc hiện tượng kịp thời, tại chỗ với đầy đủ, chi tiết mọi tình tiết khách quan, không bình luận thêm bớt thì mới bảo đảm được vai trò cung cấp thông tin để làm cơ sở cho các quyết định xử lý, hoặc minh chứng cho các nhận định kết luận khác.
Yêu cầu của một biên bản:
•    Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.
•    Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
•    Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.
•    Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Thông tin muốn chính xác có độ tin cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn và tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

CÔNG ĐOÀN ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../BB-CĐCS

............., ngày...tháng....năm.....

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian bắt đầu: ...............................................................................................................

- Địa điểm: ............................................................................................................................

- Thành phần tham dự: ..........................................................................................................

Số lượng ......... người/Tổng số ......... người.

Vắng: số lượng ........... người.

Tên người vắng ........................................................... lí do .................................................

- Chủ trì: ................................................................................................................................

- Thư ký (người ghi biên bản): ..............................................................................................

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c .................................................................sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)..........................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c................................................................. thông qua báo cáo tháng ..........., chương trình hoạt động tháng ........ (đính kèm) .............................................................................................................................

3. Thảo luận

3.1. Đ/c......................................................... gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)                

...............................................................................................................................................

3.2. Đ/c ....................................... (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) ...........................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.3. Đ/c .................................................................................................................................

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c .................................................................. Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c.................................................................................. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ...............................................................................................................................................

Hội nghị biểu quyết nhất trí ............./......... (tỉ lệ .........%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ........... giờ ..........., ngày ........... tháng ........ năm ....../.

Thư ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ và tên

 

Xây dưng bố cục biên bản:

Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:
•    Quốc hiệu và tiêu ngữ.
•    Tên văn bản và trích yếu nội dung.
•    Ngày... tháng... năm... giờ... (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).
•    Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp...).
•    Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).
•    Phần kết thức (ghi thời gian và lý do).
•    Thủ tục ký xác nhận.
•    Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.
•    Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.
•    Người chủ trì cuộc họp, thư ký.
•    Nội dung chính trong cuộc họp.
•    Kết luận cuộc họp.
•    Thời gian kết thúc cuộc họp.

Phương pháp ghi chép biên bản:

- Các sự kiện thực tế có tầm quan trọng xảy ra như: đại hội, việc xác nhận một sự kiện pháp lý, việc kiểm tra hành chính, khám xét, khám nghiệm, ghi lời cung, lời tố cáo, khiếu nại, biên bản bàn giao công tác, bàn giao tài sản... thì phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết nhưng cũng phải chú ý vào các vấn đề trọng tâm của sự kiện. Chú ý ghi nguyên văn của sự kiên.
- Trong các sự kiện thông thường khác: như biên bản cuộc họp định kỳ, họp thảo luận nhiều phương án, biện pháp để lựa chọn, họp tổng bình xét... có thể áp dụng cách ghi tổng hợp: tức là trong biên bản chỉ cần ghi những nội dung quan trọng một cách đầy đủ nguyên văn.
- Phần kết thúc văn bản: phải ghi thời gian chấm dứt sự kiện thực tế như: bàn giao xong, hội nghị kết thúc, kiểm tra, khám nghiệm kết thúc lúc mấy giờ... ngày... Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe (có bổ sung sửa chữa nếu có yêu cầu) và xác nhận là biên bản phản ánh đúng sự kiện và cùng ký xác nhận. Trong biên bản muốn có thủ tục chặt chẽ phải lưu ý việc ký xác nhận, phải có tối thiểu hai người ký thì các thông tin trong biên bản mới có độ tin cậy cao. Thông thường trong các cuộc họp, hội nghị biên bản phải có thư ký và chủ tọa ký xác nhận.

Biên bản cuộc họp công ty là gì?

Cuộc họp công ty là một trong những cuộc họp quan trọng nhất, nó bao gồm rất nhiều các thông tin, ý kiến từ những yêu cầu chỉ đạo của ban lãnh đạo tới những ý kiến của các cá nhân, phòng ban do đó biên bản họp công ty cần được ghi chép lại, từ những biên bản này sẽ có những điều chỉnh và sắp xếp công việc hiệu quả hơn.
Trong cuộc họp công ty, thư ký có trách nhiệm ghi chép lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp, do vậy cần chuẩn bị sẵn mẫu biên bản họp công ty cũng như các thiết bị có thể hỗ trợ, cải thiện khả năng ghi chép, lọc thông tin.

Mẫu biên bản cuộc họp công ty có thông tin gì?

•    Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.
•    Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.
•    Người chủ trì cuộc họp, thư ký.
•    Nội dung chính trong cuộc họp.
•    Kết luận cuộc họp.
•    Thời gian kết thúc cuộc họp.

Mẫu biên bản cuộc họp, biên bản làm việc, chuẩn nhất

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Trong các buổi họp công đoàn tại các cấp cơ sở biên bản họp công đoàn được coi là một thủ tục văn bản quan trọng không thể thiếu, nội dung bên trong của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn sẽ trình bày cụ thể chi tiết về các thông tin xoay quanh buổi họp công đoàn, thời gian địa điểm diễn ra…

Tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Mẫu biên bản họp chi bộ

Biên bản họp chi bộ khi sinh hoạt Đảng là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mẫu biên bản họp sinh hoạt chi bộ Đảng được jobpro.vn trình bày khá chi tiết và có hình thức, bố cục đẹp.

Tải mẫu biên bản họp chi bộ

 

CÔNG ĐOÀN ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../BB-CĐCS

............., ngày...tháng....năm.....

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian bắt đầu: ...............................................................................................................

- Địa điểm: ............................................................................................................................

- Thành phần tham dự: ..........................................................................................................

Số lượng ......... người/Tổng số ......... người.

Vắng: số lượng ........... người.

Tên người vắng ........................................................... lí do .................................................

- Chủ trì: ................................................................................................................................

- Thư ký (người ghi biên bản): ..............................................................................................

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c .................................................................sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)..........................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c................................................................. thông qua báo cáo tháng ..........., chương trình hoạt động tháng ........ (đính kèm) .............................................................................................................................

3. Thảo luận

3.1. Đ/c......................................................... gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)                

...............................................................................................................................................

3.2. Đ/c ....................................... (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) ...........................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.3. Đ/c .................................................................................................................................

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c .................................................................. Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c.................................................................................. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ...............................................................................................................................................

Hội nghị biểu quyết nhất trí ............./......... (tỉ lệ .........%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ........... giờ ..........., ngày ........... tháng ........ năm ....../.

Thư ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ và tên

 

Mẫu biên bản họp dòng họ

Mẫu biên bản họp dòng họ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung khi có cuộc họp dòng họ về việc phân chia phần đất hương hỏa, từ đường của dòng họ. Mẫu biên bản họp dòng họ ghi chép lại thời gian diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung của cuộc họp và có chữ ký xác nhận của các thành phần tham gia cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp dòng họ tại đây.

Tải mẫu biên bản họp dòng họ

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp giao ban giữa các ban ngành được diễn ra. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung chính của cuộc họp, thời gian kết thúc cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp giao ban tại đây.

Tải mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1).....

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../BB-..........(3).......

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

- Thời gian bắt đầu: ...............................................................................................................

- Địa điểm: ............................................................................................................................

- Thành phần tham dự gồm:

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

- Chủ trì (chủ tọa): .................................................................................................................

- Thư ký (người ghi biên bản): ..............................................................................................

- Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ....... giờ....., ngày.....tháng....năm.....

Thư ký
(Chữ ký)

Họ và tên

Chủ tọa

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, nội dung cũng như diễn biến của buổi họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp lớp tại đây.

Tải mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh đầu năm dành cho các phụ huynh cấp mầm mon, tiểu học, THCS, THPT, đề cập đầy đủ thông tin về thành phần tham gia, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp cho tất cả phụ huynh của lớp đã được giáo viên chủ nhiệm gửi Giấy mời họp phụ huynh trước đó. Qua đó các phụ huynh có thể nắm bắt các thông tin về tình hình học tập của các con em mình và tình hình thực tế lớp học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tải mẫu biên bản họp phụ huynh

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, nêu rõ các vấn đề họp bàn đã được thông qua với sự tham gia của các thành viên nào, làm căn cứ pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh sau này. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản họp hội đồng thành viên tại đây.

Tải mẫu biên bản họp hội đồng thanh viên

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2019 theo thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính số 01/2011/TT-BNV. Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Các biên bản cuộc họp thường được các công ty, chi đoàn, công đoàn,….sử dụng nhiều trong các cuộc họp thảo luận ý kiến. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một vài mẫu biên bản cuộc họp mới nhất dưới đây,

Tải mẫu biên bản họp công ty